Naziv
Hrvatska povijest 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
51047
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj

Cilj predmeta je studentice i studente upoznati s temeljnim procesima hrvatske povijesti 19. stoljeća – modernizaciji i nacionalnoj integraciji u komparativnoj perspektivi, kako regionalnoj (kontekst srednje i jugoistočne Europe), tako i globalnoj (europska i svjetska povijest). Budući da navedeni složeni procesi donose korjenite promjene na svim područjima društvenog života, nastava iz ovog predmeta pružit će uvid u sva relevantna društvena zbivanja u hrvatskim zemljama u 19. stoljeću, te će obuhvatiti ne samo političku, nego i gospodarsku, socijalnu, kulturnu, prosvjetnu povijest.
Sadržaj
 1. Osnovni problemi hrvatske povijesti 19. stoljeća; hrvatska historiografija o 19. stoljeću; ispitna literatura
 2. Hrvatska u vrijeme jozefinizma; slom jozefinizma i obnova staleške ustavnosti
 3. Hrvatska u vrijeme napoleonskih ratova; Ilirske provincije
 4. Hrvatska u razdoblju apsolutizma Franje I.; obilježja mađarskog nacionalizma; obilježja hrvatskog protonacionalizma
 5. Preporodni pokret; struktura ideologije ilirizma, kulturna infrastruktura; odjeci preporodnog pokreta
 6. Hrvatski pokret u vrijeme revolucije 1848/49.; dinamika hrvatsko-mađarskih odnosa u kontekstu revolucije u Habsburškoj monarhiji
 7. Hrvatska u razdoblju neoapsolutizma; reforme bečkog središta kao temelj za uspostavu modernog građanskog društva
 8. Hrvatska u razdoblju uvođenja ustavnosti (1860-1867); oblikovanje nacionalno-integracijskih ideologija (pravaštvo, jugoslavizam)
 9. Dalmacija u razdoblju preporodnog pokreta (1860-1862-1880)
 10. Hrvatska u razdoblju neposredno nakon uvođenja dualizma (1868-1873); razdoblje modernizacijskih reformi (1873-1880) u okviru nagodbene autonomije
 11. 11. Hrvatska u razdoblju nakon stabilizacije dualizma; režim Bana Khuena Hedervaryja i njegova obilježja; promjene u društvenim strukturama (politika-kultura-ekonomija)
 12. Dalmacija i Istra osamdesetih i devedesetih godina 19.stoljeća; ekonomija, politika i kultura
 13. Hrvatska u razdoblju početne krize dualizma (1897-1903); promjene u društvenim strukturama
 14. Hrvatska početkom 20. Stoljeća; politika „novog kursa“ i njezin slom
 15. Hrvatska u razdoblju uoči i nakon aneksije Bosne i Hercegovine; Hrvatska u vrijeme 1. svjetskog rata

Ishodi učenja
 1. upoznavanje temeljne literature i izvora
 2. savladavanje osnovne stručne terminologije
 3. vladanje faktografijom i kronologijom
 4. prezentacija podataka u obliku usmenog izlaganja ili seminarskog rada
 5. implementacija stečenih saznanja na višoj razini studija
Metode podučavanja
izlaganje i tumačenje u frontalnoj nastavi; rad u seminaru - diskusije, terenski rad (arhivi, muzeji); e-učenje
na predavanjima se daje sintetički pregled problematike, dočim se na seminarima kroz izabrane izvore potiče studente na samostalan rad te na kritičko propitivanje radova drugih studenata
Metode ocjenjivanja
Redovitost i aktivnost na nastavi
Pisani rad
Pisani (test) i usmeni dio ispita

Obavezna literatura
 1. J. Šidak-D. Šepić-I. Karaman-M. Gross, Povijest hrvatskog naroda 1860-1914., Zagreb, 1968.
 2. Jaroslav Šidak et al., Hrvatski narodni preporod. Ilirski pokret, Zagreb, 1988., 7-41, 92-112, 164-183.
 3. Iskra Iveljić, Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 1848. godine, Zagreb, 2010.
 4. Nikša Stančić: Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Zagreb, 2002., str. 71-211.
 5. Mirjana Gross-Agneza Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu, Zagreb, 1992., 77-117.
 6. Povijest Hrvata. sv. 2, Od kraja 15. stoljeća do Prvog svjetskog rata, Zagreb, 2005., 602-616.
Dopunska literatura
 1. Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća, Zagreb, 1981., str. 231-416.
 2. Igor Karaman, Hrvatska na pragu modernizacije, Zagreb, 2000.
 3. Josip Vrandečić, Dalmatinski autonomistički pokret u 19. stoljeću, Zagreb, 2002.
 4. Nevio Šetić, Istra između tradicionalnog i modernog, Pazin, 1995.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar