Naziv
Generativna gramatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37161
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju

Cilj
Pregled formalizacija u lingvistici od Paninija i Aristotela do danas. Upoznavanje s osnovnim pojmovima i postupcima formalnih jezičnih teorija, a napose generativne gramatike.
Sadržaj
 1. Uvod: temeljna obilježja formalnih pristupa
 2. Pojedine lingvističke razine i algebarska lingvistika: fonologija
 3. Pojedine lingvističke razine i algebarska lingvistika morfologija
 4. Rješavanje morfonoloških i morfoloških problema
 5. Morfološki opis s pomoću modela algebarske lingvistike
 6. Pojedine lingvističke razine i algebarska lingvistika: sintaksa
 7. Povijest i pravci u generativističkom pristupu 1
 8. Povijest i pravci u generativističkom pristupu 2
 9. Minimalistički program 1
 10. Minimalistički program 2
 11. Fonetska i logička forma
 12. Primjena formalnih metoda u opisu hrvatskoga 1
 13. Primjena formalnih metoda u opisu hrvatskoga 2
 14. Primjena formalnih metoda u opisu hrvatskoga 3
 15. Zaključne napomene

Ishodi učenja
 1. Usvojiti temeljna obilježja formalnih pristupa u lingvistici
 2. Usvojiti metode algebarske lingvistike u opisu različitih lingvističkih razina
 3. Opisati razvoj generativističkog pristupa
 4. Nabrojiti temeljne pravce u generativističkom pristupu.
 5. Opisati temeljna obilježja minimalističkog programa
 6. Analizirati hrvatsku jezičnu građu u skladu s generativnogramatičkim pristupima
 7. Stručno argumentirati u raspravama o prednostima i nedostatcima formalnih pristupa, a posebno generativnogramatičkog pristupa
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, rasprava, rješavanje zadataka
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja pisanim i usmenim ispitom

Obavezna literatura
 1. Chomsky, N.: The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge MA 1995.
 2. Freidin, R.: Foundations of Generative Syntax, MIT Press, Cambridge MA 1992.
 3. Golden, M.: O jeziku in jezikoslovju, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1996.
 4. Mihaljević, M.: Generativna sintaksa i semantika, HFD, Zagreb 1998.
 5. Mihaljević, M.: Generativna i leksička fonologija, Školska knjiga, Zagreb 1991.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar