Naziv
Hrvatsko društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51312
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija su temeljne sociološke spoznaje o socijalnim, gospodarskim te kulturno-ideološkim kretanjima hrvatskog društva te usvajanje osnovnog pojmovnog aparata koji će studentima omogućiti dublje i slojevitije razumijevanje te uočavanje pojava u našem društvu.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa studenticama i studentima, dogovor oko obaveza, načina rada te upoznavanje s osnovnim sadržajem i pojmovima u programu kolegija.
 2. Temeljni tranzicijski obrisi suvremenoga hrvatskog društva
 3. Društveni razvitak Hrvata: zadružna i plemenska kultura
 4. Socijalistička Hrvatska
 5. Raspad Jugoslavije - ekonomski aspekt
 6. Raspad Jugoslavije i nacionalno pitanje
 7. Geopolitički status Hrvatske i europski procesi
 8. Socio-demografske karakteristike suvremenoga hrvatskog društva
 9. Društveni procesi formiranja hrvatskog društva
 10. Kulturno-ideološki aspekti hrvatskog društva
 11. Dez/integracija hrvatskog društva
 12. Oblikovanje ekonomskog sustava hrvatskog društva
 13. Socio-politički sustav u Hrvatskoj
 14. Socijalna stratifikacija hrvatskog društva
 15. Zaključno predavanje - pogled na hrvatsko društvo

Ishodi učenja
 1. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme,
 2. osmisliti i strukturirati prezentaciju stručnog i znanstvenog teksta;
 3. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova, stručnoj diskusiji
 4. Moći objasniti strukturu hrvatskog društva u periodima socijalizma do suvremenog društva
 5. Razumjeti odnose između etno-nacionalnih skupina u hrvatskom društvu
 6. Razumjeti odnos Hrvatske i EU
 7. Moći objasniti i razumjeti stratifikaciju hrvatskoga društva
 8. Razumjeti osnovna obilježja društvenih nejednakosti u Hrvatskoj
 9. Razumjeti osnovne demografske pokazatelje u hrvatskom društvu
 10. Razumjeti osnovne ekonomske pokazatelje u hrvatskom društvu
Metode podučavanja
predavanja i seminarska izlaganja, frontalno rad sa studentima te priprema i izlaganje seminara
Metode ocjenjivanja
kombinacija pismenog i usmenog dijela ispita

Obavezna literatura
 1. ŽUPANOV, Josip. (2002) Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma; Odabrane rasprave i eseji (1995-2001.); Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb; – str: 52 - 92; 103-134
 2. ŽUPANOV, Josip, (1995) Poslije potopa, Nakladni zavod Globus, Zagreb; str: 14-78; 145-171
 3. SEKULIĆ, Duško, i suradnici; (2004) Sukobi i tolerancija, O društvenoj uvjetovanosti nacionalizma i demokracije; Naklada Jesenski i Turk, Zagreb; str: 11-107; 357-387
 4. PUSIĆ, Vesna, (1998) Demokracija i diktature. Politička tranzicija u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi, Durieux, Zagreb ; str:154-203
 5. MATKOVIĆ, Hrvoje, (1998) Povijest Jugoslavije (1918.– 1991.), Hrvatski pogled, Naklada Pavičić, Zagreb; str: 377-424
 6. MALENICA, Zoran. (2007) Ogledi o hrvatskom društvu, Prilog sociologiji hrvatskog društva; Golden marketing – tehnička knjiga, Zagreb; - str: 115-143
 7. Dražen Lalić, Marko Mustapić, Istraživanja društvenih problema: bijele mrlje na sociološkoj mapi Hrvatske Revija za sociologiju, Vol. 38 No. 3-4, 2007
Dopunska literatura
 1. Ivo Bićanić, Vojmir Franičević Financijska teorija i praksa, Vol. 29 No. 1, 2005 IZAZOVI STVARNOGA I SUBJEKTIVNOG SIROMAŠTVA I PORASTA NEJEDNAKOSTI U EKONOMIJAMA JUGOISTOČNE EUROPE U TRANZICIJI

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar