Naziv
Grčka filozofija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
81494
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je omogućiti uvid u sadržaje relevantnih tekstova antičkih autora. Upoznati studente sa središnjim problemima grčke filozofije. Omogućiti razumijevanje povijesnog podrijetla i izvora filozofije, odnosa između filozofije i drugih oblika duha, te postanak i razvitak glavnih filozofskih disciplina. Potaknuti studente na samostalan istraživački rad i promišljanje bitnih pitanja grčke filozofije u kontekstu povijesti filozofije uopće. Zadaća je istražiti Aristotelov platonizam u razlici spram akademijskog neoplatonizma, zatimom ogućiti poimanje nastanka i razvoja glavnih filozofijskih disciplina od Aristotela, te njihovo jedinstvo u prvobitnoj raščlanjenosti. Istražuju se različita određenja filozofije: episteme, theoria,theologika, ontologika (ousiologika) i aitiologika. Pokazuje se što se zbiva s filozofijom u doba helenizma, kako je moguća raščlamba filozofije naetiku, logiku i fiziku, uz primat etike. Među filozofijskim “školama” kasne antike posebno istaknuti akademijski neoplatonizam.
Sadržaj
 1. Aristotelova raščlamba filozofije
 2. Aristotelova “metafizika”
 3. Aristotelova logika
 4. Aristotelova kritika Platona
 5. Stara Akademija
 6. Stoička fizika
 7. Stoička logika
 8. Stoička etika
 9. Epikurovci
 10. Skeptici
 11. Peripatetici
 12. Predstavnici srednjeg platoniza i novopitagorovci
 13. Novoplatonovci: Plotin
 14. Novoplatonovci: Porfirije, Jamblih, Proklo
 15. Kraj antičke filozofije

Ishodi učenja
 1. Klasificirati i objasniti temeljne pojmove Aristotelove etike
 2. Nabrojati i objasniti Aristotelove kategorije
 3. Klasificirati i objasniti temeljne pojmove Aristotelove metafizike
 4. Objasniti temeljne pojmove Aristotelove psihologije
 5. Razlikovati središnje etičke pojmove i usporediti etičke teorije stoika, epikurovaca i skeptika
 6. Objasniti razvoj srednjeg platonizma i novoplatonizma
 7. Prepoznati i protumačiti temeljne filozofijske odrednice novoplatonizma
 8. Objasniti Aristotelovu raščlambu filozofije
 9. Prikazati i protumačiti razvitak glavnih filozofskih disciplina u antici
Metode podučavanja
Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje kraćih seminarskih radova i završnog seminarskog rada na zadanu temu, priprema za kolokvij
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika, pismeni ispit iz grčkoga filozfijskoga nazivlja, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit na kraju ljetnoga semestra

Obavezna literatura
 1. Aristotel: Kategorije, Zagreb 1992.
 2. Aristotel: Metafizika, Zagreb 1992.
 3. Aristotel: Nikomahova etika, Zagreb 1992.
 4. Aristotel: O duši, Zagreb 1996.
 5. Plotin, Eneade, Književne novine, Beograd, 1984.
 6. Marco Aurelij: Samome sebi, Zagreb 1996.
Dopunska literatura
 1. Barbarić, D: Grčka filozofija, Hrestomatija filozofije, sv. 1, Zagreb 1995.
 2. Barbarić, D. (ur.): Aristotel i aristotelizam, Zagreb 2003.
 3. Diogen Laertije, Životi i mišljenja istaknutih filozofa, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1985.
 4. Sekst Empirik, Obrisi pironizma, KruZak, Zagreb, 2008.
 5. Marko Aurelije, Samomu sebi, Zagreb, CID, 1996. / Marko Aurelije, Misli. Izbor iz djela, Nova Akropola, Zagreb, 2003. (2004., 2008.)
 6. Tit Lukrecije Kar, O prirodi, Matica hrvatska, Zagreb 1952. (KruZak, Zagreb, 2010.)
 7. Epiktet, Priručnik, Kruzak, Zagreb, 2006.
 8. Aristotel, Fizika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 9. Aristotel: O tumačenju, Zagreb 1989.
 10. Aristotel: Nagovor na filozofiju, Zagreb 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar