Naziv
Glotodidaktika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117770
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
objasniti osnovne koncepte teorije nastave stranih jezika s naglaskom na slavenske kao strane jezike; opisati temeljne postavke teorije nastave stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta; identificirati osnovne procese poučavanja slavenskih kao stranih jezika i koristiti odgovarajuće strategije poučavanja
Sadržaj
 1. Nastavni plan i program jednog slavenskog jezika; analiza potreba. Uloga nastavnika u procesu učenja stranog jezika
 2. Uloga učenika u procesu učenja stranog jezika. Upravljanje razredom
 3. Poučavanje jezičnih vještina 1. Poučavanje jezičnih vještina 2
 4. Komunikacijska kompetencija. ZEROJ
 5. Samostalnost u učenju. Ocjenjivanje i samoocjenjivanje
 6. Jezični portfolio. Jezični materijali
 7. Strategije učenja i poučavanja slavenskih jezika kao stranih. Nastava usmjerena na učenika – ishodi učenja
 8. Međujezik i analiza pogrešaka. Učeničke pogreške i mogućnosti njihova ispravljanja
 9. Jezik za posebne potrebe. Metodologija istraživačkog rada u nastavi stranih jezika
 10. Uvod u nastavni plan i program. Teorija nastave jezika kao disciplina
 11. Glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost. Znanstvene teorije i metode učenja stranih jezika
 12. Povijesni pristup poučavanja stranih jezika 1 . Povijesni pristup poučavanja stranih jezika 2
 13. Razvoj nastave stranih jezika u okviru lingvističkih i psiholingvističkih modela 70-ih god. 20. stoljeća. Pristup, metoda, tehnika rada u nastavi stranih jezika
 14. Principi glotodidaktike. Ciljevi i zadaće nastave stranih jezika s naglaskom na slavenske kao strane jezike
 15. Učenje i poučavanje slavenskih kao stranih jezika. Suvremeni pristup poučavanja stranih jezika s naglaskom na slavenske

Ishodi učenja
 1. objasniti karakteristike nastavnog diskursa
 2. prikazati glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 3. razlikovati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala u nastavi ukrajinskog kao inog jezika
 4. izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na ukrajinskome jeziku i opisati sadržaj drugima
 5. odabrati odgovarajući oblik cjeloživotnog obrazovanja
Metode podučavanja
Koristit će se metode razgovora, čitanja i izlaganja stručne literature, pisanja kratkih seminarskih radova; studenti će se kontinuirano pripremati za sate i interaktivno sudjelovati u nastavi
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Petrović, E. (1998). Teorija nastave stranih jezika . Zagreb: Školska knjiga
 2. Skljarov, M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika . Zagreb: Školske novine
 3. Vilke, M. (1977). Uvod u glotodidaktiku. Zagreb: Školska knjiga
Dopunska literatura
 1. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.
 4. Časopis Strani jezici (odabrani članci)

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij