Naziv
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
51439
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s glavnim piscima i osnovnim književnim vrstama grčke književnosti arhajskog i klasičnog razdoblja. Pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost. Pregled povijesti grčke književnosti od najranijih pisanih spomenika do kraja klasičnoga razdoblja (323. pr. Kr.): epska poezija i specifičnosti usmene poezije (Homer, Heziod); rana lirika (elegija, jambografija, monodička i korska lirika, razlika između lirike u suvremenom i antičkom značenju riječi); počeci grčke proze (filozofi prirode i logografi 6. st. pr. Kr.); grčko kazalište, tragedija i komedija (Eshil, Sofoklo, Euripid; Aristofan; Aristotelova teorija o podrijetlu tih dviju vrsta); historiografija (Herodot, Tukidid); retorika i filozofija (Platon, Aristotel).
Sadržaj
 1. Pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; tradicija grčke književnosti; počeci grčke pismenosti: mikenska civilizacija i linearno B pismo. Primjeri zapisa na tablicama.
 2. Epska poezija i specifičnosti usmene poezije; Homer i epska poezija prije njega; “homersko pitanje”. Odabrani ulomci iz Ilijade i Odiseje.
 3. Homerske himne i “mali Homer”; epski ciklus; Heziod i arhajska epika poslije njega; orijentalni utjecaji na grčku književost. Odabrani ulomci iz Boja žaba i miševa, Teogonije i Poslova i dana.
 4. Razlika između lirike u suvremenom i antičkom značenju riječi; jampska poezija; njezino podrijetlo; Arhiloh, Hiponakt, Semonid; pučka pripovjedna tradicija; Ezop i životinjska basna. Odabrani fragmenti Arhiloha i Hiponakta.
 5. Elegija od Kalina do Teognida; teme i rekurentni motivi; epigram i skolion. Odabrani ulomci iz Tirteja, Solona, Mimnerma i Teognida.
 6. Počeci grčke proze: jonska filozofija i logografija; Herodot. Odabrani ulomci iz Herodotove Povijesti.
 7. Melika; lezbička i jonska lirika; njihova tematika i metrička raznolikost. Odabrani fragmenti Sapfe, Alkeja i Anakreonta.
 8. Korska lirika: raznolikost korskih vrsta i njihov prigodni karakter. Odabrani ulomci iz Alkmana, Pindara i Bakhilida.
 9. Postanak dramskih vrsta; Aristotelova teorija o podrijetlu tragedije i komedije; kazalište i dramska natjecanja. Odabrani ulomci iz Aristotelove Poetike.
 10. Od korske lirike do tragedije: Eshil i njegovi prethodnici; pojam tragičnoga u antici i danas; satirska drama. Odabrani ulomci iz Agamemnona.
 11. Sofoklo, vrhunac klasične tragedije. Odabrani ulomci iz Kralja Edipa i Antigone.
 12. Euripid, tragedija novoga doba; “tragikomedije” i “melodrame”; Res i tragedija 4. st. pr. Kr. Odabrani ulomci iz Medeje i Helene.
 13. Epiharmo i sicilska komedija; tradicionalna trodioba atičke komedije; stara komedija: Aristofan, Kratin, Eupolid. Odabrani ulomci iz Žaba i Oblaka.
 14. Proza 5. i 4. st. pr. Kr. – historiografija (Tukidid, Ksenofont), filozofija (Platon, Aristotel), govorništvo (Demosten). Odabrani ulomci iz Tukidida i Demostena.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. prepoznati i opisati osnovne karakteristike grčke književnosti arhajskoga i klasičnoga razdoblja
 2. opisati povijesni i kulturni kontekst u kojem nastaju pojedine književne vrste
 3. navesti osnovne biografske i bibliografske podatke o obrađenim autorima
 4. objasniti specifičnosti i razvoj pojedinih književnih vrsta
 5. definirati razdoblja grčke književnosti
 6. samostalno pronalaziti potrebnu stručnu literaturu i pomagala na hrvatskom i na stranim jezicima te se njome ispravno koristiti
 7. nabrojiti najvažnije predstavnike i djela iz pojedinih razdoblja antičke grčke književnosti
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje tekstova
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Salopek, D.; Sironić, M. "Grčka književnost", u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977
 2. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
 3. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)
Dopunska literatura
 1. Bowra, Maurice. Heroic Poetry. London 1952.
 2. Griffin, Jasper. Homer: The Odyssey. Cambridge 1999.
 3. Powell, Barry. Homer. Oxford 2004.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar