Naziv
Grčka književnost: Grčka tragedija
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
7
Šifra
51412
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Ciljevi kolegija: Upoznavanje strukture klasične grčke tragedije; razumijevanje književopovijesnoga razvoja žanra i njegovih konvencija unutar širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta; kompetentno vrednovanje značenja književnopovijesne mijene generičkih obilježja te književne vrste; razumijevanje razlike između grčke, rimske i novovjekovne tragedije, te antičkoga i modernoga poimanja tragičnog; upoznavanje najvažnijih djela klasika tragedije, Eshila, Sofokla i Euripida.
Sadržaj
 1. Ponavljanje: pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; grčko kazalište i izvedbe tragedija; formalni elementi grčke tragedije. Seminar: Eshil, Agamemnon.
 2. Počeci grčke tragedije; antičke i suvremene teorije o podrijetlu tragedije. Seminar: antička svjedočanstva o počecima tragedije; Eshil, Agamemnon.
 3. Pojam tragičnoga u antici i njegove moderne interpretacije. Seminar: odabrani ulomci iz Aristotelove Poetike; Eshil, Agamemnon.
 4. Rani tragičari. Eshil: Perzijanci, Sedmorica protiv Tebe. Seminar: testimonia o Eshilu i ranim tragičarima; Eshil, Agamemnon.
 5. Eshil: Pribjegarke, organska trilogija Orestija; problem autentičnosti Okovanoga Prometeja. Seminar: ulomci iz Okovanog Prometeja; Sofoklo, Kralj Edip.
 6. Eshil. Satirska drama: struktura, odnos prema komediji; trojica tragičara i satirska drama. Seminar: fragmenti satirskih drama Eshila i Sofokla; Sofoklo, Kralj Edip.
 7. Sofoklo. Tragedije u obliku diptiha: Antigona, Ajant, Trahinjanke. Seminar: testimonia o Sofoklu; Sofoklo, Kralj Edip.
 8. Sofoklove inovacije; Aristotelov izbor: Kralj Edip. Seminar: odabrani ulomci iz Aristotelove Poetike; Sofoklo, Kralj Edip.
 9. Sofoklo: Elektra, Filoktet, Edip na Kolonu. Seminar: lik Elektre kod trojice tragičara – odabrani ulomci; Sofoklo, Kralj Edip.
 10. Euripid. Rane tragedije. Alkestida, Medeja, Hipolit; Andromaha, Hekaba, Trojanke. Seminar: testimonia o Euripidu; Sofoklo, Kralj Edip.
 11. Euripid: Elektra, Heraklidi, Mahniti Heraklo, Pribjegarke; Feničanke, Orest, Bakhe. Seminar: ulomci iz Bakhi; Sofoklo, Kralj Edip.
 12. Euripidove “tragikomedije” i “melodrame”. Seminar: ulomci iz Helene, Iona i Ifigenije na Tauridi; Euripid: Medeja.
 13. Euripid i “novi ditiramb”; tragedija u 4. st. pr. Kr. Res. Tragedija u razdoblju helenizma: “tragička plejada”. Seminar: odabrani ulomci iz Euripidova Oresta i Resa; Euripid: Medeja.
 14. Tragedija i nova komedija; antička i novovjekovna ocjena trojice tragičara; utjecaj grčke tragedije na potonju zapadnoeuropsku književnost. Seminar: Aristofan o Eshilu i Euripidu; Euripid: Medeja.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit. Seminar: ponavljanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i opisati osnovna obilježja grčke tragedije u kontekstu njezina nastanka i razvoja.
 2. Razumijeti obilježje performativnosti grčke tragedije i njezinu vezanost za kazalište.
 3. Navesti osnovne biografske i bibliografske podatke o Eshilu, Sofoklu i Euripidu.
 4. Razumijeti i razlikovati specifičnosti dikcije trojice glavnih grčkih tragičara (Eshila, Sofokla i Euripida).
 5. Razumijeti, razlikovati i objasniti promjene u grčkoj tragediji od Eshila do Euripida.
 6. Spoznati značaj grčke tragedije u intelektualnoj povijesti Zapada i njezin utjecaj na potonju europsku književnost.
 7. Samostalno prevesti odabrane ekscerpte grčkih tragedija triju tragičara (Eshila, Sofokla, Euripida).
 8. analizirati starogrčki književni tekst s obzirom na njegova stilska obilježja
 9. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u antičkoj Grčkoj
 10. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
Metode podučavanja
Korištene metode: individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i upotreba CD-a. Na svakom se satu tumači i obrađuje određena tekstualna cjelina iz odabranih grčkih tragedija (Eshil, Sofoklo, Euripid) s aspekta gramatičkih (morfologija/sintaksa), dijalektalnih (vezanost dijalekta i žanra) i leksičkih specifičnosti u kontekstu (društvene i polititičke realije Atene 5. st. pr. Kr.) Na predavanju se tumači određena cjelina vezana za povijest tragedije i povijest kazališta, a na seminaru se prolazi kroz dijelove tragedija koje studenti predstavljaju u usmenim prezentacijama na temelju pripreme kod kuće. Studente se potiče na kritičko razmišljanje o grčkoj tragediji kao književnoj vrsti i njezinim jezičnim specifičnostima. Samostalni rad kod kuće.
Metode ocjenjivanja
Do početka ispitnih rokova studenti mogu izaći na kolokvije iz teorijskog dijela (građa s predavanja) i tekstualnog dijela kolegija (građa sa seminara) prema dogovoru s izvođačem nastave. Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni. Pismeni dio sadrži prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka) i gramatički test. Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.

Obavezna literatura
 1. Eshil, Perzijanci
 2. Sofoklo, Kralj Edip
 3. Euripid, Hipolit
 4. Eshil, Sedmorica protiv Tebe - odabrani dijelovi
 5. Euripid, Medeja - odabrani dijelovi
 6. Euripid, Kiklop - odabrani dijelovi
 7. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
 8. Salopek, D.; Sironić, M. Grčka književnost u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977
Dopunska literatura
 1. Dugdale, Eric. 2008. Greek Theater in Context. Cambridge - New York
 2. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar