Naziv
Antropologija religije
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69743
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti stječu uvid u istraživanje religije i religioznosti u kulturnoantropološkoj perspektivi. To uključuje upoznatost s poviješću i razvojem koncepata i pristupa u antropološkom istraživanju religije, te s različitim aspektima religijskog života koji su njima obuhvaćeni. U okviru kolegija posebno se naglašavaju današnja disciplinarna strujanja povezana s dinamičnošću suvremenih religijskih procesa.
Konačni je cilj kolegija osposobiti studente da primjene i kritički provjere stečena znanja u okviru vlastitog manjeg istraživačkog projekta o odabranom religijskom fenomenu.
Sadržaj
 1. uvod u kolegij: pregled tema kolegija; pojašnjenje propisane literature; preciziranje studentskih obveza
 2. temeljni pojmovI ("religija", "religioznost", "nadnaravno", "magija", "sveto", "mit", "ritual" i dr.) i njihovi odnosi
 3. religijska komunikacija, prostorni i vremenski aspekti religije i religioznosti, religijski simboli, kozmologije
 4. antički pisci i filozofi o religiji i religijskim predodžbama
 5. ranokršćanski odnos prema religiji i znanosti te kršćanski mislioci kasnoga srednjeg vijeka
 6. renesansne i prosvjetiteljske idejeo nastanku i razvoju religije
 7. začeci komparativne mitologije
 8. oblikovanje znanosti o religiji
 9. temeljni pravci antropologije religije u 20. st (I. dio)
 10. temeljni pravci antropologije religije u 20. st. (II. dio)
 11. dokumentarni film Atheism: A Rough History of Disbelief (Jonathan Miller, 2004)
 12. religija i procesi identifikacije
 13. stabilnost i promjene u religiji i religioznosti (adaptacija, sekularizacija, sinkretizam, fundamentalizam, revitalizacijski pokreti)
 14. religija u 21. stoljeću: globalne religije i religijski pokreti, civilna religija
 15. zaključci kolegija

Ishodi učenja
 1. definirati i primijeniti osnovne pojmove i koncepcije u antropologiji religije
 2. identificirati i raspraviti manifestacije religioznosti u kulturnom kontekstu
 3. opisati začetke i razvoj antropoloških istraživanja religije
 4. objasniti i usporediti temeljne pristupe i teorije u antropologiji religije i identificirati njihove glavne protagoniste
 5. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje odabranog religijskog fenomena
 6. primijeniti smjernice etnološke i kulturnoantropološke etike u vlastitom istraživanju religijskih fenomena
 7. primijeniti teorijske orijentacije i pristupe etnološkog i kulturnoantropološkog istraživanja religije u vlastitom istraživanju religijskih fenomena
 8. identificirati i raspraviti religijske različitosti u vlastitom istraživanja
 9. u zadanoj formi prezentirati vlastito kvalitativno istraživanje, analizu i interpretaciju odabranog religijskog fenomena
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski rad, zadaće i vođene rasprave. Kontinuirano i aktivno praćenje nastave potiče se iniciranjem diskusija. U okviru seminarskoga dijela nastave studenti prezentiraju zadaće u okviru provedbe vlastitog istraživačkog projekta te aktivno sudjeluju u vođenoj raspravi.
Metode ocjenjivanja
Prati se zalaganje u vođenim raspravama na nastavi, kvaliteta planiranja i provedbe timskog istraživanja, kvaliteta pripreme za seminarsku nastavu te se evaluira seminarki esej i završnii pisani ispit. Usvojenost ishoda 1.-4. provjerava se pisanim ispitom, a ishoda 5.-9. seminarskim radom. Konačna ocjena iz kolegija je kumulativna: aktivno sudjelovanje na nastavi i priprema za nastavu 20%; seminarski rad 40%; pisani ispit 40%

Obavezna literatura
 1. DE WALL MALEFIJT, Annemarie. 1989. Religion and Culture. An Introduction to Anthropology of Religion. Long Grove: Waveland Press Inc (odabrana poglavlja)
 2. BOWIE, Fiona. 2006. The anthropology of religion: an introduction. Oxford : Blackwell Pub.
 3. LAMBEK, Michael, ur. 2008. A Reader in the Anthropology of Religion. Oxford: Blackwell Publishing (odabrana poglavlja)
 4. PANDIAN, Jacob. 1991. Culture, Religion, and the Sacred Self: A Critical Introduction to the Anthropological Study of Religion. Englewood Cliffs: Prentice Hall (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. BEYER, Peter. 2006. Religions in Global Society. New York: Routledge
 2. ELIADE, Mircea, ur. 1993. The Encyclopedia of Religion. New York: Macmillan Pub. Co.; London: Collier Macmillan
 3. HUNT, Stephen J. 2004. Alternative Religions. A Sociological Introduction. Bristol: Ashgate.
 4. LEHMANN, Arthur C. i James E. MYERS. 1989. Magic, Witchcraft, and Religion: An Anthropological Study of the Supernatural. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company.
 5. LESSA, William A. i Evon Z. Vogt, ur. 1979. Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach. New York: Harper Collins Publishers (4. izdanje).
 6. SMART, Ninian. 1998. The World's Religions. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. STEIN, Rebecca L. i Philip L. STEIN. 2008. The Anthropology of Religion, Magic, and Witchcraft. Boston: Pearson.
 8. BIELO, James. 2015. Anthropology of religion: the basics. New York: Routledge.
 9. ŠANTEK, Goran Pavel. 2011. Anthropos religiosus: antropološko-religijski ogledi. Zagreb: Ibis grafika
 10. GLAZIER, Stephen, ur. 1997. Anthropology of Religion. A Handbook. Westport, Connecticut – London: Praeger

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar