Naziv
Antropološka arheologija-seminar
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
125366
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s općim teorijskim postavkama, metodološkim načelima i tehničkim postupcima, kroz primjere vezane uz specifičnu tematiku seminara. Studenti će unutar odabranog područja steći temeljne vještine prikupljanja i analize podataka te korištenja rezultata takvih analiza u istraživanju određenih problema antropološke arheologije.
Sadržaj
 1. Uvod u pleistocensku plovidbu
 2. Pitanja vezana uz pleistocensku plovidbu
 3. Pregled mediteranske arheološke građe
 4. Kratki pregled pleistocenske litičke tehnologije
 5. Pleistocenske promjene morske razine i paleogeografija Mediterana
 6. Najraniji pokazatelji ocenske plovidbe u jugoistočnoj Aziji
 7. Eksperimentalna arheologija i plovidba
 8. Pleistocenska litička građa s Krete i problem njenog datiranja I
 9. Litička građa s Krete i problem njenog datiranja II
 10. Ostala građa iz egejskog prostora
 11. Jonska građa
 12. Centralni Mediteran u kontekstu plestocenskih plovidbi
 13. Onkraj litičkih artefakata - promjena faune kao pokazatelj naseljavanja pleistocenskih mediteranskih otoka
 14. Cipar - Akrotiri-Aetokremnos
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. primijeniti temeljne vještine prikupljanja i analize podataka te interpretacije rezultata takvih analiza u istraživanju određenih problema antropološke arheologije
 2. moći argumentirano iznijeti svoje stavove i kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja i moći sučeljavati različita mišljenja
 3. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst
 4. moći napisati stručni i znanstveni rad koristeći se znanstvenom literaturom
 5. koristiti stečena znanja za interdisciplinarno istraživanje
Metode podučavanja
Teme seminara mijenjaju se iz semestra u semestar, te su do sada obuhvatile arheologiju pogrebnih običaja, arheologiju kulturnog identiteta, arheologiju rituala i religije, tipologiju i klasifikaciju elemenata materijalne kulture, arheologiju migracija, te arheologiju kolapsa ranih društava i civilizacija. Tema seminara u akad. godini 2020/21. je Pleistocenska plovidba na Mediteranu.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bednarik, R.G., 1997. The earliest evidence of ocean navigation. The International Journal of Nautical Archaeology 26.3, 183-191.
 2. Bednarik, R.G., 1998. An experiment in Pleistocene seafaring. The International Journal of Nautical Archaeology 27.2, 139-149.
 3. Broodbank, C., 2006. The Origins and Early Development of Mediterranean Maritime Activity. Journal of Mediterranean Archaeology 19.2, 199-230.
 4. Broodbank, C., 2014. So... What? Does the Paradigm Currently Want to Budge So Much? Journal of Mediterranean Archaeology 27.2, 267-272.
 5. Carter et al., 2019. Earliest occupation of the Central Aegean (Naxos), : Implications for hominin and Homo sapiens’ behavior and dispersals. Scientific Advances 2019; 5 : eaax0997.
 6. Ferentinos et al., 2012. Early seafaring activity in the southern Ionian Islands, Mediterranean Sea. Journal of Archaeological Science 39, 2167-2176.
 7. Galanidou, N., 2014. Archaic Hominins on Crete: Fact or Fiction? Journal of Mediterranean Archaeology 27.2, 260-267.
 8. Howitt-Marshall, D., Curtis, R., 2016. Middle Pleistocene sea-crossings in the eastern Mediterranean? Journal of Athropological Archaeology 42, 140-153.
 9. Leppard, T.P., 2014. Modeling the Impacts of Mediterranean Island Colonization by Archaic Hominins: The Likelihood of an Insular Lower Palaeolithic. Journal of Mediterranean Archaeology 27.2, 231-253.
 10. Leppard, T.P., 2014. Response: The Elusive Insular Lower Palaeolithic and the Problem of Intentionality. Journal of Mediterranean Archaeology 27.2, 275-278.
 11. Phoca-Cosmetatou, N., Rabett, R.J., 2014. Reflections on Pleistocene Island Occupation. Journal of Mediterranean Archaeology 27.2, 255-259.
 12. Runnels, C., 2014. Early Palaeolithic on the Greek Islands? Journal of Mediterranean Archaeology 27.2, 211-230.
 13. Runnels, C., 2014. Response: Where Do We Stand? Journal of Mediterranean Archaeology 27.2, 272-274.
 14. Simmons , A. H., 2014. Stone Age Sailors. Paleolithic Seafaring in the Mediterranean. Walnut Creek, Left Coast Press.
 15. Simmons, A. H., 2013. Akrotiri-Aetokremnos (Cyprus) 20 years later: an assesement of its significance. Eurasian Prehistory 10, 139-156.
 16. Strasser et al., 2010. Stone Age Seafaring in the Mediterranean. Evidence from the Plakias Region for Lower Palaeolithic and Mesolithic Habitation of Crete. Hesperia 79, 145-190.
Dopunska literatura
 1. Ammerman, A.J.,Thomas, D. (eds.), 2013. and 2014. Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean. Eurasian Prehistory 10 & 11.
 2. Cherry, J.F., Leppard, T.P., 2017. Patterning and Its Causation in the Pre-Neolithic Colonization of the Mediterranean Islands (Late Pleistocene to Early Holocene). The Journal of Island and Coastal Archaeology, DOI: 10.1080/15564894.2016.1276489
 3. Phoca-Cosmetatou, N. (Ed.), 2011. The first Mediterranean islanders: initial occupation and survival strategies. University of Oxford School of Archaeology: Monograph 74.

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar