Naziv
Historijska gramatika ukrajinskoga jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51368
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima historijske gramatike te sa specifičnim obilježjima ukrajinskog jezika. Osobitosti ukrajinske fonologije, morfologije, tvorbe riječi promatraju se uz objašnjenja o nastanku pojedinih oblika. Daje se puna karakteristika gramatičkih oblika suvremenog jezika u njihovoj usporedbi sa nekadašnjim stanjem. Studenti će tijekom semestra usvojiti komparativne pojmove i pravila, te će poslije odslušanog kolegija imati znanja o razvoju i nastanku ukrajinskog jezika.
Sadržaj
 1. Fonetske promjene XI - XIII st. Promjene u izgovoru afrikata. Cjelomično gubljenje palatalizacije suglasnika. Promjena skupina gy,ky, hy u gi, ki, hi. Nestanak poluglasova u slaboj poziciji i njihove promjene u jakoj poziciji.Vježbe Uvježbavanje fonetskih promjena koje razlikuju ukrajinski jezik od ostalih istočnoslavenskih jezika.
 2. Razvoj fonološkog sustava ukrajinskog jezika. Fonetske promjene ukrajinskog jezika. Posljedice nestanka poluglasova u sustavu samoglasnika i u sustavu suglasnika, asimilacija i disimilacija, . Labializacija zvuka e. Pojava epentetskog i. Duljenje suglasnika.Vježbe: Uvježbavanje fonetskih promjena ukrajinskog perioda.
 3. Predavanje: Završno predavanje iz historijske fonologije. Analiza i ponavljanje pređenog gradiva.Vježbe: Pisanje testa iz historijske fonologije.
 4. Predavanje: historijska morfologija. Predmet i zadaci. Imenice. Tvorba. Tipovi promjena imenica. Stvaranje suvremenih imenskih paradigmi. Imenice ženskog roda u jednini. Imenice muškog roda u jednini.Vježbe: Usporedba promjena koje su se desile u paradigmi imenica u odnosu na sadašnje stanje.
 5. Predavanje: Imenice srednjeg roda u jednini. Paradigma imenica u množini. Usporedba sa današnjim stanjem.Vježba Uvježbavanje cjelokupnog gradiva o imenicama.
 6. Predavanje: pridjevi. Paradigma pridjeva, usporedba sa sadašnjim stanjem. Razvoj paradigme dugih i kratkih oblika.Vježbe: Utvršivanje paradigme pridjeva sa posebnim osvrtom na razlike u odnosu ns suvremeni ukrajinski jezik.
 7. Predavanja: zamjenice. Podjela na vrste zamjenica. Usporedba sa današnjim stanjem, razlozi promjena. Razvoj paradigme zamjenica. Paradigma osnovnih vrsta zamjenica.Vježbe: Uvježbavanje pojedinih vrsta zamjenica. Usporedba sa sadašnjim stanjem.
 8. Predavanje: brojevi. Paradigma brojeva.Vježbe: sustav brojeva, uvježbavanje paradigme i utvrđivanje razlika.
 9. Predavanje: glagol - glagolske osnove i oblici. Historija oblika sadašnjeg i prošlog vremena.Vježbe: uvježbavanje oblika vremena. Usporedba sa sadašnjim stanjem.
 10. Predavanje: Historija oblika budućeg vremena, kondicionala, imperativa, glagolskog pridjeva, glagoskog priloga, infinitiva i supina.Vježbe: Uvježbavanje cjelokupnog gradiva o glagolima.
 11. Predavanje: prilozi. Nastanak i razvoj priloga.Vježbe: Sustav priloga. Uvježbavanje gradiva o prilozima.
 12. Predavanje: Završno predavanje iz historijske morfologije. Analiza i ponavljanje pređenog gradiva.Vježbe: Pisanje testa ih historijske morfologije.
 13. Predavanje: Predmet proučavanja, komparativno-historijski princip. Slavenski narodi, jezična srodnost, istočnoslavenski jezici. Formiranje ukrajinskog jezika. Ukrajinski jezik - drugi slavenski jezici. najstariji nazivi ukrajinskog jezika (od XVII ruski, od XVIII -maloruski, u XIX. st. malorouski i ukrajinski). Povijest periodizacije ukrajinskog jezika. Termini "protoukrajinski", "davnjoruski", "staroukrajinski". Nastanak i razvoj prisma kod istočnih slavena, pisani spomenici. Povijest proučavan
 14. Predavanje: Fonetika. Formiranje fonološkog sustava protoukrajinskog jezika. Sustam samoglasnih fonema protoukrajinskog jezika. Sustav suglsničkih fonema protoukrajinskog jezika. Struktura loga protoukrajinskog jezika.Vježbe: Uvježbavanje gradiva predavanja fonetskih promjena.
 15. Refelksi fonoloških procesa praslavenskog i praistočnoslavenskog perioda u fonološkom sustavu protoukrajinskog jezika. Najstarije promjene u fonološkom sustavu pralsavenskog jezika. Palatalizacija suglasnika pred samoglasnicima prednjeg reda: tri pralsavenske palatalizacije velarnih suglasnika. Palatalizacija suglasnika ispred j (dj, tj, ktj, gtj). Suglasničke skupine dl, tl. Promjena gv, kv, pred ĕ. Punoglasje. Promjena početnih or, ol. Nazali, najstarije promjene ĕ.Vježbe: Uvježbavanje istočn

Ishodi učenja
 1. opisati fonološki sustav, gramatičke kategorije i načine tvorbe riječi suvremenoga standardnog ukrajinskog jezika s osvrtom na dijakroniju te ih usporediti sa stanjem odgovarajućih činjenica u suvremenomu standardnome hrvatskom jeziku
 2. opisati razvoj ukrajinistike u sklopu slavistike
 3. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
Metode podučavanja
Predavanja, prezentacije, uvježbavanje i individualni rad na vježbama.
Metode ocjenjivanja
Pisanje dva testa tijekom semestra. Pisanje ispita i usmeno odgovaranje na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Тимко Дітко, О., Юсип-Якимович, Ю. Історична граматика української мови 1, Загреб, 2017 р.
 2. Крижанівська, О.І. Істория української мови. Історична фонетика. Історична граматика, Київ, 2010 р.
 3. Тимко-Дітко, О., Юсип-Якимович, Ю. Історична граматика української мови, 2, Загреб, 2021 р.
Dopunska literatura
 1. Безпалько О.П., М.;. Бойчук, М.А. Їовтобрюх, С: Самийленко, І.Й. Тараненко Історична граматика української мови, Київ: 1962 р.
 2. Жовтобрюх М.А., О.Т. Волох, С.П. Самийленко, І.І. Слінько Історична граматика української мови, Київ: 1980 р.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar