Naziv
Hindske jezične vježbe 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69611
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnog semestra.
 2. Predmeti u školi, jezici, film, glazba. Glagol "sviđati se" पसंद होना, upitne zamjenice kakav/koji कैसा, कौन सा, kosi padež osobnih zamjenica.
 3. Predmeti u svakodnevnoj upotrebi, pribor za jelo, u restoranu. Glagol "trebati" चाहिए s imenicama.
 4. Tjelesni osjeti i tegobe, raspoloženja. Dativna konstrukcija.
 5. Gradske institucije. Glagol "znati" मालूम होना.
 6. Glagoli za izražavanje svakodnevnih radnji. Glagol "trebati" चाहिए s glagolima.
 7. Glagoli za izražavanje svakodnevnih radnji. Glagol "morati" (होना).
 8. Glagol "morati" izražen imenicom ज़रूरत i pridjevom ज़रूरी.
 9. Glagol kao imenica, glagolska imenica uz složene postpozicije.
 10. Snalaženje u gradu. Imperativ, prilozi.
 11. Moj dan. Negotovo sadašnje i prošlo vrijeme.
 12. Opisivanje svakodnevnih radnji. Apsolutiv.
 13. Vještine. Glagol "znati" (आना).
 14. U dućanu. Glagol "nalaziti se, postojati" मिलना.
 15. Ponavljanje gradiva obrađenog tijekom semestra, priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Student će moći: koristi osnovni leksik za razgovor o uobičajenim svakodnevnim situacijama, slobodnom vremenu, radnom danu,
 2. izraziti svoje sklonosti (sviđanje) i potrebe,
 3. voditi jednostavan razgovor na poznatu temu,
 4. čitati i razumijeti jednostavne tekstove,
 5. prepoznati gradivo usvojeno tijekom prethodnog semestra i povezati ga s novim gradivom.
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje gradiva, korištenje audio i video prezentacija, korištenje power-pointa, interakcija sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupan rad i zalaganje studenta tijekom semestra. Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 2. Snell, R., Weightman, S. (1999.), Hindi, London, Hodder&Stoughton
 3. Matišić, Zdravka (1996). Elementi hindske gramatike. Zagreb
Dopunska literatura
 1. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A Complete Course for Beginners
 2. Jain, U. R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar