Naziv
Grčki i rimski svijet
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
35868
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Oblikovati valjanu predodžbu o tijeku grčke i rimske povijesti, značajkama antičkih društava i o njihovu civilizacijskom prinosu, o specifičnoj izvornoj građi i načinu rada na njoj, o razvitku historiografije u klasičnoj starini.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: provjera predznanja. Rezultati provjere predznanja. Oblikovanje grupa za seminarski rad i podjela tema.
 2. Predavanje: Pristup staroj povijesti Seminar: Odjeci stare povijesti u današnjici. Okolnosti proučavanja stare povijesti.
 3. Terenska nastava: Arheološko nalazište kao izvorna cjelina, prezentacija i zaštita Andautonije. Nalazi u Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici.
 4. Predavanje: Prapovijest. Odnos prapovijesti i povijesti. Pregled. Seminar: Antička gledanja na najstariju povijest.
 5. Predavanje: Osvit europske povijesti. Seminar: Izvori.
 6. Predavanje: Arhajska društva između Alpa i Egeja. Seminar: Izvori. U okviru terenske nastave predmetni izvori u Arheološkom muzeju u Zagrebu i u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju i/ili Muzeju evolucije u Krapini
 7. Predavanje: Uzorni polisi Sparta i Atena. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 8. Predavanje: Odnosi među antičkim civilizacijskim žarištima 8 - 4. st. pr. Kr. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 9. Predavanje: Helenizam. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 10. Provjera napretka tijekom kvartala. Rezultati. Predavanje: Rimska ekspanzija. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 11. Predavanje: Kasna Republika i uspostava Carstva. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 12. Predavanje: Principat. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 13. Terenska nastava: Otkrivanje rimskog velegrada - Salona; Carska rezidencija u kasno doba Carstva: Dioklecijanova palača. Arheološki muzej u Splitu.
 14. Predavanje: Zapad i Istok rimskoga svijeta: život u provincijama. Seminar: Izvori.
 15. Predavanje: Kasno Carstvo. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova. Pokus pisanog ispita. Pisani ispit. Rezultati.

Ishodi učenja
 1. razlikovati izvore od literature
 2. razlikovati specifičnost izvora za staru povijest od izvora za kasnija razdoblja
 3. usporediti različite interpretacije događaja i procesa stare povijesti
 4. analizirati povijesne podatke
 5. opisivati povijesna zbivanja
 6. definirati i argumentirati vlastito mišljenje
Metode podučavanja
Frontalna nastava, samostalan rad, rasprava, vježbanje u korištenju izvora i literature.
Metode ocjenjivanja
Nastavnik prati studentov rad tijekom cijeloga semestra prema ovim parametrima: tri pisane provjere znanja (na početku provjera predznanja, na kvartalu provjera napretka u prorađenome gradivu (10% ocjene); završni pisani ispit (20% ocjene); izrada i prezentacija seminarskog rada (30% ocjene); aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi (15% ocjene), aktivno sudjelovanje u seminarskim oblicima rada (15% ocjene); redovito pohađanje nastave (10% ocjene).

Obavezna literatura
 1. Ilustrirana povijest svijeta I-VII, Rijeka: O. Keršovani 1974. - 1976., odabrana pogljavlja
 2. Weltatlas der Archäologie, Ch. SCARRE, München 1990: Südwest Verlag GmbhH & Co (izvorno: Past Worlds: The Times Atlas of Archaeology, Ch. SCARRE, Times Books Ltd. 1988.)
 3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press 2004.
 4. Herodot, Povijest, prev. D. ŠKILJAN, Zagreb: MH, 2000., knjige I. i VIII.
 5. Cezar, Moji ratovi, prev. T. SMERDEL, Zagreb: Zora, 1972. -Galski rat, knj. I, kaputi 1-29 -Građanski rat, knj. III, 82-112
 6. Tacit, Anali, prev. J. KOSTOVIĆ, Zagreb: MH, 1970., knj. I, 1-30
Dopunska literatura
 1. M. LE GLAY, J. - L. VOISIN - Y. LE BOHEC, A History of Rome, Blackwell Publishers : Oxford, Cambridge, Massachusetts 1996. (izvorno: Histoire Romaine, Paris: PUF 1991.; 1942)
 2. Greece and the Hellenistic World, J. BOARDMAN - J. GRIFFIN - O. MURRAY, Oxford - New York: Oxford University Press 1996
 3. The Roman World, J. BOARDMAN - J. GRIFFIN - O. MURRAY, Oxford - New York: Oxford University Press 1996
 4. M. BORDET, Précis d'histoire romaine, Paris: Armand Colin 1969., 1912
 5. G. CLEMENTE, Guida alla storia romana, Milano: Arnoldo Mondadori editore 1981 (2. izd.)
 6. R. BRATOŽ, Grška zgodovina [Zbirka Zgodovinskega časopisa 26; Knjižna zbirka scripta], Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije - Študentska založba 2002
 7. R. BRATOŽ, Rimska zgodovina 1 [Zbirka Zgodovinskega časopisa 33; Knjižna zbirka scripta], Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije - Študentska založba - Filozofska fakulteta 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar