Naziv
Fonetika, fonologija i morfologija ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
47273
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
60
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Morfologija: Usvajanje oblika ukrajinskog jezika i pojmova vezanih uz njih. Stjecanje znanja za provođenje točnih morfoloških, morfemskih i tvorbenih analiza. Stvaranje vještina prepoznavanja oblika ukrajinskog jezika i automatizma točne uporabe svih oblika. Studenti će tijekom semestra usvojiti morfološke pojmove i pravila, te će nakon odslušanog kolegija biti u stanju tvoriti veće jezične cjeline.
Fonetika i fonologija: Razumijevanje, s jedne strane, lingvističke problematike i lingvističkih pojmova općenito i, s druge, proučavanje fonološkog susava u sinkroniji, sustava samoglasničkih i suglasničkih fonema suvremenoga ukrajinskog standardnog jezika te principa i funkcioniranja današnje ukrajinske grafije. Osnovna pravila ukrajinske ortoepije.
Sadržaj
 1. Fonetika i fonologija: Fonetika kao znanost. Zvuk. Glas kao fonološka pojava. Govorni aparat. Morfologija: Gramatika. Osnovni pojmovi gramatike (gramatičko značenje, gramatički oblik, gramatičke kategorije). Sredstva i načini iskazivanja gramatičkih značenja. Problem podjele na vrste riječi i principi njihove klasifikacije. Prijelazne pojave u ukrajinskom jeziku.
 2. Fonetika i fonologija. Fonetske škole u Ukrajini. Pojam fonem. Foni, alofoni. Osnovne i fakultativne varijante fonema. Distribucija fonema. Morfologija: Morfemi. Vrste morfema. Uloga. Upotreba. Obilježavanje. Morfološka osnova riječi (izvedena, neizvedena). Morfološka analiza. Tvorbena analiza.
 3. Fonetika i fonologija: Fonem i glas. Samoglasnici. Klasifikacija samoglasničkih fonema. Realizacija fonema. Akomodacija. Nenaglašeni [e] i [и]. Morfologija: Imenice. Semantičko-gramatičke kategorije (vlastite i opće imenice, konkretne i apstraktne imenice; kategorija zbirnosti i jediničnosti; kategorija živo / neživo).
 4. Fonetika i fonologija: Suglasnici. Dioba suglasnika po akustičkim osobinama, načinu tvorbe, mjestu tvorbe. Palatalizacija. Morfologija:Gramatičke kategorije imenica (kategorija roda, broja, padeža). Osobitosti roda imenica, imenice zajedničkog roda, rod nepromijenjivih imenica.
 5. Fonetika i fonologija: Modifikacije. Fonetska i fonološka transkripcija. Neslogotvorni [ў] і [ǐ]. Prijedlog в/у i veznik і/й. Morfologija: Imenice singularia tantum, imenice pluralia tantum. Osnovna padežna značenja. Nepromjenjive imenice.
 6. Fonetika i fonologija:Asimilacija po zvučnosti. Regresivna asimilacija po zvučnosti / bezvučnosti, po mjestu i načinu tvorbe. Morfologija: Podjela imenica na promjene. Osobitosti deklinacije imenica. Morfološka analiza imenica.
 7. Fonetika i fonologija: Progresivna asimilacija po zvučnosti. Puna progresivna asimilacija po načinu tvorbe u dijakroniji i njezin odraz u ortoepiji i ortografiji u sinkroniji. Disimilacija. Kolokvij. Morfologija: Pridjevi. Podjela pridjeva prema značenju. Gramatička obilježja Dekliniranje pridjeva. Morfološka analiza pridjeva.
 8. Fonetika i fonologija: Refleks jata. Posljedice ispadanja reduciranih vokala [ь] i [ъ] u ukrajinskom i hrvatskom jeziku. Morfologija: Zamjenice. Deiktička funkcija. Skupine zamjenica prema značenjima i njihove osobitosti.
 9. Fonetika i fonologija: Historijske glasone promjene u sustavu vokalizma ukrajinskog jezika. Promjena [o], [e] u [i]. Morfologija: Dekliniranje zamjenica. Gramatičke kategorije.
 10. Fonetika i fonologija: Labijalizacija [e]. Morfologija: Glagol. Opća karakteristika. Osnovne gagolske kategorije.
 11. Fonetika i fonologija: Prva i druga palatalizacija. Promjena suglasnika u glagolima. Pojednostavljenje suglasničkih skupina. Morfologija: Kategorija vida. Tvorba korelativnog vidskog para. Kategorija prijelaznosti / neprijelaznosti. Kategorija stanja. Aktivni i pasivni oblici. Neprijelazni glagoli, nepovratni glagoli.
 12. Fonetika i fonologija: Slog. Naglasak. Intonacija. Melodika. Morfologija: Kategorija načina. Imperativ, kondicional.
 13. Fonetika i fonologija: Osnovna pravila ukrajinske ortoepije. Morfologija: Kategorije lica, roda i broja. Bezlični glagoli.
 14. Fonetika i fonologija: Ukrajinska grafija. Frafem. Osnovna pravila ortografije. Sociolingvističko značenje ortografije. Morfologija: Kategorija vremena (sadašnje, prošlo, pluskvamperfekt, buduće vrijeme). Glagoli kretanja.
 15. Fonetika i fonologija: Pismena provjera stečenog znanja. Morfologija: Ponavljanje, analiza gradiva, utvđivanje.

Ishodi učenja
 1. opisati fonološki sustav, gramatičke kategorije i načine tvorbe riječi suvremenoga standardnog ukrajinskog jezika s osvrtom na dijakroniju te ih usporediti sa stanjem odgovarajućih činjenica u suvremenomu standardnome hrvatskom jeziku
 2. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 3. navesti osnovna pravila ortografske i interpunkcijske norme ukrajinskoga jezika te ih upotrijebiti u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku
Metode podučavanja
Izlaganje, prezentacije, interakcija sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Pisanje testova tijekom semestra nakon pređenih cijelina. Pisanje pismenog ispita i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Pljušč M. J. (2000). Sučasna ukrajins'ka literaturna mova, - Kyjiv.
 2. Gorpynyč, V. O. (2004). Morfologija ukrajins'koji movy, - Kyjiv.
 3. Ponomariv, O. D. (2001. Sučasna ukrajins'ka mova. - Kyjiv.
 4. Juščuk, I. P. (2003). Ukrajins'ka mova. - Kyjiv.
 5. Zubkov M. (2004). Ukrajins'ka mova. Universal'nyj dovidnyk. - Harkiv.
 6. Toc'ka, N. I. (1981) Sučasna ukrajins'ka literaturna mova: Foneryka - Kyjiv.
 7. Ukrajins'ka mova: Encyklopedija (2000)- Kyjiv: Naukova dumka.
 8. Pljušč, M.Ja. (2000) Sučasna ukrajins'ka literaturna mova. - Kyjiv.
Dopunska literatura
 1. Kučerenko I. K. (2003). Teoretyčni pytannja gramatyky ukrajins'koji movy. - Vinnycja.
 2. Vyhovanec', I., Gorodens'ka, K. (2004). Teoretyčna morfologija ukrajins'koji movy. - Kyjiv.
 3. Sučasna ukrajins'ka literaturna mova: Morfologija (1969). - Kyjiv.
 4. Kočergan, M.P. (2001) Vstup do movoznavstva. - Kyjiv: Akademija.
 5. Perebyjnis, V.S. (1970) Kil'kisni ta jakisni harakterystyky systemy fonem sučasnoji ukrajins'koji literaturnoji movy. - Kyjiv.
 6. Ševel'ov, Ju. (2002) Istoryčna fonologija ukrajins'koji movy. - Harkiv.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar