Naziv
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
54655
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s glavnim piscima i osnovnim književnim vrstama grčke književnosti helenističkog razdoblja. Uvid u značenje književnopovijesne mijene žanrovskih obilježja naslijeđenih književnih vrsta i razumijevanje širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta tih procesa; usvajanje temeljnih biografskih i bibliografskih podataka o najvažnijim autorima od 323. pr. Kr. do 529.
Sadržaj
 1. Teokrit i bukolska poezija; »gradski mimi«; Teokritovi nastavljači. Herondini mimijambi. Ulomci iz Teokrita i Heronde.
 2. Epska poezija u helenističkom razdoblju: Apolonije Rođanin. Epilij i elegija. Odabrani ulomci iz Pjesme o Argonautima.
 3. Helenistička drama: »tragička Plejada«; Likofron iz Halkide i Aleksandra. Euforion, Partenije. Didaktička poezija: Arat i Nikandar. Odabrani ulomci iz Aleksandre.
 4. Epigram; tri epigramatske »škole«; Anthologia Graeca. Odabrani epigrami Anite, Noside, Asklepijada, Leonide iz Tarenta, Antipatra iz Sidona i dr.
 5. Historiografija, filozofija i prozna književnost helenizma. Odabrani fragmenti helenističkih historiografa.
 6. Glavne značajke carskoga razdoblja; skoptički epigram; prozna književnost i historiografija: Plutarh. Odabrani ulomci iz Plutarha; odabrani epigrami Lukilija i Nikarha.
 7. Doba Druge sofistike; deklamacije i »estradno« govorništvo; Lukijan. Odabrani ulomci iz novih sofista i Lukijana.
 8. Ljubavni roman i epistolografija. Odabrani ulomci iz Haritona, Longa i Alkifrona.
 9. Poezija kasne antike: Kvint iz Smirne, Non, Muzej, Trifiodor, Kolut. Odabrani ulomci iz Muzeja.
 10. Zaključak
 11. Ponavljanje: periodizacija grčke književnosti, književne vrste arhajskoga i klasičnoga razdoblja, najvažniji autori i djela; osobito poezija i proza 4. st. pr. Kr.
 12. Glavne značajke helenizma; nova kulturna središta; aleksandrijska knjižnica i filološki rad njezinih predstojnika; helenističko shvaćanje književnosti.
 13. Srednja atička komedija: Antifan, Anaksandrid, Aleksid. Nova atička komedija. Odabrani fragmenti pisaca srednje komedije.
 14. Nova atička komedija (nastavak): Menandar. Odabrani ulomci iz Mrzovoljnika, Samljanke i Parničara.
 15. Antimah iz Kolofona kao preteča »učene« helenističke poezije; Fileta, Hermezijanakt, Fanoklo. Kalimah i njegova nova poetika. Odabrani ulomci iz Kalimahovih himni; odabrani fragmenti i epigrami.

Ishodi učenja
 1. Student razumije povijesni i kulturni okvir u kojem stvaraju pojedini autori
 2. Identificirati i komentirati književnopovijesne mijene u grčkoj književnosti razdoblja 323. pr. Kr. – 529.
 3. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke grčke književnosti ovog razdoblja, te njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 4. nabrojati najvažnije predstavnike i djela grčke književnosti od 323. pr.~Kr. do 529.
 5. opisati specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija u ovom razdoblju grčke književnosti
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje tekstova, rasprava
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, završni usmeni i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Salopek, D.; Sironić, M. Grčka književnost u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977;
 2. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
 3. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996.
 4. izvorni tekstovi u prijevodu, izbor (čitanka za kolegij)
Dopunska literatura
 1. Neil Croally i Roy Hyde. 2011. Classical Literature: An Introduction. Routledge.
 2. Rutherford, Richard. 2008. Classical Literature: a Concise History. Hoboken: John Wiley \& Sons, Ltd.
 3. Tronskij, I. M., i Miroslav Kravar. 1951. Povijest antičke književnosti. Zagreb: Matica hrvatska.
 4. Austin, M. M. 2011. The Hellenistic world from Alexander to the Roman conquest: a selection of ancient sources in translation. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Bagnall, Roger S., Peter Derow, and Roger S. Bagnall. 2004. The Hellenistic Period: historical sources in translation. Oxford: Blackwell.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar