Naziv
Fonologija i morfologija češkog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
135471
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij će studente upoznati s morfološkim sustavom suvremenoga češkoga jezika, s dominantnim obilježjima njegove morfološke norme u suvremenoj pisanoj i usmenoj uporabi te s glavnim morfološkim razvojnim tendencijama. Osim toga upoznat će ih u osnovnim crtama i s teorijskim i metodološkim pristupima koji su oblikovali metajezik suvremenoga češkoga jezikoslovlja u onom njegovu dijelu koji se tiče morfologije.
Sadržaj
 1. Osnovni morfološki pojmovi. Morfemika. Morfonologija. Oblikotvorje.
 2. Imenske gramatičke kategorije: rod i broj. Imenske gramatičke kategorije: padež.
 3. Deklinacija živih imenica muškoga roda. Deklinacija neživih imenica muškoga roda.
 4. Deklinacija imenica ženskoga roda. Deklinacija imenica srednjega roda.
 5. Deklinacija imenica stranoga podrijetla. Pridjevi.
 6. Zamjenice (lične, povratna, posvojne). Zamjenice (pokazne, upitne, odnosne, neodređene...).
 7. Brojevi. Glagolske gramatičke kategorije: lice, broj i vrijeme.
 8. Glagolske gramatičke kategorije: vid, način i stanje. Formalna analiza glagolskih oblika.
 9. Prvi glagolski razred. Drugi i treći glagolski razred.
 10. Četvrti i peti glagolski razred. Šesti glagolski razred. Izolirani glagoli.
 11. Prilozi i prijedlozi. Veznici, uzvici i čestice
 12. Tvorba riječi i jezična sinkronija. Izvođenje.
 13. Slaganje, modifikacija i skraćivanje. Rječotvorna struktura tvorenice i osnovni rječotvorni odnosi.
 14. Semantička struktura tvorenice (onomasiološke kategorije). Rječotvorni sustav češkoga jezika (rječotvorni razred, tip, podtip; značenjska skupina).
 15. Tvorba imenica i pridjeva. Tvorba glagola, priloga, brojeva i zamjenica.

Ishodi učenja
 1. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju bohemistike s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
 2. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti češko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 4. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Predavanja, seminari.
Metode ocjenjivanja
Završni teorijski ispit, praktični testovi tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Petar Vuković, Morfologija češkog jezika, Zagreb, FF press, 2021.
Dopunska literatura
 1. Čechová, Marie i sur., Čeština – řeč a jazyk, Praha, SPN, 2014.
 2. Cvrček, Václav i sur., Mluvnice současné češtiny I. Jak se píše a jak se mluví. Praha, Karolinum, 2013.
 3. Karlík, Petr i sur., Příruční mluvnice češtiny, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. (i kasnija izdanja) (Poglavlje: Morfologie, str. 227-267; dostupan je neobjavljeni hrvatski prijevod).
 4. Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví, Praha, Academia, 1986.
 5. Daneš, František i sur. O češtině pro Čechy. Praha, Orbis, 1960.
 6. Sgall, Petr i Jarmila Panevová. Jak psát a jak nepsat česky. Praha, Karolinum 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar