Naziv
Frazeologija južnoslavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
118081
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Student proširuje svoj leksik i aktivnom upotrebom frazema stječe bolje izražajne mogućnosti. Očekuje se samostalan rad na analizi frazema, sa semantičkog i strukturnog aspekta, uspoređivanje frazema i pronalaženje ekvivalenata u hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. Frazeologija kao samostalna lingvistička disciplina. Odnos frazeologije i leksikologije.
 2. Razvoj frazeologije u slavenskim zemljama
 3. Pregled relevantne frazeološke literature južnoslavenskih jezika. Razlike u definiranju frazeoloških jedinica
 4. Frazeologija u širem i užem smislu. Donja i gornja granica opsega frazema.
 5. Klasifikacija frazeoloških jedinica prema semantičkim i strukturnim obilježjima. Ekspresivno-stilistička funkcija frazema
 6. Vrste frazema prema strukturnim tipovima i prema kategorijalnom značenju.
 7. Problemi kontrastivne frazeologije, tertium comparationis u kontrastivnim frazeološkim istraživanjima. Usporedivost frazeoloških sustava.
 8. Frazeološka slika svijeta na primjerima bugarske, makedonske, slovenske i srpske frazeologije
 9. Frazeologija u kontekstu kulture, povijesti i folklora. Lingvokulturološki pristup frazeologiji.
 10. Istraživanje frazema u okviru kognitivne lingvistike. Konceptualne metafore.
 11. Frazemski semantički odnosi.
 12. Frazeografija i frazeološki rječnici.
 13. Frazemi u reklamama i frazeološke igre.
 14. Prevođenje frazema, pojam ekvivalencije i prijevodni ekvivalenti u hrvatskom jeziku.
 15. Sinteza i ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. analizirati frazeološke jedinice i pronalaziti ekvivalente u hrvatskome jeziku
 2. prepoznati i razumjeti frazeme u stranom jeziku jeziku i tako steći prevodilačke kompetencije
 3. samostalno analizirati frazeme sa strukturnog i semantičkog aspekta
 4. naučiti koristiti rječnike, korpuse i drugu dostupnu građu
 5. savladati termine i pojmove frazeološke teorije i primijeniti ih u kontrastivnoj analizi frazema dvaju ili više jezika
 6. kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 7. kritički prosuđivati osobitosti i značajke južnoslavenskih jezika u okviru poredbenog jezikoslovlja
 8. provesti istraživanje i prezentirati zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 9. zastupati mišljenja, valorizirati i stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, studentska izlaganja, diskusija
Metode ocjenjivanja
Domaće zadaće tijekom semestra, pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Barčot, Branka (2017). Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 2. Fink–Arsovski, Željka (2002). Poredbena frazeologija – pogled izvana i iznutra. Zagreb: FF-press.
 3. Filipović Petrović, Ivana (2018). Kada se sretnu leksikografija i frazeologija: o statusu frazema u rječniku. Srednja Europa, Zagreb.
 4. Мршевић-Радовић, Драгана (2002). Фразеологија и национална култура. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 5. Lakoff G, Johnson M. (2015). Metafore koje život znače, Disput, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Димитровски, Тодор, Ширилов, Ташко (2003) Фразеолошки речник на македонскиот јазик, Т. 1, 2 и 3. Скопје: Огледало
 2. Fink–Arsovski, Željka i sur. (2006). Hrvatsko – slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb: Knjigra.
 3. Keber, Janez (2011). Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC.
 4. Menac, Antica, Fink–Arsovski, Željka, Venturin, Radomir (2003). Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak.
 5. Нанова, Ани (2005). Фразеологичен синонимен речник на българския език. София: Хейзъл.
 6. Недкова, Емилия (2011). Фразеологизмите като знаци в езика на културата (върху материал от български, сръбски и руски език). Русе: ЛЕНИ-АН.
 7. Jakop, Nataša (2006). Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC.
 8. Hrnjak, Anita (2017). Frazeologija u rodnome okviru. Rodni elementi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji, Knjigra, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar