Naziv
Hrvatsko društvo 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51333
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Zadatak predmeta je upoznati studente s procesima oblikovanja, socijalnom strukturom i unutarnjom dinamikom hrvatskoga društva te s aktualnim tranzicijskim promjenama u europskom i globalnom kontekstu.
Sadržaj
 1. HRVATSKA SOCIJALNA MISAO I SOCIOLOGIJA. Baština hrvatske socijalne misli - preteče. Sintetički prikaz socijalnih ideja u povijesti hrvatskoga društva.
 2. SOCIJALNO-POLITIČKA MISAO U DOBA INDUSTRIJALIZACIJE. Uspon građanskog društva i sociologije.
 3. NASTANAK I RAZVOJ HRVATSKE SOCIOLOGIJE. Socijalni kontekst, počeci i razvoj sociologije u Hrvatskoj (20. st.). Novi izazovi hrvatskoj sociologiji u 21. st.
 4. POVIJESNO OBLIKOVANJE HRVATSKOGA DRUŠTVA. Povijesne mijene i sastavnice. Suvremeni povijesni tokovi.
 5. SOCIJALNO OBLIKOVANJE HRVATSKOGA DRUŠTVA. Geopolitički kontekst: Hrvatska na periferiji ili raskrsnici puteva. Etno psihologijska tumačenja sukoba.
 6. DRUŠTVENA STRUKTURA I DRUŠTVENE PROMJENE. Naslijeđena gospodarska, socijalna i politička struktura. Nacija i etnicitet. Socijalna stratifikacija i mobilnost.
 7. GOSPODARSKE PROMJENE. Struktura gospodarstva: glavna obilježja. Agrarna i industrijska struktura: glavni smjerovi.
 8. EKONOMIJA POSTSOCIJALIZMA. Od etatizma do tržišta. Tehnološke promjene: tržište rada, nezaposlenost, menadžment. Utjecaj globalizacije na gospodarske promjene.
 9. POLITIKA I DEMOKRACIJA. Promjene ideologija i institucija. Političke stranke, birači, javno mnijenje. Građanske slobode i ljudska prava, prava nacionalnih manjina.
 10. CIVILNO DRUŠTVO. Demokracija i izvaninstitucionalni oblici političkog djelovanja: izvan parlamentarna udruženja i pokreti.
 11. KULTURA I KULTURNI IDENTITET. Hrvatska kultura u svjetskoj kulturi. Sastavnice i obilježja hrvatskog kulturnog identiteta.
 12. KOMUNIKACIJE I MEDIJI. Sloboda medija, masovna i elitna kultura, nacionalna kultura i kulturna baština.
 13. OBRAZOVANJE I ZNANOST U DRUŠTVENOM RAZVOJU. Školski sustavi, sveučilište, odljev mozgova, obrazovanje i socijalna mobilnost, nacionalne manjine i obrazovanje.
 14. TRANZICIJSKE PROMJENE I GLOBALIZACIJA. Socijalističko nasljeđe. Hrvatsko društvo u tranziciji i transformaciji: od pred modernog do post modernog društva.
 15. PROMJENE VRIJEDNOSNIH SUSTAVA. Hrvatsko društvo u europskim integracijama i globalnim vrijednosnim promjenama. Hrvatski identitet i izazov multikulturnog društva.

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje struktura i svrha društvenih sustava, poglavito hrvatskoga.
 2. Sposobnost prepoznavanja i propitivanja ideja i teorija o društvu.
 3. Sposobnost sustavne analize društvenih koncepata i praksi.
 4. Vještine korištenja usvojenih znanja i informacija.
 5. Vještine prijenosa osnovnog znanja u praksi.
 6. Vještine prepoznavanja složenosti procesa i različitosti načina društvenog razvitka.
 7. Vještine usmenog i pisanog komuniciranja.
 8. Vještine korištenja stručne terminologije.
 9. Vještine izrade i prezentacije stručnog i znanstvenog rada.
 10. Vještine suradničkog učenja i sudjelovanja u timskom radu.
Metode podučavanja
Interaktivna predavanja, samostalna praktična nastava i seminari te individualne konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Pisani i usmeni ispit sa završnom ocjenom.

Obavezna literatura
 1. Tomašić, D. (1997/pretisak) Politički razvitak Hrvata. Rasprave i eseji. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk.
 2. Tomašić, D. (1997/pretisak) Društveni razvitak Hrvata. Rasprave i eseji. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk.
Dopunska literatura
 1. Cifrić I. i sur. (1998) Društveni razvoj i ekološka modernizacija. Prilozi sociologiji tranzicije. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta.
 2. Matković, H. (1998) Povijest Jugoslavije (1918-1991). Hrvatski pogled. Zagreb: Naklada Pavičić.
 3. Karajić, N. (2000) Politička modernizacija. Prilozi sociologiji hrvatskoga društva. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za sociologiju.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar