Naziv
Hindske jezične vježbe 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69613
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva usvojenog tijekom prethodnog semestra
 2. Zanimanja. Sufiks वाला.
 3. Indijska tradicionalna odjeća i obuća. Pridjevi korišteni u opisivanju odjeće i tkanina.
 4. Okusi i mirisi. Glagol लगना.
 5. Javna mjesta सार्वजानिक स्थान. Denominativi 2 (करना)
 6. Prijelazni i neprijelazni glagoli.
 7. Gotovo sadašnje i prošlo vrijeme neprijelaznih i prijelaznih glagola. Agentiv.
 8. Čestitke, želje i pozdravi. Nesloženi konjuktiv.
 9. Kuhinjski recepti, indijski začini.
 10. Nesloženi prezumptiv.
 11. U hotelu. Znamenitosti. Infinitiv kao glagolska imenica i svrha kretanja
 12. Glagol चुकना, glagol पाना (biti u stanju)
 13. Veznici i prilozi 2.
 14. Višesubjektna rečenica.
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći: izraziti svoja znanja i vještine upotrijebivši odgovarajući glagol "znati",
 2. koristiti se polivalentnim sufiksom वाला za tvorbu imenica i pridjeva,
 3. opisati namjenu različitih ustanova i građevina,
 4. opisati događaje koristeći se agentivnom konstrukcijom,
 5. izraziti želje i pretpostavke,
 6. koristiti se vokabularom u izdavanju naputaka i savjeta,
 7. primijeniti usvojeno gradivo u analizi i interpretaciji tekstova na hindskom jeziku,
 8. razlikovati predikatne kategorije vida, vremena i načina u hindskom jeziku,
 9. razlikovati predikatne kategorije vida, vremena i načina u hindskom jeziku,
 10. samostalno sastaviti tekst srednje dužine na hindskom jeziku na zadanu temu
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje nastavnoga materijala, korištenje audio i video prezentacija, korištenje power-pointa, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupan rad i zalaganje studenta tijekom semestra. Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. McGregor, R.S. (1972., 1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 2. Jain, U.R. (1999.), Intermediate Hindi Reader, University of California at Berkley
 3. Snell, R., Weightman, S. (1995.), Hindi, London, Hodder & Stoughton
 4. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Grammar, London, Routledge & Kegan Paul
 5. Jain, U.R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley
 6. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A complete Course for beginners.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar