Naziv
Grčka sintaksa 2
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
7
Šifra
51409
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija: Ukratko: particip, čestice, zavisne rečenice. Opširnije: prepoznavanje i analiza obrađenih sintaktičkih odnosa u grčkom jeziku te iznalaženje ekvivalentnih iskaza u hrvatskom jeziku; uočavanje značenja grčkih glagolskih vremena i načina u odnosu na hrvatske; uočavanje osobitosti u odnosu grčkih i hrvatskih zavisnih rečenica; na temelju toga snalaženje u predočenom grčkom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnog prijevoda na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Particip 1.
 2. Particip 2.
 3. Particip 3.
 4. Čestice 1.
 5. Čestice 2.
 6. Sintaksa rečenica – samostalne rečenice: niječne rečenice (upotreba negacija ou i me); upitne rečenice.
 7. Sintaksa rečenica – samostalne rečenice: rečenice bojazni. - nezavisno složene rečenice: sastavni, rastavni i suprotni veznici.
 8. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: izrične rečenice; upitne rečenice.
 9. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: namjerne rečenice; rečenice nastojanja i brige; rečenice bojazni; rečenice opreza; vremenske rečenice.
 10. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: uzročne rečenice; posljedične rečenice.
 11. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: pogodbene rečenice (realne, eventualne, potencijalne).
 12. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: pogodbene rečenice (irealne); dopusne rečenice; odnosne rečenice.
 13. Sintaksa rečenica – zavisno složene rečenice: odnosne rečenice adverbijalnog smisla; osobitosti odnosnih rečenica (asimilacija, atrakcija); kongruencija
 14. Ponavljanje i uvježbavanje.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati, opisati i objasniti sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Studenti će moći pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Studenti će moći pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski.
 4. Studenti će moći samostalno proizvesti iskaze na starogrčkom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama klasičnog grčkog.
Metode podučavanja
Korištene metode: individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i upotreba CD-a.. Na predavanju se tumači i obrađuje određena gramatička cjelina iz grčke sintakse, a na seminaru se potom, na propisanom tekstu i uz korektno prevođenje, uvježbava njen dio protumačen na prethodnom satu, ili se na pojedinim rečenicama i kraćim tekstovnim predlošcima objašnjavaju zadani sintaktički oblici; pri tome se postupno analizira i ponavlja prvenstveno prethodno protumačen gramatički sadržaj, ali i sve ostale relevantne sintaktičke osobine grčkoga jezika.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: na kraju semestra je pismeni i usmeni ispit: pismeni dio sadrži: a) prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka, odnosno stihova), b) gramatički test. Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.

Obavezna literatura
 1. Homer, Ilijada 1
 2. Homer, Odiseja 11
 3. Dukat, Z., Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, 2003.
 4. Musić – Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, 2004.
 5. Senc, S., Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1988 (reprint iz 1910)
Dopunska literatura
 1. Smyth, H.W., Greek Grammar, Harvard, 1983.
 2. Goodwin, W., Greek Grammar, Boston, 1930
 3. Kühner – Blass, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, II, 1, Hannover, 1978 (reprint iz 1890)
 4. Schwyzer, E. Griechische Grammatik, (II, 1, 2 (1988); II, 1, 3 (1980); Stellenregister (1994) – München
 5. Liddell & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1996.
 6. Bailly, A. Dictionaire Grec-français, Paris, 2000.
 7. Benseler - Kaegi, Griechisch-deutsches Wörterbuch, München, 2004.
 8. Montanari, F. Vocabolario della lingua greca, Loescher editore, 2004.
 9. Barić, E. i dr., Hrvatska gramatika, ŠK, Zagreb 2003.
 10. Traut, G. Lexicon über die Formen der griechischen Verba, WBG, Darmstadt, 1986 (reprint iz 1885)
 11. Marinone, N. All the Greek Verbs, Duckworth, London 1985.
 12. Martinić-Jerčić – Salopek, Grčki glagoli, ŠK, Zagreb, 2001.
 13. Menge, H. Repetitorium der griechischen Syntax, WBG, Darmstadt, 1978.
 14. Katičić, Radoslav, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1986

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar