Naziv
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
124435
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim problemima hrvatskog društva i kulture u 20. stoljeću. Naglasak će biti na objašnjavanju slojevitih procesa koji su presudno utjecali na razvoj hrvatskog društva i kulture. Pritom će se navedeni procesi u Hrvatskoj sagledavati u širim regionalnim i europskim kontekstima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, pregled najvažnijih izvora i dostupne literature. Dogovor o seminarskim obavezama, podjela tema za pismene radove.
 2. Migracije na hrvatskom prostoru u 20. stoljeću
 3. Hrvatsko iseljeništvo u 20. stoljeću
 4. Hrvatsko selo u transformaciji
 5. Gospodarske prilike na hrvatskom prostoru u 20. stoljeću
 6. Crkva i društvo u Hrvatskoj
 7. Školstvo i obrazovanje
 8. Kazalište i hrvatsko glumište
 9. Glazbeni život i popularna kultura
 10. Likovna umjetnost i strip
 11. Film i hrvatska kinematografija
 12. Sport i kultura tijela
 13. Uloga medija u politici i kulturi 20. stoljeća
 14. Hrvatska i regionalna kulturno-znanstvena suradnja
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa.
 2. Napisati esejistički rad o pojedinim temama vezanim uz istraživano razdoblje.
 3. Proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima.
 4. Ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme.
 5. Interpretirati pojedine povijesne izvore.
 6. Prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija.
Metode podučavanja
Individualni rad sa studentima na seminaru u Hrvatskom državnom arhivu, interpretacije istraživane građe, komparativna metoda.
Metode ocjenjivanja
Aktivnost studenata na nastavi, ocjena njihovih seminarskih radova, uspjeh na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. BANAC, Ivo, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti, Svjetlo riječi/Profil, Sarajevo-Zagreb, 2013.;
 2. BATUŠIĆ, Nikola, Na rubu potkove: uspomene, Profil international, Zagreb, 2006
 3. CIPEK, Tihomir, „'Stoljeće diktatura' u Hrvatskoj“, “, Hrvatska politika u XX. stoljeću, Biblioteka XX. stoljeće, Matica hrvatska, Zagreb, 2006., str. 283-305.
 4. DUGAC, Željko, Kako biti čist i zdrav: zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj, Srednja Europa, Zagreb, 2010.
 5. Hrvatska glazba u XX. stoljeću,Biblioteka XX. stoljeće, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. (odabrana poglavlja);
 6. Hrvatska arhitektura u XX. stoljeću, Biblioteka XX. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. (odabrana poglavlja);
 7. MATICKA, Marijan, „Hrvatska iskustva s parlamentarizmom u 20. stoljeću“, Hrvatska politika u XX. stoljeću, Biblioteka XX. stoljeće, Matica hrvatska, Zagreb, 2006., str. 177-190.
 8. NAJBAR-AGIČIĆ, Magdalena, Kultura, znanost, ideologija. Prilozi proučavanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.;
 9. STIPETIĆ, Vladimir: Dva stoljeća razvoja hrvatskoga gospodarstva : (1820.-2005.), Zagreb, HAZU, 2012.;
 10. ŠKRABALO, Ivo, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896-1997: pregled povijesti hrvatske kinematografije, Zagreb, Nakladni zavod Globus, 1998.;
Dopunska literatura
 1. BATUŠIĆ, Nikola, Gavella: književnost i kazalište, Zagreb, 1983.
 2. BERTOŠA, Miroslav, Kruh, mašta i mast: prizori i memorabilije o staroj Puli (1947.-1957.), Zagreb, 2007.
 3. BOŠKOVIĆ, Ivan, Orjuna, ideologija i književnost, Zagreb 2006.
 4. DUDA, Igor, U potrazi za blagostanjem, O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih godina, Zagreb 2005.
 5. DUDA, Igor, Pronađeno blagostanje: svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Zagreb, 2010.
 6. JELASKA MARIJAN, Zdravka, Grad i ljudi: Split 1918.-1941., Zagreb, 2009.
 7. KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira (urednik), Autoportret jednog intelektualca u doba socijalizma: Svijet arheologa Stojana Dimitrijevića kroz pisma ženi od 1955. do 1964., Zagreb, 2010.
 8. KOLEŠNIK, Ljiljana, Između Istoka i Zapada: hrvatska umjetnost i likovna kritika 50-ih godina, Zagreb, 2006.
 9. KRUŠELJ, Željko, Igraonica za odrasle: Polet 1976.-1990., Adamić, Rijeka, 2015.
 10. LEČEK, Suzana, Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941., Srednja Europe, Zagreb, 2003.
 11. SENJKOVIĆ, Reana, Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture, Bibliografija etnografija, Zagreb 2008.
 12. ŠUTE, Ivica, Slogom slobodi! Gospodarska sloga 1935.-1941., Zagreb 2010.
 13. VRANJEŠ-ŠOLJAN, Božena, Gradišćanski Hrvati. Između tradicije i suvremenosti, Educa, Zagreb, 2005.
 14. ŽUPANOV, Josip, Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma, Zagreb, 2002.

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar