Naziv
Historija srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52497
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s povijesnim razvojem srpskog književnog jezika od početka pismenosti do danas, osposobljavanje za analizu izvornih tekstova i kritičko čitanje literature.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Historijska/dijakronijska lingvistika: predmet bavljenja; teorijski, metodološki i pojmovni aparat
 3. Književni/standardni jezik: obilježja, funkcije i proces standardnizacije
 4. Periodizacija razvoja srpskog književnog jezika
 5. Opismenjavanje Slavena; praslavenski jezik; staroslavenski jezik i njegova srpska redakcija; pismenost u srednjem vijeku
 6. Pismenost nakon Velike seobe: ruski utjecaji; ruskoslavenski jezik i njegove karakteristike
 7. Druga polovica 18. stoljeća: jezični pluralizam; slavenosrpski jezik, "dositejevski" jezik
 8. Predvukovski period; azbučna reforma Save Mrkalja
 9. Čitanje i analiza ruskoslavenskih i slavenosrpskih tekstova
 10. Azbučna i jezična reforma Vuka Karadžića; prekid sa staroslavenskom tradicijom i afirmacija narodnog jezika
 11. Analiza izabranih djela Vuka Stefanovića Karadžića
 12. Sudbina Karadžićeve jezične reforme; beogradski stil
 13. Srpsko-hrvatski jezični odnosi u 19. i 20. stoljeću
 14. Izlaganja studentskih seminaskih radova
 15. Ponavljanje gradiva

Ishodi učenja
 1. Objasniti predmet bavljenja historijske lingvistike, njezine metode i njezino mjesto među drugim lingvističkim disciplinama
 2. Opisati i objasniti periodizaciju razvoja srpskog knjiženog jezika
 3. Opisati pojedine faze razvoja srpskog knjiženog jezika kroz povijest, objasniti njihova obilježja i poznavati njihove glavne predstavike
 4. Čitati i analizirati izvorne tekstove iz pojedinih razvojnih faza srpskog književnog jezika
 5. Kritički čitati i tumačiti literaturu o jezičnopovijesnoj problematici
 6. Analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 7. Objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 8. Prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ivić, Pavle: Pregled istorije srpskog jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad
 2. Jovanović, Miroslav: Jezik i društvena istorija, Stubovi kulture, Beograd, 2002. (str. 5-115)
 3. Milanović, Aleksandar, Kratka istorija srpskog književnog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.
 4. Mladenović, Aleksandar: Istorija srpskog jezika, Čigoja štampa, Beograd, 2008. (izabrana poglavlja)
 5. Radovanović, Milorad: Sociolingvistika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci ; Novi Sad, 2003 . (izabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Lompar, M. – Nestorović, Z.: Srpska književnost 18. i 19. veka, Narodna knjiga, Beograd, 2006. (1. knjiga)
 2. Lompar, M. – Nestorović, Z.: Srpska književnost 18. i 19. veka, Čigoja štampa, Beograd, 2009. (2. knjiga)

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar