Naziv
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117683
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je proširiti znanja studenata na polju poznavanja problematike europske i svjetske povijesti od kraja 18. do početka 20. stoljeća općenito, kao i znanja studenata o položaju Hrvatske u Europi i o odnosima Hrvata s drugim europskim narodima u to doba. Usto, studente će se učiti kako se priprema za istraživačko-znanstveni rad: upoznavanje s problematikom, definiranje istraživačkog pitanja, pronalaženje literature i izvora, analiza sakupljenog materijala i, napokon, pisanje i prezentacija rada. Također, studente će se učiti komparativnom vrednovanju modernizacijskih i nacionalno-integracijskih procesa kao temeljnih fenomena europske povijesti 19. stoljeća.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi i temeljni procesi
 2. Stanovništvo i migracije u Europi 19. stoljeća
 3. Agrarna transformacija: proizvodnja i život na selu
 4. Industrijalizacija, moderne komunikacije, kapital i rad
 5. Urbanizacija, moderni grad, društveni slojevi i građanska obitelj
 6. Obrazovanje i pismenost, građanska kultura od romantizma do moderne
 7. Moderne ideje i doktrine, parlament i ustav, mediji (novine)
 8. Franjo Josip: srednjoeuropski vladar u komparativno-historijskoj perspektivi
 9. Postanak modernih europskih nacija i oblikovanje hrvatske nacije u europskom kontekstu
 10. Postanak modernih europskih nacija i oblikovanje hrvatske nacije u europskom kontekstu
 11. Hrvati i revolucija 1848./49. godine
 12. Od panslavizma do neoslavizma - odnos prema Rusiji u Hrvatskoj druge polovice 19. stoljeća
 13. Odnos prema Istočnom pitanju i Velikoj istočnoj krizi u hrvatskoj politici i javnosti
 14. Aneksijska kriza i balkanski ratovi - odnos i odjeci u Hrvatskoj
 15. Hrvati i Prvi svjetski rat

Ishodi učenja
 1. Objasniti povijesne fenomene u komparativnohistorijskoj perspektivi
 2. Oblikovati argumente o prošlosti Hrvatske i Europe pomoću različitih izvora i dokaza
 3. Voditi diskusiju i/ili sudjelovati u njoj potičući dubinsko promišljanje o temi
 4. Objasniti i ocijeniti značaj proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu
 5. Komparativno vrednovati kompleksnu prirodu povijesne zbilje Hrvatske i Europe
Metode podučavanja
Predavanja, analiza odabranih izvora, studentska izlaganja, rasprave
Metode ocjenjivanja
Pismena i usmena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Piotr S. Wandycz, Cijena slobode.Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas, Zagreb, 2004.
 2. M. Hroch, Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi, Zagreb, 2006.
 3. I. T. Berend - G. Ránki, Evropska periferija i industrijalizacija 1780.-1914., Zagreb, 1996.
 4. E. Hobsbawn, Nacije i nacionalizam, Zagreb, 1993.
Dopunska literatura
 1. H. Haselsteiner, Ogledi o modernizaciji u Srednjoj Europi, Zagreb, 1997.
 2. J. Le Rider, Mitteleuropa, Zagreb, 1998.

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar