Naziv
Fonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51688
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje s osnovnim fonološkim pojmovima, bazičnom fonološkom teorijom te metodama suvremene fonološke analize. Obrađuje se fonologija ne samo hrvatskog jezika nego i opća tipološka fonologija na osnovi svih svjetskih jezika. Detaljno se obrađuje fonologija hrvatskoga, međunarodni fonetski alfabet i artikultatorna fonetika.
Sadržaj
 1. Uvod 1, problem jata u hrvatskom
 2. Uvod 2, japanska fonologija
 3. Međunarodni fonetski alfabet i podjela glasova 1, mandarinska fonologija
 4. Međunarodni fonetski alfabet i podjela glasova 2, arapska fonologija
 5. Fonologija hrvatskog jezika, fonologija američkog engleskog
 6. Prozodija hrvatskog jezika
 7. Fonem
 8. Fonološka analiza
 9. Alternacije i neutralizacije
 10. Interakcija fonoloških pravila
 11. Teorija distinktivnih obilježja
 12. Fonološka tipologija
 13. Prozodijska tipologija
 14. Dijakronijska tipologija
 15. Retrospektiva gradiva

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći na temelju jezične građe znanstveno analizirati fonologiju bilo kojeg svjetskog jezika.
 2. Studenti će moći stručno argumentirati probleme u fonološkoj analizi svjetskih jezika.
 3. Studenti će moći nabrojati najvažnije fonološke osobine svjetskih jezika.
 4. Studenti će moći argumentirano procijeniti fonološku literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku.
 5. Studenti će ovladati upotrebom međunarodnog fonetskog alfabeta.
 6. Studenti će moći argumentirano prezentirati fonološku analizu bilo kojeg svjetskog jezika.
 7. obrazložiti svrhu postojanja četiriju razina jezičnoga opisa (fonološkog, morfološkog, sintaktičkog , semantičkog) i usporediti različite lingvističke teorije i modele jezičnoga opisa
 8. stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim jezičnim pitanjima
Metode podučavanja
Predavanja i seminari. Studentska izlaganja (fonologije svjetskih jezika).
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Usmeni ispit za višu ocjenu (po želji studenta).

Obavezna literatura
 1. Kapović, Mate 2020, Uvod u fonologiju, Matica hrvatska, Zagreb [u tisku/skripta]
 2. Kapović, Mate 2015, Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika, Matica hrvatska, Zagreb [str. 21–63, 67–71, 80–91]
Dopunska literatura
 1. Muljačić, Žarko 1972, Opća fonologija i fonologija suvremenog talijanskog jezika, Školska knjiga, Zagreb
 2. Carr, Philip 1993, Phonology, The Macmillan Press Ltd, London
 3. Clark, John & Yallop 1995, An Introduction to Phonetics and Phonology, Blackwell, Oxford–Cambridge
 4. Davenport, Mike & Hannahs, S.J. 2005, Introducing Phonetics & Phonology, Hodder Arnold, London
 5. Ladefoged, Peter 2000, Vowels and Consonants: An Introduction to the Sounds of Languages, Blackwell, Oxford
 6. Katamba, Francis 1989, An Introduction to Phonology, Longman, London–New York
 7. Ladefoged, Peter & Johnson, Keith 2011, A Course in Phonetics, Wadsworth, Boston
 8. Ladefoged, Peter & Maddieson, Ian 1996, The Sounds of the World’s Languages, Blackwell, Oxford
 9. Roach, Peter 2001, Phonetics, Oxford University Press, Oxford–New York
 10. Roca, Iggy & Johnson, Wyn 1999, A Course in Phonology, Blackwell Publishing, Malden–Oxford–Carlton
 11. Spencer, Andrew 1996, Phonology, Blackwell Publishers, Oxford–Malden
 12. Trask, R. L. 1996, A Dictionary of Phonetics and Phonology, Routledge, London–New York
 13. WALS = Haspelmath, Martin; Dryer, Matthew S.; Gil, David & Comrie, Bernard (ur.) 2005, The World Atlas of Language Structures, Oxford University Press, Oxford–New York [online: http://wals.info] [dijelovi o fonologiji] (za predavanja o fonološkoj/prozodijskoj tipologiji)
 14. Horga, Damir & Liker, Marko 2016, Artikulacijska fonetika. Anatomija i fiziologija izgovora, Ibis, Zagreb [str. 250–288]
 15. van Oostendorp; Ewen, Colin J.; Hume, Elizabeth & Rice, Keren (ur.) 2011, The Blackwell Companion to Phonology, Wiley-Blackwell, Oxford [odabrana poglavlja]
 16. Odden, David 2005, Introducing Phonology, Cambridge University Press, Cambridge Roach, Peter 2001, Phonetics, Oxford University Press, Oxford–New York
 17. Lass, Roger 1984, Phonology. An Introduction to Basic Concepts, Cambridge University Press, Cambridge–New York–Port Chester–Melbourne–Sidney [2. poglavlje]
 18. Hayes, Bruce 2009, Introductory Phonology, Wiley-Blackwell, Malden–Oxford–Chichester [6–9. poglavlje]
 19. Jelaska, Zrinka 2004, Fonološki opisi hrvatskoga jezika. Glasovi, slogovi, naglasci, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb [str. 21–61]
 20. Brozović, Dalibor 2007, Fonologija hrvatskoga standardnog jezika, Nakladni zavod Globus, Zagreb [isto u: *Brozović, Dalibor; Babić, Stjepan; Težak, Stjepko & Škarić, Ivo 20072, Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika, Nakladni zavod Globus, Zagreb, str. 100–146, 381–452]

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar