Naziv
Hindske jezične vježbe 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
66726
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Upoznavanje studenata s glasovnim sustavom hindskoga jezika i pismom. Stjecanje elementarne komunikativne kompetencije primjenjive u svakodnevnim situacijama kroz učenje i usvajanje vokabulara, jednostavnih jezičnih struktura i primjenu gramatičkoga gradiva.
Sadržaj
 1. Pridjevi korišteni u opisivanju osobe. Upitne i neodređene zamjenice.
 2. Moja obitelj. Glagol "imati", postpozicija का.
 3. Predmeti u svakodnevnoj upotrebi. Osobne zamjenice sa složenim postpozicijama, postpozicija के पास, glagol "imati".
 4. Kosi padež imenica s posvojnim, upitnim, neodređenim zamjenicama i pridjevima.
 5. Dijelovi tijela. Postpozicija का.
 6. Prošlo vrijeme glagola "biti".
 7. Ponavljanje i pregled obrađenih cjelina tijekom semestra.
 8. Devanagarsko pismo, glasovi u hindskom jeziku, ortoepska i ortografska pravila.
 9. Pozdravljanje, predstavljanje. Prezent glagola "biti", osobne i posvojne zamjenice, imenice.
 10. Države, nacionalnosti. Jednostavna postpozicija से, negacija rečenice s imenskim predikatom.
 11. U učionici. Jednostavne postpozicije पर, में.
 12. Voće i povrće, životinje, brojevi 1-20. Jednina i množina imenica, slaganje pridjeva i imenica.
 13. Odjeća i obuća, boje. Komparacija pridjeva.
 14. U kući, namještaj, prostorije. Složene postpozicije के पास, के सामने, के नीचे, के अंदर, के पीछे.
 15. Dani u tjednu, dijelovi dana, koliko je sati.

Ishodi učenja
 1. Student će moći: prepoznati strukturu hindskog padežnog sustava,
 2. koristiti imenice u pravilnom gramatičkom obliku,
 3. koristiti pridjeve, posvojne i neodređene zamjenice uz imenice,
 4. koristiti prezent i perfekt glagola "biti",
 5. konstruirati jednostavne rečenice na hindskom jeziku,
 6. primjeniti gradivo usvojeno na predavanjima iz hindske gramatike na rješavanje zadataka s kojima će se susresti tijekom prvoga semestra izvođenja jezičnih vježaba,
 7. voditi jednostavan razgovor o sebi, svome domu i obitelji, osnovnim namirnicama, gradovima i državama.
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje nastavnoga materijala, korištenje udžbenika, prezentacija u power-pointu i drugih materijala, interakcija sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra. Ocjenjuje se cjelokupni rad i zalaganje studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Snell, R., Wightman, S. (1999.), Hindi. London, Hodder&Stoughton
 2. Matišić, Zdravka (1996.). Elementi hindske gramatike. Zagreb
Dopunska literatura
 1. Bhatt, Sunil Kumar (2007.), Hindi - A Complete Course for Beginners.
 2. McGregor, R.S. (1972/ 1995.), Outline of Hindi Grammar. Oxford University Press
 3. Jain, U.R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar