Naziv
Grčki tečaj I
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
36738
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje alfabeta, pravilno čitanje, naglašavanje i pisanje riječi iz grčkoga jezika, raspoznavanje padežnih oblika unutar pojedinih deklinacija i prevođenje jednostavnijih rečenica i kraćih tekstova s grčkoga na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. III deklinacija – vokalske osnove na ι i υ.
 2. III deklinacija – dvoglasničke osnove
 3. Ponavljanje i uvježbavanje.
 4. Ponavljanje i uvježbavanje.
 5. Grčki jezik – dijakronijski i prostorni pregled; osnovni dijalekti; alfabet – izgled i imena slova, njihova fonetska vrijednost te današnji njihov izgovor na hrvatskom jeziku.
 6. Glasovi – vokali, dvoglasi, konsonanti; spiritus asper i lenis.
 7. Naglasci – oštri, teški, zavinuti; tipovi riječi prema naglasku – oksitona, paroksitona, proparoksitona, perispomena, properispomena, baritona; kombinacije naglasaka i spiritusa na vokalskom početku riječi; proklitike i enklitike.
 8. Vježbe čitanja.
 9. Vrste deklinacija; A-deklinacija – feminina na α i η; indikativ, imperativ i infinitiv prez. akt. gl. na -ω.
 10. A-deklinacija – feminina na α impurum; masculina na -ας i –ης; 3.l.j i mn. indikat. prez. i imperf. gl. biti.
 11. O-deklinacija; indikativ, imperativ i infinitiv prez. mediopasivnog. gl. na –ω.
 12. III deklinacija – guturalne, labijalne i dentalne osnove.
 13. III deklinacija – osnove na ν i ντ.
 14. III deklinacija – likvidne osnove.
 15. III deklinacija – osnove s elizijom (na σ).

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski.
 4. Pokazati svoje poznavanje jezgrenog vokabulara starogrčkog jezika.
Metode podučavanja
Korištene metode: individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i upotreba CD-a. Na svakom se satu tumači i obrađuje određena gramatička cjelina iz grčkoga jezika, a potom se na tekstu uvježbava njen dio protumačen na prethodnom satu.
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni. Pismeni dio sadrži prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka) i gramatički test.

Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.

Obavezna literatura
 1. M. Balme, G. Lawall, Athenaze. An Introduction to Ancient Greek: Book I, 2.izd., Oxford 2003.
Dopunska literatura
 1. Martinić-Jerčić/Matković, Prometej (udžbenik grčkog jezika za 1. i 2. godinu učenja), ŠK, Zagreb 2003.
 2. Musić/Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb 2004.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar