Naziv
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
35869
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Oblikovati valjanu predodžbu o tijeku prapovijesti i stare povijesti na hrvatskom povijesnom prostoru, o značajkama domaćih društava i o rezultatima njihove interakcije s antičkim svijetom, te o raspoloživim izvorima
Sadržaj
 1. Predavanje: Rimski ratovi za Ilirik. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 2. Predavanje: Rim i hrvatski povijesni prostor od 2. st. pr. Kr. do početka 1. st. kršć. ere. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 3. Predavanje: Povijest iliričkih provincija rimske države. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 4. Terenska nastava: Otkrivanje rimskog velegrada - Salona. Carska rezidencija u kasno doba Carstva: Dioklecijanova palača. Prezentacija studentskih radova.
 5. Predavanje: Iliričke provincije između rimskog Istoka i Zapada. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 6. Predavanje: Kasna antika hrvatskog povijesnog prostora. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 7. Pisani ispit. Rezultati.
 8. Uvod u kolegij. Provjera predznanja. Rezultati provjere predznanja. Oblikovanje grupa za seminarski rad i podjela tema. Predavanje: Pristup staroj povijesti hrvatskih zemalja. Seminar: Hrvatska tradicija i znanost o najstarijoj povijesti hrvatskog povijesnog prostora.
 9. Terenska nastava: arheološko nalazište kao izvorna cjelina, prezentacija i zaštita Andautonije. Prezentacija studentskih radova. Predavanje: Pregled prapovijesti hrvatskog povijesnog prostora. Seminar: Odabrani izvori. Prezentacija studentskih radova.
 10. Predavanje: U okružju civilizacijskih žarišta: kontakti s Egejem i s Apeninskim poluotokom. Seminar:Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 11. Predavanje: Arhajska društva hrvatskoj povijesnog prostora. Seminar: Izvori. U okviru terenske nastave predmetni izvori u Arheološkom muzeju u Zagrebu i u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju / Muzeju evolucije u Krapini. Prezentacija studentskih radova.
 12. Predavanje: Grci i Kelti na hrvatskom povijesnom prostoru. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 13. Predavanje: Povijest jadranskih Grka. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 14. Predavanje: Južna Ilirida i grčki svijet. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 15. Provjera napretka tijekom kvartala. Rezultati.

Ishodi učenja
 1. razlikovati izvore od literature
 2. razlikovati specifičnost izvora za staru povijest od izvora za kasnija razdoblja
 3. usporediti različite interpretacije događaja i procesa stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora
 4. analizirati povijesne podatke
 5. opisivati povijesna zbivanja
 6. definirati i argumentirati vlastito mišljenje
Metode podučavanja
Frontalna nastava, terenska nastava, samostalan rad, rasprava, vježbanje u korištenju izvora i literature.
Metode ocjenjivanja
Nastavnik prati i vrednuje studentov rat tijekom cijelog semestra: provjera predznanja, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi (15% uspjeha), samostalan pisani rad (45% uspjeha), završna provjera znanja (30% uspjeha), redovito pohađanje nastave (10% uspjeha).

Obavezna literatura
 1. F. ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Hrvatska povijest od početaka do god. 1918. I, Zagreb 1925., reprint Zagreb: MH3 1980., str. 41-174 i 203-235
 2. P. CABANES, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb: Svitava 2002.
 3. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 2003., str. 17-170, 315-378 i izvori na str. 399, 413, 419-423, 437 -441 i 453-457
 4. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press (5. izd.) 2006.
Dopunska literatura
 1. A. STIPČEVIĆ, Iliri, Zagreb: ŠK, 1991.
 2. M. ZANINOVIĆ, M. SUIĆ i B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, članci u knjizi Hrvatska i Europa I: Rano doba hrvatske kulture, ur. I. Supičić, Zagreb: HAZU - AGM, 55-115
 3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, Područje rimskog Illirika uoči dolaska Hrvata, Povijest Hrvata I: Srednji vijek, ur. F. Šanjek - F. Mirošević, Zagreb: ŠK 2003., 5-38
 4. R. MATIJAŠIĆ, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana, Zagreb: Leykam international 2009.
 5. R. MATIJAŠIĆ, Povijest hrvatskih zemalja u antici od Dioklecijana do Justinijana, Zagreb: Leykam international 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar