Naziv
Francuski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
125389
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na francuskom jeziku
Sadržaj
 1. 6. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Mjesto pridjeva. Zamjenica Y. Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 2. 7. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Usvajanje novog vokabulara. Tvorba futura. Vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 3. 8. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Upotreba zamjenice : on. Vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 4. 9. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Partitivni član. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 5. 10. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Osobne zamjenice kao direktni objekt. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 6. 11. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Davanje savjeta. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 7. 12. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Osobne zamjenice kao indirektni objekt. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 8. 13. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Relativne zamjenice qui i que. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 9. 14. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Kratki tekst iz dodatne literature koji obuhvaća usvojena leksička i gramatička znanja uz proširenje vokabulara. Provjera stečenog znanja u obliku mini testa.
 10. 15. nastavna jedinica:Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica u svrhu pripreme za završni ispit.
 11. 1. nastavna jedinica:Ponavljanje obrađenih gramatičkih jedinica i usvojenog vokabulara iz prethodnog semestra. Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Obrada prošlog vremena s pomoćnim glagolom avoir. Pjesma od J.Prevert-a : Petit dejeuner. Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Upute za domaću zadaću.
 12. 2. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Obrada prošlog vremena s pomoćnim glagolom etre. Pjesma od J. Prevert-a : Pour toi mon amour. Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 13. 3. nastavna jedinica:Provjera domaće zadaće, recitiranje pjesme : Pour toi mon amour. Lekcija iz obvezatnog udžbenika . Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 14. 4. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Posvojni pridjevi. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Provjera prethodne zadaće i davanje nove. Davanje uputa za pripremu kraćeg izlaganja studenata.
 15. 5. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika.Glagoli osjećaja i percepcije. Usvajanje novog vokabulara. Vježbe i zadaci. Domaća zadaća.

Ishodi učenja
 1. Konstruirati jednostavna pitanja i odgovore o prošlim događajima i budućim planovima.
 2. Izdvojiti osnovne informacije iz autentičnog slušnog materijala.
 3. Izdvojiti bitne elemente iz kratkog teksta.
 4. Prikupiti osnovne informacije u elektroničkim medijima ili tiskanim materijalima.
 5. Prirediti i održati usmeno izlaganje na odabranu temu.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5% , pisanje zadaća 5%, usmeno izlaganje 30% kolokvij 30%, završni pismeni ispit 30%

Obavezna literatura
 1. 1) A. Berhet, C. Hugot, V. M. Kizirian, B. Samposis, M. Waendendries : Alter ego 1, Hachette, Paris, 2006
Dopunska literatura
 1. 1) Horetzky E., Precis pratique de grammaire francaise, 2) Vježbe i materijali sa internetskih stranica.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar