Naziv
Historiografski praktikum
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
64091
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
6

Cilj
Razvijanje sposobnosti i vještina prikupljanja izvora i literature te izrade seminarskog i kasnijeg magistarskog rada.
Sadržaj
 1. Uvod. Povijest, historija i historiografija. Grane historijske znanosti.
 2. Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 3. Pomoćne historijske znanosti. Izvori i literatura. Vrste povijesnih izvora. Traganje za izvorima i literaturom.
 4. Enciklopedije i leksikoni. Knjižnice. Internet.
 5. Pisanje bibliografskih jedinica.
 6. Izbor teme istraživanja. Struktura istraživanja i rada.
 7. Pisanje znanstvenih bilježaka.
 8. Vježbe.
 9. Znanstvene publikacije. Klasifikacija članaka i ostalih znanstvenih jedinica. Baze podataka.
 10. Plagijat.
 11. Najvažnije zbirke povijesnih izvora.
 12. Arhivi i muzeji.
 13. Posjet Hrvatskom državnom arhivu.
 14. Vježbe.
 15. Vježbe. Predrok.

Ishodi učenja
 1. Usvajanje terminologije o povijesti, historiji i historiografiji, granama historijske znanosti, razlici između izvora i literature.
 2. Sticanje znanja o vrstama povijesnih izvora i osnovnim zbirkama hrvatskih i svjetskih izvora.
 3. Sticanje uvida u enciklopedije, leksikone, baze podataka i internetske sadržaje važne za povjesničare.
 4. Sticanje uvida u zagrebačke knjižnice i muzejske institucije važne za povjesničare.
 5. Sticanje osnovnih znanja o hrvatskim i stranim arhivima i arhivskim fondovima značajnim za hrvatsku povijest.
 6. Upoznavanje s metodologijom izrade znanstvenog rada uz pomoć računala – izradu bibliografskih jedinica i bilješki.
 7. Upoznavanje s raznim stilovima sastavljanja bibliografija i bilješki s naglaskom na Chicago Manual of Style.
 8. Naučiti način strukturiranja radova bitnih za studij (bilješki, prikaza, recenzija, članaka, seminarskih i diplomskih radova).
 9. Uvid u značenje plagijata i kako ga otkriti u tuđima i izbjeći u vlastitom radu.
 10. Upoznavanje s hrvatskim strukovnim i strukovnim studentskim udrugama.
Metode podučavanja
Predavanja uz pomoć PP prezentacija.
Terenska nastava u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Hrvatskom državnom arhivu, Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskom povijesnom muzeju, Muzeju grada Zagreba.
Praktične vježbe i demonstracije.
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje aktivne prisutnosti (10%) i nekoliko praktičnih radova: ocjena izrade znanstvenog aparata iz jednog seminarskog rada (20%), izrade bibliografije (20%), prikaza knjige ili časopisa ili zbornika radova ili izdanja izvora (20%). Pismeni ispit na kraju (30%).

Obavezna literatura
 1. Nikolić Jakus, Zrinka. Uvod u studij povijesti: Historiografski praktikum. Zagreb: Leykam International, 2008., 2012 (2. izdanje).
Dopunska literatura
 1. Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. Sv. 1-2. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006.
 2. Tomorad, Mladen.“Web stranice s povijesnim sadržajima i njihova primjena u nastavi povijesti.” Povijest u nastavi 5 (2005.), 51-60.
 3. Tomorad, Mladen i Hrvoje Gračanin. “An Institutional Internet-Labor. The Croatian Database on Antiquity”. Geschichte und Neue Medien in Forschung, Archiven, Bibliotheken und Museen Tagungsband .hist 2003, Herausgegeben für Clio-online - Historisches Forum 7, II 2005, Berlin 2005, 251-256 (ed. Daniel Burckhardt, Rüdiger Hohls & Vera Ziegeldorf).
 4. Tomorad, Mladen. „Primjena informacijskih tehnologija u nastavi povijesti.“ Zavičajna povijest u interkulturalnom kontekstu - Opatija 27-29 studenog 2003., Zagreb 2006., 109-120.
 5. Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke 2011. Glavna urednica Višnja Zgaga, tekstove o muzejima priredila Markita Franulić, fotografije Vladimir Alavanja. Zagreb: Muzejsko-dokumentacijski centar, 2011.
 6. www.historiografija.hr

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar