Naziv
Hrvatska novolatinska književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
81421
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij studente upoznaje s osnovnim biobibliografskim podacima o najistaknutijim hrvatskim latinistima XV.-XIX. stoljeća, daje uvid u dinamiku žanrovskog inventara latinističke književnosti toga vremena i unapređuje njihovu vještinu prevođenja i interpretiranja novolatinskih tekstova.
Sadržaj
 1. Hrvatska novolatinska filologija u prošlosti i danas. Uvod u književnost hrvatskog latinizma. Protohumanizam. Seminar: Marko Marulić, Epistola ad Adrianum VI pontificem maximum
 2. Žanrovski sustav i periodizacija. Seminar: Marko Marulić, Dauidias IX, 176-297
 3. Humanizam i renesansa: epigram. Seminar: Juraj Šižgorić, Prosopopeya aedita per Georgium Sisgoreum Sibenicensem studentem Patauii
 4. Humanizam i renesansa: elegija. Seminar: Karlo Pucić, Elegiarum libellus de laudibus Gnesae puellae
 5. Humanizam i renesansa: ep. Seminar: Jakov Bunić, De vita et gestis Christi (izbor)
 6. Humanizam i renesansa: lirika. Seminar: Ilija Crijević, Carmina IIII, 3; VII, 41; Damjan Beneša, epig. I, 27 (Ad Amorem), II, 3 (Ad Alesum abbatem), II, 27 (Epitaphium Caroli Putei), III, 14 (De poetis nostrae aetatis); ode I, 8 (Ad Celium)
 7. Humanizam i renesansa: proza. Seminar: Ludovik Crijević Tuberon, Commentarii de temporibus suis – Scopus auctoris; X, 283-286
 8. Sedamnaesto stoljeće: proza. Seminar: Antun Vrančić, Joanni fratri, Petro de Gamratis, Danieli pictori
 9. Sedamnaesto stoljeće: pjesništvo. Seminar: Ignjat Đurđević, Somnium de domina, Caphei Thracis in plantam sui nominis metamorphosis; Vice Petrović, Amissa uxore orbitatem suam rursus deflet
 10. Osamnaesto stoljeće: proza. Seminar: Saro Crijević, Ioannes Gozze, Iacobus Bona, Damianus Benessa, Ioannes Gundula alter, Benedictus Rogaccius, Vincentius Petrovich
 11. Osamnaesto stoljeće: pjesništvo. Seminar: Rajmund Kunić, epigrami Ad lectorem, Sac. 9, Vot. 4, Mor. 34, 188, 308, Enc. 8, 295, Sep. et Lug. 11, 57, Ad Lyd. 10, 244, 625, Lud. 110, 190, Sat. 1, 235, 521, 942, Var. 54, 203
 12. Osamnaesto stoljeće: prijevodi. Seminar: Bernard Džamanjić, Homeri Odyssea Latinis versibus expressa I, 1-147
 13. Devetnaesto stoljeće: književnost na Sjeveru. Seminar: makaronska poezija
 14. Devetnaesto stoljeće: književnost na Jugu. Seminar: Junije Rastić, Sat. XXIII, Ad lectorem
 15. Dvadeseto stoljeće. Osvrt. Seminar: Ton Smerdel, Risus panis, Tota pulchra, Poesis, Carmina mea, Exegi parvum tumulum; Ivan Golub, Vultus terrae, Lacrimae oculi, Vado mori, Solitudo

Ishodi učenja
 1. Definirati i opisati temeljne književne vrste hrvatske novolatinske književnosti
 2. Navesti i smjestiti u kulturno-povijesni kontekst najvažnije autore
 3. Prevesti relevantne tekstove hrvatskoga latinizma
 4. Interpretirati odabrane tekstove
 5. Čitati i transkribirati tekstove koji se nalaze u rukopisima
 6. Usporediti i vrednovati novolatinsku književnost hrvatskog Sjevera i Juga
 7. prepoznati utjecaj antičkih književnih modela u hrvatskoj književnosti latinskog izraza
 8. objasniti periodizacijski i žanrovski sustav hrvatske latinističke književnosti, te navesti njezine najvažnije predstavnike i djela
 9. nabrojiti najvažnije predstavnike i djela iz pojedinih razdoblja književnosti na latinskom u njezinu kontinuitetu od antičkog doba do novovjekovlja
 10. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u latinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
Metode podučavanja
predavanja, seminari, prijevodne vježbe, analiza i interpretacija tekstova
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivnost na nastavi, prijevodne zadaće.

Obavezna literatura
 1. Gortan, V. – Vratović, V., «Temeljne značajke hrvatskog latinizma», Hrvatski latinisti / Croatici auctores qui Latine scripserunt, sv. 1, Zora, Zagreb, 1969 (PSHK 2), 7-43.
 2. Novaković, D., «Hrvatska novolatinska književnost od 15. do 17. stoljeća», Ferluga Petronio, F. (ur.), Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata, Forum, Udine, 1999, 165-176.
 3. Knezović, P., «Hrvatski latinisti 18. i 19. stoljeća», Ferluga Petronio, F. (ur.), Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata, Forum, Udine, 1999, 177-189.
 4. Glavičić, B., «Hrvatski latinizam», u: Hercigonja, E. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 2: Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI. stoljeće), Školska knjiga, Zagreb, 2000, 403-419.
 5. Novaković, D., «Hrvatski latinizam u XVII. stoljeću», Golub, I. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), Školska knjiga, Zagreb, 2003, 551-563.
 6. Vratović, V., «Hrvatski latinizam u XVIII. stoljeću», Golub, I. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), Školska knjiga, Zagreb, 2003, 565-575.
 7. Martinović, I., «Latinski i latinisti u XIX. stoljeću», Bratulić, J. et al. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 4: Moderna hrvatska kultura (od preporoda do moderne), Školska knjiga, Zagreb, 2009, 285-303.
 8. Novaković, D., «Latinsko pjesništvo hrvatskog humanizma», u: M. Tomasović, Judita Marka Marulića – D. Novaković, Latinsko pjesništvo hrvatskog humanizma, Školska knjiga, Zagreb, 1994, 53-116.
Dopunska literatura
 1. Stepanić, G., «Neo-Latin Literature–The Balkans (Croatia)», Kallendorf, C. (ur.), Brill's Encyclopedia of the Neo-Latin World: Micropaedia, Brill, Leiden–Boston, 2014, 1058-1061.
 2. Novaković, D., U krilu vile Latinke: Rasprave o hrvatskom humanizmu. Zagreb: Ex libris, 2015.
 3. Vratović, V. «Horacije u dubrovačkom pjesništvu 18. i 19. stoljeća (isječak iz povijesti hrvatskog latinizma)», Hrvatski latinizam i rimska književnost: studije, članci, ocjene, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1989, 63-154.
 4. Rezar., V., "De morte Christi Damjana Beneše", u: Beneša, D., De morte Christi, Zagreb: Ex libris, 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar