Naziv
Francuski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117940
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na francuskom jeziku
Sadržaj
 1. 1. nastavna jedinica:Predstavljanje. Općenito o francuskom jeziku i jeziku struke. Upoznavanje sa obvezatnom literaturom. Francuska abeceda. Pravila čitanja . Osnovni pojmovi vezani uz izgovor i pravopis. Vrste naglaska.
 2. 2. nastavna jedinica:Ponavljanje pravila čitanja, pisanja i naglašavanja riječi. Provjera na tekstu. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Rod, određeni i neodređeni član, glagol etre, Usvajanje osnovnog vokabulara , vježbe i zadaci . Upute za pripremu pisanja prve domaće zadaće.
 3. 3. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Imenice i pridjevi, brojevi, usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći.
 4. 4. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Glagol avoir, negacija ne...pas, upitni pridjev quel,quelle. Usvajane novog vokabulara i izraza. provjera stečenog znanja , vježbe i zadaci. Provjera i razgovor o prethodnoj zadaći te priprema slijedeće zadaće. Diktat.
 5. 5. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta pravilnih glagola prve konjugacije, posvojni pridjevi. Usvajanje novog vokabulara , vježbe i zadaci. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće . Pokušaj prve međusobne komunikacije- improviziranje dijaloga.
 6. 6. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta pravilnih glagola druge konjugacije. Provjera stečenog znanja i vokabulara kroz organiziranje komunikacije na stranom jeziku u obliku dijaloga. Kraći dodatni tekst kao prijedlog čitanja za domaću zadaću. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći.
 7. 7. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta pravilnih glagola treće konjugacije. Postavljanje pitanje sa est-ce que..., pokazni pridjevi. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 8. 8. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje indikativa prezenta kroz provjeru čitanja i razumijevanja teksta. Dodatni tekst kao vježba za stjecanje novog vokabulara i usmene primjene obrađene gramatičke jedinice. Provjera o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće. Diktat.
 9. 9. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Naglašene zamjenice, modalni glagoli, imperativ glagola. Usvajanje novog vokabulara iz svakodnevnih situacija. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 10. 10. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Konjugacija povratnih glagola u indikativu prezenta, stjecanje i primjena novog proširenog vokabulara. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 11. 11. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Perfekt i particip prošli triju konjugacija, morfologija i mjesto negacije. Detaljna obrada vježbi i zadataka. Usvajanje novog vokabulara te ponavljanje stečenog vokabulara. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 12. 12. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje obrađenih glagolskih vremena kroz vježbe i zadatke. Bliski futur – futur proche. Širenje vokabulara i poticaj na usmeno izražavanje. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće. Diktat.
 13. 13. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Bliska prošlost – passe recent. Vježbe i zadaci radi usvajanja nove gramatičke strukture i utvrđivanje novog vokabulara. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 14. 14. nastavna jedinica:Kratki tekst iz dodatne literature koji obuhvaća usvojena leksička i gramatička znanja uz proširenje vokabulara. Provjera stečenog znanja u obliku mini testa. Poticanje studenata na međusobni dijalog. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 15. 15. nastavna jedinica:Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica u svrhu pripreme za završni kolokvij na kraju zimskog semestra.

Ishodi učenja
 1. Koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na francuskom jeziku.
 2. Upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama.
 3. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od glavnih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 4. Izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala.
 5. Prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5% , pisanje zadaća 5%, usmeno izlaganje 30% kolokvij 30%, završni pismeni ispit 30%

Obavezna literatura
 1. 1) A. Berhet, C. Hugot, V. M. Kizirian, B. Samposis, M. Waendendries : Alter ego 1, Hachette, Paris, 2006
Dopunska literatura
 1. 1) Horetzky E., Precis pratique de grammaire francaise, 2) Vježbe i materijali sa internetskih stranica.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar