Naziv
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
35877
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Uvid u značenje književnopovijesne mijene žanrovskih obilježja naslijeđenih književnih vrsta i razumijevanje širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta tih procesa; usvajanje temeljnih biografskih i bibliografskih podataka o najvažnijim autorima od 323. pr. Kr. do 529.; raspoznavanje najvažnijih metričkih oblika grčke poezije.Prepoznavanje osnovnih metričkih oblika grčkog pjesništva, čitanje grčkih stihova u skladu s pravilima grčke metrike
Sadržaj
 1. Periodizacija grčke književnosti, književne vrste arhajskoga i klasičnoga razdoblja, najvažniji autori i djela; osobito poezija i proza 4. st. pr. Kr. Uvod u grčku metriku.
 2. Glavne značajke helenizma; nova kulturna središta; aleksandrijska knjižnica i filološki rad njezinih predstojnika; helenističko shvaćanje književnosti. Uvod u heksametarsku poeziju.
 3. Srednja atička komedija: Antifan, Anaksandrid, Aleksid. Nova atička komedija. Odabrani fragmenti pisaca srednje komedije. Heksametar - Homer.
 4. Nova atička komedija (nastavak). Heksametar - cezure i dijereze.
 5. Elegijski distih. Antimah iz Kolofona kao preteča »učene« helenističke poezije; Fileta, Hermezijanakt, Fanoklo. Kalimah i njegova nova poetika. Odabrani ulomci iz Kalimahovih himni; odabrani fragmenti i epigrami.
 6. Ostali daktilski stihovi. Teokrit i bukolska poezija; »gradski mimi«; Teokritovi nastavljači. Herondini mimijambi. Ulomci iz Teokrita i Heronde.
 7. Epska poezija u helenističkom razdoblju: Apolonije Rođanin. Epilij i elegija. Odabrani ulomci iz Pjesme o Argonautima. Jambi.
 8. Helenistička drama: »tragička Plejada«; Likofron iz Halkide i Aleksandra. Euforion, Partenije. Didaktička poezija: Arat i Nikandar. Odabrani ulomci iz Aleksandre. Jambi.
 9. Epigram; tri epigramatske »škole«; Anthologia Graeca. Odabrani epigrami Anite, Noside, Asklepijada, Leonide iz Tarenta, Antipatra iz Sidona i dr. Troheji.
 10. Historiografija, filozofija i prozna književnost helenizma. Odabrani fragmenti helenističkih historiografa. Troheji.
 11. Glavne značajke carskoga razdoblja; skoptički epigram; prozna književnost i historiografija: Plutarh. Odabrani ulomci iz Plutarha; odabrani epigrami Lukilija i Nikarha. Jonski stihovi.
 12. Doba Druge sofistike; deklamacije i »estradno« govorništvo; Lukijan. Odabrani ulomci iz novih sofista i Lukijana. Horijampski stihovi.
 13. Ljubavni roman i epistolografija. Strofe: alkejska i safička.
 14. Poezija kasne antike: Kvint iz Smirne, Non, Muzej, Trifiodor, Kolut. Odabrani ulomci iz Muzeja. Ostale strofe.
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. Student prepoznaje osnovne metričke oblike (stope)
 2. Student prepoznaje najčešće vrste grčkih stihova
 3. Student je osposobljen za pravilno čitanje najčešćih grčkih stihova
 4. Student razumije kontekst u kojem stvaraju glavni predstavnici ovog književnog razdoblja
 5. Identificirati i komentirati književnopovijesne mijene u grčkoj književnosti razdoblja 323. pr. Kr. – 529.
 6. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke grčke književnosti ovog razdoblja, te njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 7. nabrojati najvažnije predstavnike i djela grčke književnosti od 323. pr.~Kr. do 529.
 8. opisati specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija u ovom razdoblju grčke književnosti
 9. nabrojiti najvažnije predstavnike i djela iz pojedinih razdoblja antičke grčke književnosti
 10. izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti
Metode podučavanja
Čitanje tekstova, predavanje, rasprava na seminaru
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, završni usmeni i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Salopek, D.; Sironić, M. Grčka književnost u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977
 2. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
 3. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)
 4. Majnarić, N. Grčka metrika, Zagreb 1948
 5. tekstovi koji se dijele na kolegiju uz pojedine teme
Dopunska literatura
 1. Neil Croally i Roy Hyde. 2011. Classical Literature: An Introduction. Routledge.
 2. Rutherford, Richard. 2008. Classical Literature: a Concise History. Hoboken: John Wiley \& Sons, Ltd.
 3. Tronskij, I. M., i Miroslav Kravar. 1951. Povijest antičke književnosti. Zagreb: Matica hrvatska.
 4. Austin, M. M. 2011. The Hellenistic world from Alexander to the Roman conquest: a selection of ancient sources in translation. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Bagnall, Roger S., Peter Derow, and Roger S. Bagnall. 2004. The Hellenistic Period: historical sources in translation. Oxford: Blackwell.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar