Naziv
Hindska konverzacija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
104396
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija uvježbavanje osnovnih komunikacijskih vještina na hindskome jeziku. Kolegij prati i dopunjuje Hindske jezične vježbe.
Sadržaj
 1. Devanagarsko pismo, abeceda i glasovni sustav hindskoga jezika.
 2. Ligature u devanagarskome pismu.
 3. Pozdravljanje, predstavljanje.
 4. Prezent glagola "biti", osobne i posvojne zamjenice, imenice.
 5. Države, nacionalnosti. Jednostavna postpozicija से, negacija rečenice s imenskim predikatom
 6. Voće i povrće, životinje, brojevi 1-20. Jednina i množina imenica, slaganje pridjeva i imenica
 7. Odjeća i obuća, boje. Komparacija pridjeva
 8. U kući, namještaj, prostorije. Složene postpozicije के पास, के सामने, के नीचे, के अंदर, के पीछे
 9. Dani u tjednu, dijelovi dana, koliko je sati. Upitne i neodređene zamjenice
 10. Pridjevi korišteni u opisivanju osobe. Kosi padež osobnih zamjenica
 11. Moja obitelj. Glagol "imati", postpozicija का
 12. Predmeti u svakodnevnoj upotrebi. Kosi padež osobnih zamjenica sa složenim postpozicijama, postpozicija के पास, glagol "imati".
 13. Prošlo vrijeme glagola "biti"
 14. Kosi padež imenica s posvojnim, upitnim, neodređenim zamjenicama i pridjevima
 15. Dijelovi tijela. postpozicija का

Ishodi učenja
 1. Student će moći čitati i pisati devanagarskim pismom.
 2. Student će moći upotrijebiti osnovne komunikacijske obrasce u govornoj komunikaciji.
 3. Student će moći primjeniti stečeno znanje iz osnovne morfologije i fonologije u sklapanju jednostavnih rečenica.
 4. Student će moći u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u hindskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe, razgovorne vježbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb
Dopunska literatura
 1. McGregor, R. Stuart (/3/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar