Naziv
Fonologija mađarskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
36018
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Stjecanje znanja o sadržajima koji su naznačeni u sadržaju kolegija. Upoznavanje studenata s elementarnim svojstvima mađarskog fonološkog sustava, i to pretežito u kontrastivnom pristupu u odnosu na fonološki sustav hrvatskog standardnog jezika. Formiranje sistematske podloge za proučavanje daljih jezičnih razina mađarskog jezika.
Sadržaj
 1. Jezik kao sustav, jezične razine. Pojam fonologije i fonetike, predmetni krugovi istraživanja. Fonološke i fonetske poddiscipline. Elementarni pojmovnik fonologije.
 2. Vokalski sustav mađarskog jezika. Kriteriji podjele vokala: palato-velarna, labijalna i dužinska korelacija, te razlikovanje prema otvorenosti. Razlike između hrvatskog i mađarskog samoglasničkog sustava.
 3. Fonotaktičke zakonitosti: vokalna harmonija i pravilna podjela sufiksalnih varijanti.
 4. Duljenje i kraćenje vokala uslijed sufigiranja. Vezni vokali.
 5. Vježbe izgovora: samoglasnici.
 6. Konsonantizam mađarskog jezika. Podjela suglasnika prema mjestu i načinu tvorbe, te zvučnosti. Razlike između hrvatskog i mađarskog suglasničkog sustava. Geminacija suglasnika. Grafem ly.
 7. Suglasničke glasovne promjene: asimilacije. stapanje, skraćivanja, ispadanje, produljivanje).
 8. Suglasničke glasovne promjene: stapanje, skraćivanja, ispadanje, duljenje suglasnika.
 9. Vježbe izgovora: suglasnici.
 10. Sustavi pisanja, odnos pisma i govora. Ortografski sustav mađarskog jezika. Pravopisna načela u mađarskom jeziku.
 11. Pravopisna načela: vježbanje.
 12. Slog. Pravila rastavljanja na slogove.
 13. Naglasak riječi, vrste rečenične intonacije u mađarskome.
 14. Vježbe izgovora: naglasak, intonacija.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje.

Ishodi učenja
 1. Opisati i objasniti fonetske i fonološke osobitosti mađarskog jezika te ih usporediti i povezati s hrvatskim fonološkim sustavom.
 2. Praktično upotrebljavati temeljne zakonitosti koja se tiču fonološkog ustrojstva morfema i fonoloških promjena do kojih dolazi iz morfoloških razloga.
 3. Praktično upotrebljavati temeljna znanja koje se tiču mađarskog pravopisanja.
 4. Pravino izgovarati vokale i konsonante mađarskog jezika, u izgovoru provoditi glasovne promjene.
Metode podučavanja
frontalna nastava
usmeno uvježbavanje fonetskih obilježja mađarskih glasova i mađarske rečenice (izgovorne vježbe)
pismeni zadatci
Metode ocjenjivanja
Redovito sudjelovanje na nastavi, završni pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. László Keresztes: A Practical Hungarian Grammar. Debreceni Nyári Egyetem, 1999. str. 15-32.
 2. Orsolya Žagar Szentesi: Priručna gramatika mađarskoga jezika. Morfologija I. Knjigra, 2018., str. 63-78.
 3. Dubravko Škiljan: Pogled u lingvistiku, Rijeka, 1994. (poglavlja: 1. Uvod, 3. Suvremena lingvistička teorija i njezini pojmovi, 4. Fonologija)
 4. Barić et al: Hrvatska gramatika. Zagreb, 1997. (str. 39-66)
Dopunska literatura
 1. R.L. Trask: Temeljni lingvistički pojmovi. Školska knjiga, 2005:odabrane natuknice kako slijedi:fonem, fonetika, fonoogija, fonotaksa, glas, govor, grafem/slovo
 2. Kassai Ilona: Fonetika. Bp. 1998.
 3. Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók,, összefüggések. Tinta Könyvkiadó, 2019. (str. 58-87)
 4. Tamás Forgács: Ungarische Grammatik. Edition Preasenes, 2004. (str. 28-47)

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar