Naziv
Frankapani kao naručitelji
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
170234
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s pojavom Frankapana kao tvoraca hrvatske baštine; tumačenje povijesno-umjetničke baštine kroz paradigmu naručitelja.
Sadržaj
 1. Uvod: povijesna građa, teritorijalni opseg utjecaja Frankapana kao naručitelja, upoznavanje literature i kritički osvrt na nju. Protokol rada na kolegiju (kolokviji; mentorirani terenski rad; seminari). Genealogija obitelji, važnije osobe i njihovi životopisi.
 2. Fortifikacijska i stambena arhitektura. Modruš i Tržan-grad: smještaj, urbanizam i građevine; povijest istraživanja. Veza s ostalim frankapanskim gradovima. Modruška biskupija i biskupi, redovi i umjetnička djela; liturgijska baština (pastoral biskupa Kristofora u Senju); kultura knjige (rukopisi i tisak).
 3. Fortifikacijska i stambena arhitektura II. studija slučaja: loza knezova Tržačkih i njihova baština u središnjoj Hrvatskoj. Juraj IV. Frankapan Tržački, funebralna kultura i epitaf u crkvi sv. Katarine.
 4. Frankapani i Frankopani: studija slučaja Frana Krste i Katarine Frankopan. Intelektualna baština posljednjih Frankopana u XVII. stoljeću. Stvaranje kulta mučenika (zajedno s Petrom Zrinskim) u XIX. i XX. stoljeću i likovne umjetnosti; Fran Krsto i Katarina kao protagonisti političke ikonografije: likovi u državnoj umjetnosti, u dizajnu, književnosti, u popularnoj kulturi.
 5. Trauma i umjetnost. Dominick LaCapra i njegove teze o traumi u kolektivnoj povijesti. I. kolokvij.
 6. Frankapanska baština na Krku (Krk, Vrbnik, Baška, Košljun, Dobrinj, Omišalj). Umjetničke veze Krka, Cresa, Raba i Vinodola (djela radionice Franje Marangona u Crikvenici i Senju). Frankapani i narudžbe crkvenoga zlatarstva (pala krčke katedrale Paola Kolera; relikvijar Barbare Frankapan i riznica trsatskoga samostana; relikvijari sv. Uršule iz Novog Vinodolskog, Hreljina i Bakra).
 7. Frankapanski kašteli u Vinodolu (Ledenice, Novi, Bribir, Grižane, Drivenik, Bakar, Grobnik). Trgovinske veze i umjetničke veze.
 8. Trsat. Predaja o prijenosu Svete kuće i frankapanska nadarbina. Crkva Majke Božje Trsatske kao mauzolej Frankapanâ (nadgrobne ploče Martina i Bartola Frankapana, Nikole Frankapana Tržačkoga i Elizabete Petuhi de Gerse). Nadgrobni spomenici iz franjevačke crkve u Senju i venecijanska radionica obitelji Bon (fragmenti sarkofaga Nikole IV. i Ivana V.; nadgrobna ploča Ižote Frankapan).
 9. Frankapani i pavlinski samostani od Jadranskoga mora do Kupe (Crikvenica, Novi Vinodolski, Ljubotina, Senj, Gvozd, Kamensko). Ispreplitanje srednjoeuropskih i talijanskih utjecaja u drvenoj skulpturi od XV. do XVII. stoljeća (frankapanski posjedi kao primjer granične sredine).
 10. Rasap baštine i mogući »povrat«. Fragmentarnost frankapanske baštine, fragmentarnost istraživanja i mogućnost virtualne restitucije u kolektivnom imaginariju: važnost istraživanja i cjelovita tumačenja značaja Frankapana (usporedivi europski primjeri). II. kolokvij.
 11. Sitnoslikarstvo i liturgijske knjige na području frankapanske državine. Uvod u sitnoslikarstvo, rukopisi, inkunabule i knjige tiskane na području frankapanske državine. Glagoljaška tradicija i sitnoslikarstvo, iluminacije knjiga povezanih s Frankapanima kao naručiteljima. Sitnoslikarske škole Apeninskog poluotoka i frankapanska knjižna baština. Problemi atribucije i prijenosa utjecaja (ferarski sitnoslikarski krug, sjevernotalijanski i venecijanski utjecaji, Maestro di Pico). Ikonografske teme i podrijetlo likovnih rješenja. Sitnoslikarstvo i svjetovna kultura frankapanskog dvora (Sibila Katarine Frankapan).
 12. Zidno slikarstvo i odnos prema arhitekturi. Uvod u zidno slikarstvo (temeljni pojmovi, tehnike, razvoj). Zidno slikarstvo na području frankopanske državine i djelovanje domaćih majstora (župna crkva Rođenja Marijina u Sveticama, kapela sv. Antuna Pustinjaka u Zadobarju, kapela Majke Božje Snježne u Volavju), slikani tragovi frankapanske prisutnosti i pokroviteljstva (heraldika), ikonografija i stil, stanje sačuvanosti.
 13. Štafelajno slikarstvo, oltarne pale i reljefi na području frankapanske državine. Fragmentarnost baštine i stanje istraživanja. Oltarne pale i sakralna baština u crkvama pod pokroviteljstvom Frankapana (Krk, Vrbnik, Novi Vinodolski, Trsat). Ex voto, ikonografske teme i odnos naručitelja prema svecima zaštitnicima. Slikari i naručitelji (portreti Frankapana; Jan van Scorel i oltar u župnoj crkvi u Obervellachu; Cristoforo Tasca Bergamasco: djela u franjevačkom samostanu na Trsatu). Predaja seminara.
 14. Frankapanske slikarske narudžbe u kontekstu suvremenih kneževskih i grofovskih narudžbi i zbirki. Komparativni primjeri: kneževine i državine na Apeninskom poluotoku (Ferrara, Mantova, Urbino), plemićke narudžbe u Ugarskom kraljevstvu, Habsburškoj Monarhiji i Svetom Rimskom Carstvu.
 15. Zaključna razmatranja o frankapanskim slikarskim narudžbama. Primjeri virtualne restitucije i izložbi kneževskih zbirki (Gonzaga, d'Este).

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s opsegom i dosezima frankapanskih narudžbi u različitim razdobljima.
 2. Kontekstualizacija narudžbi za pojedino razdoblje i njihova valorizacija u širem okviru europske baštine.
 3. Savladavanje metoda istraživanja naručiteljske uloge općenito.
 4. Razumijevanje »lokalnoga spomenika« u mozaiku naručiteljske manifestacije moći i drugih samoreprezentativnih strategija.
 5. Testamentarne značajke baštine: razlikovanje suvremene namjere naručitelja od recepcije i konstrukata u vremenu poslije.
 6. Vrjednovanje frankapanske baštine u hrvatskoj i europskoj baštini (prema dosezima dosadašnjih istraživanja).
Metode podučavanja
nastava u predavaonici, terenska nastava, projektna nastava
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Mihovil Bolonić, Ivan Žic Rokov, Otok Krk kroz vjekove, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2002. [1977.]
 2. Zorislav Horvat, Burgologija: Srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske, Zagreb: UPI-2M plus, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2014.
 3. Rosana Ratkovčić, Srednjovjekovno zidno slikarstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj, Zagreb: Umjetnička organizacija Kultura umjetnosti, 2014.
 4. Predrag Marković, »Mramorni reljefi venecijanske radionice Bon u Senju i krčki knezovi Frankopani«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 30 (2006.), str. 9-28
 5. Rosana Ratkovčić, »Zidne slike domaćeg majstora u Zadobarju,Volavju i Sveticama«, u: Starohrvatska prosvjeta 35 (2008.), str. 195-209
 6. Radni materijal dostupan svakom studentu (prezentacije, odnosno skenirane reprodukcije s legendama i natuknicama; članci u pdf-formatu)
Dopunska literatura
 1. Vjekoslav Klaić, Krčki knezovi Frankapani. Od najstarijih vremena do gubitka otoka Krka (od god. 1118. do god. 1480.), Rijeka: Izdavački centar, 1991. [Zagreb: Matica hrvatska, 1901.] (odabir poglavlja na konzultacijama)
 2. Senj (Hrvatski kulturni spomenici I.), (ur.) Artur Schneider, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1940.
 3. Josip Adamček, Miljenko Pandžić, Milan Kruhek, Hrvatski knezovi Zrinski i Frankopani. Katalog izložbe u povodu 300-te godišnjice pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana 30. travnja 1671., Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske, Arhiv Hrvatske, 1971.
 4. Paškal Cvekan, Trsatsko svetište Majke Milosti i franjevci njeni čuvari. Povijesno-kulturni prikaz prigodom 530. godišnjice dolaska Franjevaca na Trsat (1453 – 1983) i 270. obljetnice krunjenja slike Majke Milosti (1715 – 1985), Trsat: vlastita naklada, 1985.
 5. Radmila Matejčić, Crkva Gospe Trsatske i franjevački samostan, Rijeka: Izdavački centar, 1991.
 6. Milan Kruhek, Krajiške utvrde Hrvatskog kraljevstva – 16. stoljeće, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1995.
 7. Marijan Bradanović, Emanuel Hoško, Marijin Trsat. Svetište Blažene Djevice Marije, Gospe Trsatske i franjevački samostan na Trsatu, Rijeka: Adamić, 2002.
 8. Borislav Grgin, Počeci rasapa. Kralj Matijaš Korvin i srednjovjekovna Hrvatska, Zagreb: Ibis grafika, 2002. (odabir poglavlja na konzultacijama)
 9. Emanuel Hoško, Trsatski franjevci. Pet i pol stoljeća služenja Trsatskom svetištu, Rijeka: Adamić, Franjevački samostan Trsat, 2004.
 10. Czriquenicza 1412. Život i umjetnost Vinodola u doba pavlina, katalog izložbe, Crikvenica: Muzej grada, 2012.
 11. Drago Miletić, Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2012.
 12. Odabrani članci iz Modruškoga zbornika (dostupno na mrežnim stranicama: http://hrcak.srce.hr/modruski-zbornik)
 13. Domick LaCapra, Writing History, Writing Trauma, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 5. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij