Naziv
Grčka sintaksa 1
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
7
Šifra
51405
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Prepoznavanje i analiza obrađenih sintaktičkih odnosa u grčkom jeziku te iznalaženje ekvivalentnih iskaza u hrvatskom jeziku; uočavanje funkcije člana u odnosu na hrvatski jezik koji ga nema; uočavanje sličnosti i razlika u sintaksi padeža između grč. i hrv. jezika; na temelju toga snalaženje u predočenom grčkom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnog prijevoda na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Struktura rečenice.
 2. Član.
 3. Atributni i predikatni položaj.
 4. Sintaksa padeža: akuzativ 1.
 5. Sintaksa padeža: akuzativ 2.
 6. Sintaksa padeža: genitiv 1.
 7. Sintaksa padeža: genitiv 2.
 8. Sintaksa padeža: dativ 1.
 9. Sintaksa padeža: dativ 2.
 10. Prijedlozi
 11. Sintaksa glagola: dijateze.
 12. Sintaksa glagola: aspekti i vremena.
 13. Sintaksa glagola: načini.
 14. Infinitiv
 15. Ponavljanje i uvježbavanje.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Studenti će moći pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Studenti će moći pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski.
 4. Studenti će moći samostalno proizvesti iskaze na starogrčkom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama klasičnog grčkog.
Metode podučavanja
Korištene metode: individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i upotreba CD-a.. Na predavanju se tumači i obrađuje određena gramatička cjelina iz grčke sintakse, a na seminaru se potom, na propisanom tekstu i uz korektno prevođenje, uvježbava njen dio protumačen na prethodnom satu, ili se na pojedinim rečenicama i kraćim tekstovnim predlošcima objašnjavaju zadani sintaktički oblici; pri tome se postupno analizira i ponavlja prvenstveno prethodno protumačen gramatički sadržaj, ali i sve ostale relevantne sintaktičke osobine grčkoga jezika.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: na kraju semestra je pismeni i usmeni ispit: pismeni dio sadrži: a) prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka, odnosno stihova), b) gramatički test. Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.

Obavezna literatura
 1. Herodot, Povijest I
 2. Dukat, Z., Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, 2003.
 3. Musić – Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, 2004.
 4. Senc, S., Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1988 (reprint iz 1910)
Dopunska literatura
 1. Smyth, H.W., Greek Grammar, Harvard, 1983.
 2. Goodwin, W., Greek Grammar, Boston, 1930
 3. Kühner – Blass, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, II, 1, Hannover, 1978 (reprint iz 1890)
 4. Schwyzer, E. Griechische Grammatik, (II, 1, 2 (1988); II, 1, 3 (1980); Stellenregister (1994) – München
 5. Liddell & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1996.
 6. Bailly, A. Dictionaire Grec-français, Paris, 2000.
 7. Benseler - Kaegi, Griechisch-deutsches Wörterbuch, München, 2004.
 8. Montanari, F. Vocabolario della lingua greca, Loescher editore, 2004.
 9. Barić, E. i dr., Hrvatska gramatika, ŠK, Zagreb 2003.
 10. Traut, G. Lexicon über die Formen der griechischen Verba, WBG, Darmstadt, 1986 (reprint iz 1885)
 11. Marinone, N. All the Greek Verbs, Duckworth, London 1985.
 12. Martinić-Jerčić – Salopek, Grčki glagoli, ŠK, Zagreb, 2001.
 13. Menge, H. Repetitorium der griechischen Syntax, WBG, Darmstadt, 1978.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar