Naziv
Hrvatski jezik za nastavnike
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS bodovi
4
Šifra
118114
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
1. definirati osnovne pojmove iz hrvatskoga standardnog jezika
2. ovladati normama, funkcionalnim stilovima i pragmatičnim aspektima hrvatskoga standardnog jezika,
3. usvojiti osnovna načela strukovnoga jezika i njihovu primjenu u nastavničkoj struci
4. primijeniti zakonitosti govorenoga i pisanoga jezika u nastavničkoj struci
5. usavršiti jezične kompetencije za pisanje stručnih radova.
Sadržaj
 1. Hrvatski jezik kao jezik javne komunikacije
 2. Hrvatski jezik u hrvatskome obrazovnom sustavu
 3. Pravopisna norma hrvatskoga standardnog jezika
 4. Morfonološka norma hrvatskoga standardnog jezika
 5. Morfološka norma hrvatskoga standardnog jezika
 6. Sintaktička norma hrvatskoga standardnog jezika
 7. Leksička norma hrvatskoga standardnog jezika
 8. Imena i pokraćenice u hrvatskome jeziku
 9. Najčešća odstupanja od hrvatske standardnojezične norme
 10. Hrvatski jezik kao jezik nastavničke struke i kao jezik u nastavničkoj struci
 11. Jezične značajke znanstvenoga i stručnoga teksta
 12. Administrativni tekstovi u nastavničkoj struci
 13. Uporabni tekstovi u nastavničkoj struci
 14. Predavanje o predavanju: kako napisati pripremu za nastavu u skladu s hrvatskom standardnojezičnom normom
 15. Hrvatski jezik u virtualnoj nastavničkoj komunikaciji

Ishodi učenja
 1. koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke
 2. poticati na poštovanje različitosti, drugih idioma, njihovih govornika i jezičnih realizacija
 3. preispitivati jezičnu politiku
 4. proučiti, analizirati i objasniti strukturu leksika hrvatskoga jezika, osnovne leksičko-semantičke odnose u njemu, raslojavanje leksika i leksičko posuđivanje
 5. razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove
 6. razviti visoku razinu interpresonalnih vještina i sposobnosti za timski rad
 7. samostalno pisati znanstvene i stručne radove
 8. suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje
 9. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
 10. usvojiti temeljna pravila standardologije, što uključuje razumijevanje odnosa između jezične norme i kodifikacije, jezične politike i jezičnoga planiranja, purizma i jezične kulture, jezika, nacije i identiteta, standarda i dijalekta
Metode podučavanja
interaktivno poučavanje
timski rad
samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
seminarski zadatak
završni ispit

Obavezna literatura
 1. Bičanić, Ante – Frančić, Anđela – Hudeček, Lana – Mihaljević, Milica. 2013. Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika, Zagreb : CROATICA.
 2. Frančić, Anđela – Hudeček, Lana – Mihaljević, Milica. 12005. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.
 3. Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upraljanje „Baltazar Adam Krčelić”.
 4. Opačić, Nives. 2009. Reci mi to jasno i glasno : Hrvatski za normalne ljude, Zagreb : Novi Liber.
Dopunska literatura
 1. Hrvatski jezik u XX. stoljeću (ur. Marko Samardžija i Ivo Pranjković). 2006. Zagreb : Matica hrvatska.
 2. Norme i normiranje hrvatskoga standardnog jezika (prir. Marko Samardžija), 1999. Zagreb : Matica hrvatska.
 3. Opačić, Nives. 2006. Hrvatski u zagradama : Globalizacijske jezične stranputice, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.
 4. Težak, Stjepko. 1991. Hrvatski naš svagda(š)nji, Zagreb : Školske novine
 5. Težak, Stjepko. 1995. Hrvatski naš osebujni, Zagreb : Školske novine.
 6. Težak, Stjepko. 1999. Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Zagreb : Tipex.
 7. Odabrani hrvatski normativni priručnici (pravopisi, gramatike i jednojezični rječnici – popis dostupan na stranici http://www.hrvatskiplus.org)

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar