Naziv
Historijska imagologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124433
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Budući da je susjecište triju velikih imperijalnih sustava tijekom ranoga novog vijeka bilo poprištem složenih procesa miješanja i preklapanja, ali i odbacivanja i konflikata, fenomeni konstrukcije i reprezentacije identiteta, alteriteta i alijeniteta nameću se kao važne odrednice hrvatskog ranonovovjekovnog povijesnog iskustva. Stoga će cilj ovoga predmeta biti interpretativna analiza reprezentacijskih formi te sociopolitičkih funkcija konstruiranja etničkih, konfesionalnih, socijalnih, kulturnih i rodnih auto-, hetero- i metapredodžbi i imagema kao važnih identifikacijskih strategija i mehanizma, posebice u inter- i multikulturnome kontekstu.
Sadržaj
 1. «Predodžbe o sebi i/kao Drugome» u liminalnome kontekstu imperijalnih višegraničja
 2. Problemski kompleksi i teme istraživanja historijske imagologije
 3. Izvori i metode historijske imagologije
 4. Identiteti, alteriteti i alijeniteti
 5. (Inter)kulturni imagemi i imaginariji
 6. Osmanizam
 7. Balkanizam
 8. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 9. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 10. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 11. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 12. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 13. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 14. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje i kritička interpretacija konstruiranja "slike od sebi/kao Drugome" u liminalnom kontekstu imperijalnih višegraničja
 2. Usvajanje vještina interpretacije historijsko-imagološke problematike s komparatističkih i inter/trans/kulturalističkih pretpostavki
 3. Razvijanje umijeća problemske konceptualizacije historijsko-imagološke tematike
 4. Razvijanje vještina pismenog i usmenog izražavanja
Metode podučavanja
Predviđen je kombinirani tip nastave u obliku kraćih uvodnih predavanja, grupnih diskusija i individualnih prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Predviđen je pismeni ispit u formi problemskog eseja. Osnova za evaluaciju pojedinačnog studentskog doprinosa bit će individualni i grupni rad, aktivnost na satu (50%) te rezultati pismenog ispita (50%).

Obavezna literatura
 1. "Historijska imagologija imperijalnih višegraničja u ranome novom vijeku" - čitanka s izborom referentnih teorijskih i historiografskih tekstova te primarnih izvora maksimalnog opsega do 250 stranica dostupna u obliku fotokopija
Dopunska literatura
 1. Dukić, Davor – Blažević, Zrinka – Plejić Poje, Lahorka – Brković, Ivana (prir.). Kako vidimo strane zemlje. Zagreb, 2009.
 2. Blažević, Zrinka – Brković, Ivana - Dukić, Davor (ur). History as a Foreign Country. Historical Imagery in the South-Eastern Europe. Bonn, 2014.
 3. Beller, Manfred – Leerssen, Joep (ur.). Imagology: the Cultural Construction and Literary Represenation of National Characters. Amsterdam – New York, 2007.
 4. Dukić, Davor. Sultanova djeca: predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja. Zagreb, 2004.
 5. Dukić, Davor (ur.), Imagology Today. Achievements, Challenges, Perspectives. Bonn, 2012.
 6. Csáky, Moritz (ur.). Habsburg Postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis. Innsbruck, 2003.
 7. Heuberger, Valeria – Supan, Arnold –Vyslonzil, Elisabeth (ur.). Das Bild vom Anderen. Identitäten, Mentalitäten, Mythen und Stereotipen in multiethnischen europäischen Regionen. Frankfurt am Main, 1998.
 8. Ivetić, Egidio – Roksandić, Drago (ur.). Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the „Other“ on the Borderlands Eastern Adriatic and Beyond 1500-1800. Padova, 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar