Naziv
Hrvatska historiografija 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
125485
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Hrvatska historiografija počela je proces svoga poznanstvenjenja u drugoj polovici 19. stoljeća, a institucionalno se razvila u većoj mjeri tijekom dvadesetog stoljeća, napose u zadnjim desetljećima. U predavanjima na kolegiju dat će se okvirni pregled razvoja historiografije – institucionalni, kadrovski, metodološki. Studenti će se upoznati s biografijama najvažnijih povjesničara i njihovim djelom, kao i smjerovima razvoja historiografije. U vježbama će studenti raditi na pripremi bio-bibliografskih podataka o povjesničarima, kao i na bibliografskim bazama historiografske periodike.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – povijest hrvatske historiografije
 2. Hrvatska historiografija u XIX. stoljeću - akademija i sveučilište
 3. Početak XX. stoljeća – Janko Koharić
 4. Historiografija u međuraću – Ferdo Šišić
 5. Povijesna društva u međuraću – Jugoslovensko istorijsko društvo, Klub studenata povijesti Filozofskog fakulteta
 6. Iskorak u nove teme – Josip Matasović i "Narodna starina"
 7. Historiografija u NDH
 8. Poslijeratni razvoj hrvatske historiografije – institucije i osobe
 9. Poslijeratni razvoj hrvatske historiografije – Povijesno društvo Hrvatske i "Historijski zbornik"
 10. Jaroslav Šidak i njegov doprinos razvoju historiografije
 11. Kongresi jugoslavenskih povjesničara / kongresi hrvatskih povjesničara
 12. Partijska historiografija – osnivanje i razvoj Instituta za historiju radničkog pokreta
 13. Zavod za hrvatsku povijest i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Ljubo Boban
 14. Metodološke inovacije u suvremenoj hrvatskoj historiografiji – Mirjana Gross
 15. Zaključna razmatranja - perspektive razvoja hrvatske historiografije

Ishodi učenja
 1. opisati i tumačiti razvoj moderne i suvremene hrvatske historiografije
 2. objasniti i razlikovati opus i metodološke pristupe pojedinih istaknutih povjesničara
 3. pripremiti i izraditi te koristiti bibliografiju
 4. prosuđivati valjanost argumentacije u povijesnom djelu
 5. napisati stručni rad
Metode podučavanja
Predavanja, čitanje i rad u seminaru, diskusije, posjet historiografskim institucijama i dr.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se rad u seminaru, izrada i prezentacija seminarskog rada, usmeni ispit znanja.

Obavezna literatura
 1. Damir Agičić, Hrvatska Klio. O historiografiji i historičarima, Zagreb 2015.
 2. Stjepan Antoljak, Hrvatska historiografija, Zagreb 2004. (Završna riječ, 793-826)
 3. Mirjana Gross, Hrvatska historiografija na prekretnici, Kritika, br. 14, rujan-listopad 1970.
 4. Jaroslav Šidak, Hrvatska historiografija – njezin razvoj i današnje stanje (1971), Historijski zbornik XXII-XXIV, 1970-71.
 5. tekst o Odsjeku za povijest i Zavodu za hrvatsku povijest iz monografije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ur. Stjepan Damjanović), Zagreb 1998.
Dopunska literatura
 1. Ferdo Šišić, Priručnik izvora hrvatske povijesti, Zagreb 1914. / str. 1-36
 2. u enciklopedijama i leksikonima pogledati kratke podatke o najvažnijim povjesničarima, onima koji se spominju u predavanjima
 3. pratiti www.historiografija.hr i druge specijalizirane portale
 4. (ur. S. Lipovčan i Lj. Dobrovšak) Hrvatska historiografija XX. stoljeća: između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva, Zagreb 2005.
 5. Snježana Koren, Politika povijesti u Jugoslaviji 1945-1960 (Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija), Zagreb 2012.
 6. Magdalena Najbar-Agičić, U skladu s marksizmom ili činjenicama? Hrvatska historiografija 1945-1960., Zagreb 2013.
 7. Magdalena Najbar-Agičić, Radi se o časti hrvatske nauke…, Zagreb 2013.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar