Naziv
Antropologija tekstila
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51734
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati vrste i suvrstice odijevanja na području Hrvatske u razdoblju od 19. do 21. stoljeća. Dobiti uvid u nastanak konstrukta narodne nošnje, te njezine uloge u iskazivanju identiteta (mjesta, regije, nacionalnoga). Steći uvid u utjecaje na oblikovanje odijevanja, te mogućnosti korištenja raznolikih izvora za povijest odijevanja kao npr. likovnih prikaza, putopisa, i sl., te u istraživanja i pristupe, najznačajnije istraživače odijevanja i nošnje.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Nastavnik studentima predstavlja predmet, način i organizaciju predavanja, seminara i specijalnih aktivnosti, te literaturu. U okviru uvodnoga sata seminara definiraju se i dogovaraju studentski zadaci i obveze. Studenti predstavljaju svoje interese za kolegij.
 2. Istraživači i istraživanja odijevanja u Hrvatskoj: pregleda odijevanja, pregled istraživača i pristupa u istraživanju odijevanja u 19. stoljeću.
 3. Istraživači i istraživanja odijevanja u Hrvatskoj Pregled istraživača i pristupa u istraživanju odijevanja u 20. stoljeću.
 4. Temeljni pojmovi u odijevanju (nošnja, narodna nošnja, moda), njihova uporaba i značenje, te nastanak konstrukta termina narodna nošnja. Nošnja na sceni, nošnja u muzeju.
 5. Utjecaji na oblikovanje odijevanja. Faktori, posebice stilski utjecaji. Odijevanje i nošnja u društvenom, političkom i gospodarskom kontekstu u međuratnom razdoblju, posebice utjecaji Hrvatske seljačke sloge na očuvanje seljačke kulture i nošnje.
 6. Odijevanje i identitet. Uloga nošnje u iskazivanju identiteta (mjesta, regije, nacionalnoga).
 7. Izvori za proučavanje odijevanja. Pregled važnijih književnih i likovnih izvora u istraživanju odijevanja. Mogućnosti korištenja i opasnosti. Modni časopisi u Hrvatskoj: propagirano i nošeno.
 8. Pregled odijevanja na području Hrvatske Osnovne karakteristike odijevanja u panonskoj zoni.
 9. Pregled odijevanja na području Hrvatske Osnovne karakteristike odijevanja u dinarskoj zoni.
 10. Pregled odijevanja na području Hrvatske Osnovne karakteristike odijevanja u jadranskoj zoni.
 11. Pregača u tradicijskom odijevanju Ženske i muške pregače; ženske pregače (kroj, materijal i nazivlje, funkcije).
 12. Oglavlja u tradicijskom odijevanju Pregled osnovnih tipova ženskih i muških oglavlja na području Hrvatske. Oglavlje i identitet.
 13. Obuća Pregled tradicijske obuće. Povijest obuće i značenja obuće u hrvatskoj tradicijskoj kulturi.
 14. Nakit Vrste nakita, tehnike izrade; nakit i identitet.
 15. Sažetak predavanja Sažetak predavanja s isticanjem važnijih problema, te upute za pripremu ispita.

Ishodi učenja
 1. 1. Identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa.
 2. Opisati raznolikost kulturnih sustava.
 3. Uočiti, opisati i interpretirati mijene kulturnih fenomena u njihovim lokalnim osobitostima.
 4. Kontekstualizirati kulturne fenomene.
 5. Nabrojati osobe, ustanove i institucije značajne za istraživanja odijevanja i nošnje u Hrvatskoj.
 6. Navesti, opisati i usporediti različite istraživačke pravce, politike prikupljanja i prezentacije odijevanja i nošnje.
 7. Navesti i opisati faktore oblikovanja odijevanja i nošnje.
 8. Definirati i usporediti osnovne elemente nošnje prema etnografskim zonama.
 9. Identificirati i vrednovati izvore za istraživanje tekstila i odijevanja.
 10. Izdvojiti i obraditi relevantnu istraživačku temu iz područja odijevanja.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje,, vođeno otkrivanje i razgovor, samostalno učenje, kritičko mišljenje, suradničko učenje
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit, prezentacija, pisanje seminara, kontinuirano praćenje zalaganja,

Obavezna literatura
 1. BONIFAČIĆ, Vjera: Antun Radić and Ethnological Research of Clothing and Textiles in Croatia: 1896 to 1919, Studia ethnologica Croatica, vol. 7/8, Zagreb, 1995./1996., 161 – 179.
 2. BONIFAČIĆ, Vjera: Ethnological Research in Croatia: 1919 to 1940, Narodna umjetnost, 33/2, Zagreb, 1996, 239 – 263.
 3. BONIFAČIĆ, Vjera: O polisistemskoj etnologiji, folklorizmu i suvremenim pristupima istraživanju tekstila, Narodna umjetnost 34/2 Zagreb, 1997., 137 – 151.
 4. RADAUŠ-RIBARIĆ, Jelka: Narodne nošnje Hrvatske, Zagreb (Spektar), 1975.
 5. VOJNOVIĆ-TRAŽIVUK, Branka: Nošnja splitskih Varošana u procesu nacionalne identifikacije, Ethnologica dalmatica, vol. 11, Split, 2002.
Dopunska literatura
 1. Balog, Zdenko: Parižka moda, Razvitak modnog žurnala od ilustrirane revije do I. svj.rata, Život umjetnosti 41-42, Zagreb, 1987., 25 – 30.
 2. Bajić, Svetlana: Koja je moja košulja? Bosanskohercegovačka ženska duga košulja XIX i XX stoljeća, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2008. (k.i.)
 3. Belaj, Vitomir: Prožimanje visoke mode i pučkoga odijevanja u lepoglavskome kraju, u: Čipka u kulturi tekstila i odijevanja, Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, Lepoglava, 2003.,61 – 75.
 4. Bogatyrev, Petr: The Functions of Folk Costume in Moravian Slovakia, (Approaches to Semiotics, 5), The Hague/Paris, 1971.
 5. Burke, Peter: Očevid, Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2002.
 6. Boucher, Franocois: A History of Costume in the West, Thames and Hudson Ltd. 1987.
 7. Brenko, Aida: O modi i narodnoj nošnji, u: Zagrebačke uspomene, Etnografske slike grada, Zagreb,1994., 21 – 35. (k. i.)
 8. Brenko, A., Maglica, N., Mileusnić,Z., Zorić, V.,:Koje dobre šuze! Šetnja kroz povijest obuće, Etnografski muzej, Zagreb, 2006. (k.i.)
 9. Gavazzi, Milovan: Iz biologije narodne nošnje, Zagreb, 1935.
 10. Gušić, Marijana. 1975. Neki primjeri ženskog oglavlja u Hrvatskoj, ZBNŽO 46, 389-426.
 11. Gušić, Marijana: Stilski utjecaji u narodnoj nošnji, Fiskovićev zbornik, Split, 1980., 685 –698.
 12. Kristić, Karmela: Seljačka sloga i narodna nošnja ( u razdoblju od 1926. do 1929. i od 1935. do 1940.), Studia ethnologica croatica, 14/15, 2004., 89 – 143.
 13. Lechner, Zdenka: Tradicijska kultura Slavonije, Baranje i Srijema, Zagreb, 2000. (odabrana poglavlja)
 14. Leček, Suzana: Seljačka sloga, Osnivanje i prestanak djelovanja (1920./1925. – 1929.), u: Spomenica Ljube Bobana, Zagreb, 1996., 285 – 295.
 15. Prošić - Dvornić, Mirjana: Istraživanje prošlosti i pitanje izvora u etnologiji – memorijalna i putopisna građa, Etnološke sveske, VIII, 1987., str. 41 – 49.
 16. Radauš – Ribarić, Jelka: Odjeća likova na freskama u Bermu u odnosu prema istarskoj narodnoj nošnji, Bulletin Razreda za likovne umjetnosti JAZU, god. I (serija III), br. 1/1977.
 17. Radauš – Ribarić, Jelka: Tradicija odijevanja Marijinih kipova u Hrvata, Mundi melioris origo, Marija u barokno doba, Zbornik radova hrvatske sekcije IX. Međunarodnog mariološkog kongresa na Malti 1983.g., Teološki radovi 18, Zagreb, 1988., 251 – 261.
 18. Radauš – Ribarić, Jelka: Ženska narodna nošnja u Istri, Pazin, 1997.
 19. Radauš – Ribarić, Jelka: Ukrasno nabiranje na košulji u ženskom tradicijskom ruhu zapadne Istre, Traditiones, 28/1, Ljubljana, 1999., 343-359.
 20. Sarti, Raffaella: Živjeti u kući, Stanovanje, prehrana i odijevanje u novovjekoj Europi, (1500.-1800.), Ibis grafika, Zagreb, 2006.
 21. Schneider, Marijana: Narodne nošnje u slikarstvu i grafici 19. stoljeća, Katalog muzejskih zbirki V, Zagreb, 1971.
 22. Schneider, Marijana: Nošnja Iliraca, u: Hrvatski narodni preporod, 1790. – 1848., Hrvatska u vrijeme Ilirskog pokreta, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 371 –379. (izložbeni katalog)
 23. Schneider, Jane: The antropology of cloth, Annual Review of Antropology 16, 1987., 409 – 448.
 24. Senjković, Reana: Zlatno srce tvoje ..., Hrvatske narodne nošnje na razglednicama s početka stoljeća, AGM, Zagreb, 2000.
 25. Simončič, Katarina Nina. 2012. Kultura odijevanja u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20.stoljeće , Zagreb: Plejada.
 26. Španiček, Žarko. 2010. Bizovačka narodna nošnja. Bizovac:Matica hrvatska, Ogranak Bizovac: KUD Bizovac.
 27. Vrtovec, Ivanka. 1985. Narodni nakit Hrvatske. Zagreb: GZH:KS.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar