Naziv
Francuski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78163
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na francuskom jeziku
Sadržaj
 1. 7. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta pravilnih glagola treće konjugacije. Postavljanje pitanje sa est-ce que..., pokazni pridjevi. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 2. 8. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje indikativa prezenta kroz provjeru čitanja i razumijevanja teksta. Dodatni tekst kao vježba za stjecanje novog vokabulara i usmene primjene obrađene gramatičke jedinice. Provjera o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće. Diktat.
 3. 9. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Naglašene zamjenice, modalni glagoli, imperativ glagola. Usvajanje novog vokabulara iz svakodnevnih situacija. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 4. 10. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Konjugacija povratnih glagola u indikativu prezenta, stjecanje i primjena novog proširenog vokabulara. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 5. 11. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Perfekt i particip prošli triju konjugacija, morfologija i mjesto negacije. Detaljna obrada vježbi i zadataka. Usvajanje novog vokabulara te ponavljanje stečenog vokabulara. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 6. 12. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje obrađenih glagolskih vremena kroz vježbe i zadatke. Bliski futur – futur proche. Širenje vokabulara i poticaj na usmeno izražavanje. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće. Diktat.
 7. 13. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Bliska prošlost – passe recent. Vježbe i zadaci radi usvajanja nove gramatičke strukture i utvrđivanje novog vokabulara. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 8. 14. nastavna jedinica:Kratki tekst iz dodatne literature koji obuhvaća usvojena leksička i gramatička znanja uz proširenje vokabulara. Provjera stečenog znanja u obliku mini testa. Poticanje studenata na međusobni dijalog. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće.
 9. 15. nastavna jedinica:Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica u svrhu pripreme za završni kolokvij na kraju zimskog semestra
 10. 1. nastavna jedinica:Predstavljanje. Općenito o francuskom jeziku i jeziku struke. Upoznavanje sa obvezatnom literaturom. Francuska abeceda. Pravila čitanja . Osnovni pojmovi vezani uz izgovor i pravopis. Vrste naglaska.
 11. 2. nastavna jedinica:Ponavljanje pravila čitanja, pisanja i naglašavanja riječi. Provjera na tekstu. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Rod, određeni i neodređeni član, glagol etre, Usvajanje osnovnog vokabulara , vježbe i zadaci . Upute za pripremu pisanja prve domaće zadaće.
 12. 3. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Imenice i pridjevi, brojevi, usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći.
 13. 4. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Glagol avoir, negacija ne...pas, upitni pridjev quel,quelle. Usvajane novog vokabulara i izraza. provjera stečenog znanja , vježbe i zadaci. Provjera i razgovor o prethodnoj zadaći te priprema slijedeće zadaće. Diktat.
 14. 5. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta pravilnih glagola prve konjugacije, posvojni pridjevi. Usvajanje novog vokabulara , vježbe i zadaci. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema slijedeće zadaće . Pokušaj prve međusobne komunikacije- improviziranje dijaloga.
 15. 6. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta pravilnih glagola druge konjugacije. Provjera stečenog znanja i vokabulara kroz organiziranje komunikacije na stranom jeziku u obliku dijaloga. Kraći dodatni tekst kao prijedlog čitanja za domaću zadaću. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći.

Ishodi učenja
 1. Koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na francuskom jeziku.
 2. Upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama.
 3. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od glavnih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 4. Izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala.
 5. Prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5% , pisanje zadaća 5%, usmeno izlaganje 30% kolokvij 30%, završni pismeni ispit 30%

Obavezna literatura
 1. 1. A. Berhet, C. Hugot, V. M. Kizirian, B. Samposis, M. Waendendries : Alter ego 1,Hachette, Paris, 2006.
Dopunska literatura
 1. 1) Horetzky E., Precis pratique de grammaire francaise. 2) Vježbe i materijali sa internetskih stranica

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar