Naziv
Hindska konverzacija 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
124632
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija Hindska konverzacija 4 unaprjeđenje stečenih leksičko - gramatičkih znanja sa ciljem poboljšavanja jezične i komunikativne kompetencije.
Sadržaj
 1. भारत की यात्रा, planiranje putovanja u Indiju. Planirana budućnost - X की सोच रहा हूँ , प्रादेशिक हस्तशिल्प - tradicionalni obrti, zanati, rukotvorine.
 2. Složeni konjuktiv 1 - मुमकिन / संभव है / हो सकता है कि, उचित है कि / x का कर्तव्य है कि/ जैसे, मानों .
 3. मन्दिर में, u indijskom hramu. denominativi 4.
 4. दिल्ली में प्रदूशण, ekološki problemi u New Delhiu. Progresiv.
 5. भारत और पाकिस्तान sukobi između Indije i Pakistana. Frekventativ.
 6. ताज महल - Taj Mahal, indijska spomenička baština. Kauzativ.
 7. Poslovice i izreke 2, frazemi.
 8. दीवाली और होली, indijski blagdani i praznici. Pasiv.
 9. Religija कुंभ मेला, kastinski sustav एक दलित की आत्मकथा.
 10. Mahatma Gandhi i ahimsa महात्मा गांधी और अहिंसा .
 11. Konstrukcije s participima 1.
 12. Konstrukcije s participima 2.
 13. Sufiksi i prefiksi 1.
 14. Sufiksi i prefiksi 2
 15. Sufiksi i prefiksi 3.

Ishodi učenja
 1. Student će moći izraziti svoja znanja o indijskoj tradicji i baštini upotrijebivši odgovarajuće složene glagole, sufikse i prefikse, te participske konstrukcije.
 2. Student će moći razlikovati predikatne kategorije vida, vremena i načina, u hindskom jeziku
 3. Student će moći isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hindskome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti.
 4. Student će moći kategorizirati funkcionalne dijelove hindske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje nastavnog gradiva, audio i video prezentacije, korištenje prezentacija u power-pointu, vježbe slušanja, govorenja i pisanja, korištenje različitih dodatnih materijala sa svrhom obogaćivanja vokabulara, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
 2. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A Complete Course for Beginners
 3. Snell, R., Weightman, S. (1999.), Hindi, London, Hodder&Stoughton
Dopunska literatura
 1. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 2. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.
 3. McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
 4. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
 5. Nespital, Helmut (1997.), Dictionary of Hindi Verbs, str. iii – xviii, Allahabad.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 2. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar