Naziv
Grčki tečaj II
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
36740
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Prepoznavanje složenijih nominalnih struktura grčkog jezika; kod obrađenih glagolskih vremena znanje oblika indikativa, a ostalih načina samo na razini prepoznavanja. Postizanje vještine uočavanja osnovnih karakteristika grčkoga teksta i stjecanje kompetencije za samostalno prevođenje jednostavnijih rečenica i kraćih tekstova s grčkoga na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Pridjevi 3. deklinacije, pridjevi 3./1. deklinacije
 2. Nepravilni pridjevi, sintaksa: posljedične, vremenske, uzročne i pogodbene rečenice
 3. Participi: prezent, futur, aorist akt. i med.
 4. Zamjenice – povratne, pokazne i relativne.
 5. Zamjenice – upitne i neodređene.
 6. Brojevi – glavni, redni i priložni.
 7. Glagolski sustav grčkoga jezika – gl. kategorije, aspekt i vrijeme, glavna i historijska vremena.
 8. Glagolske osnove i nastavci; tvorba načina u prezentskoj osnovi.
 9. Futur aktivni i medipasivni.
 10. Jaki aorist (tematski) aktivni i medijalni.
 11. Slabi aorist aktivni i medijalni
 12. Perfekt aktivni i mediopasivni.
 13. Aorist pasivni (jaki i slabi).
 14. Ponavljanje i uvježbavanje.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati, opisati i objasniti morfološke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Studenti će moći pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Studenti će moći pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski.
 4. Pokazati svoje poznavanje jezgrenog vokabulara starogrčkog jezika.
Metode podučavanja
Korištene metode: individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i upotreba CD-a. Na svakom se satu tumači i obrađuje određena gramatička cjelina iz grčkoga jezika, a potom se na tekstu uvježbava njen dio protumačen na prethodnom satu.
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni. Pismeni dio sadrži prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka) i gramatički test.

Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.

Obavezna literatura
 1. Kao za Grčki tečaj I.
Dopunska literatura
 1. Kao za Grčki tečaj I.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar