Naziv
Hrvatsko društvo 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51335
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Zadatak je kolegija početno osposobiti studente u prepoznavanju pojedinih društveno relevantnih problema, njihovog klasificiranja, konceptualiziranja, operacionaliziranja, mjerenja i načina njihova tumačenja. Cilj mu je pripremiti studente za samostalni (individualni i grupni) primijenjeni rad i izvještavanje o provedenoj empirijskoj analizi pojedinih društvenih fenomena.
Sadržaj
 1. Društvene nejednakosti u Hrvatskoj i njihov utjecaj na svakodnevni život.
 2. Obitelj, rodni odnosi i nejednakosti te nasilje i zlostavljanje u obiteljskom životu.
 3. Pored ponuđenih sadržaja, studenti mogu izabrati i neke druge, sukladno osobnim interesima.
 4. Tradicionalno i moderno u hrvatskom društvu.
 5. Civilno društvo u Hrvatskoj.
 6. Socijalno patološki problemi hrvatskoga društva.
 7. Hrvatsko društvo u europskim integracijama.
 8. Socijalna politika i siromaštvo u Hrvatskoj.

Ishodi učenja
 1. Usvajanje osnovnih znanja primijenjenih istraživačkih metoda iz područja kvalitativne i kvantitativne metodologije.
 2. Sposobnost prepoznavanja i klasificiranja aktualnih društvenih problema.
 3. Vještine korištenja usvojenih znanja i informacija.
 4. Vještine uzorkovanja, dokumentiranja i pohrane empirijskih podataka.
 5. Vještine usmenog i pisanog komuniciranja.
 6. Vještine korištenja stručne terminologije.
 7. Vještine izrade i prezentiranja empirijskog stručnog i znanstvenog rada.
 8. Vještine suradničkog učenja i sudjelovanja u timskom radu.
Metode podučavanja
Interaktivna predavanja, samostalna praktična nastava u vidu izrade završnog empirijskog znanstvenog rada te individualne konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Samostalna izrada i prezentacija empirijskog znanstvenog rada sa završnom ocjenom.

Obavezna literatura
 1. Krippendorff, K. (1980) Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. London: Sage Publications.
 2. Berelson, B. (skripta) Analiza sadržaja u istraživanju komunikacija.
Dopunska literatura
 1. Berger, A. A. (1991) Media Research Techniques. London: Sage Publications.
 2. Bloor, M. Et ali. (2001) Focus groups in Social Research. London: Sage Publications.
 3. Debus, M. (1995) The Handbook for Excellence in Focus Group Research.
 4. Milas, G. (2005) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar