Naziv
Hindski jezik (s klauzurom)
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
81317
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
0

Cilj
Cilj je završnoga ispita iz hindskoga jezika provjera i sinteza znanja hindskoga jezika koje su studenti stekli tijekom studija.
Sadržaj
 1. Mentorske konzultacije
 2. Mentorske konzultacije
 3. Mentorske konzultacije
 4. Mentorske konzultacije
 5. Mentorske konzultacije
 6. Mentorske konzultacije
 7. Mentorske konzultacije
 8. Mentorske konzultacije
 9. Mentorske konzultacije
 10. Mentorske konzultacije
 11. Mentorske konzultacije
 12. Mentorske konzultacije
 13. Mentorske konzultacije
 14. Mentorske konzultacije
 15. Mentorske konzultacije

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati gramatički (fonološki i morfološki) ustroj hindskoga jezika.
 2. Student će moći u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u hindskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 3. Student će moći kategorizirati funkcionalne dijelove hindske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
 4. Student će moći sažeti i protumačiti smisao tekstova na hindskome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
Metode podučavanja
Mentorske konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Pismena klauzura (prijevod odabranoga dijela književnoga teksta na hindskom jeziku), usmeni ispit kojim se provjerava poznavanje jezičnoga ustrojstva (morfologije i sintakse) hindskoga.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
Dopunska literatura
 1. Hälsig, Margot (1967.), Leitfaden des Hindi, Leipzig.
 2. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.
 3. McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
 4. Kelogg, S. H. (11865., 51975.), A Grammar of the Hindi Language, London.
 5. Scholberg, H. C. (1940.), Concise Grammar of the Hindi Language, Oxford.
 6. Katenina, T. E. (1963.), Jazyk hindi, Moskva.
 7. Guru, Kāmtāprasād (1965.), Hindī vyākaraņa, Vārāņāsī.
 8. Bender, S. E. (1967.), Hindi Grammar and Reader, Philadelphia.
 9. Nespital, Helmut (1989.), Verbal Aspects and Lexical Semantics in Indo-Aryan Languages: The Typology of of Verbal Expression (“Compound Verbs”) and their Relation to Simple Verbs, u: Studien zur Indologie und Iranistik 15, str. 159-196.
 10. Nespital, Helmut (1997.), Dictionary of Hindi Verbs, str. iii – xviii, Allahabad.
 11. Beskrovnyj (ur.) (1972.), Hindi – russkyj slovar’, I – II, Moskva.
 12. Chaturvedi, M. & Tiwari, B. N. (1975.), A Practical Hindi-English Dictionary, Delhi.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar