Naziv
Ideologije i osmišljavanje podrijetla (mitovi o podrijetlu i etnogenezi)
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117920
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij teži tome da studenti shvate problem podrijetla u višeslojnom smislu, kao krajnje važno pitanje za pojedince i skupine. Analizirajući načine kako ljudi osmišljavaju podrijetlo svoga svijeta i sebe samih, i također ideologije podrijetla, studenti bi trebali steći uvide, koji će im pomoći također u razumijevanju drugih temeljnih antropoloških pitanja.
Sadržaj
 1. Podrijetlo naroda – uvod (određivanje problema, pojam identiteta, etnogeneza)
 2. Podrijetlo naroda – stariji opisi (u drevnosti/antici i u srednjem vijeku)
 3. [= nastavak] (opisi prošlosti Britanije/Engleske, keltske priče i arturovske tradicija)
 4. Mitovi i/ili opisi o podrijetlu Skandinavaca i Mađara
 5. Nestorova "Povijest minulih ljeta" (o podijetlu Slavena)
 6. Prijelazne teze o nastanku naroda (legende o Čehu, Lehu i Mehu)
 7. [= nastavak] (poljski "sarmatizam")
 8. [= nastavak] ("gotizam" i germ. teze u prvim modernim stoljećima; britanski izraelizam)
 9. Zaključak – i kratko razmatranje najnovijih osmišljavanja i vrednovanja podrijetla
 10. Uvod (samosvijest života; ideologija i smisao; riječ "podrijetlo"; razne vrste podrijetla
 11. Kalevala (pregled važnosti Kalevale i njezinih tema – i osobito mita o stvaranju).
 12. Kozmogonija (kozmogonija i kultura; mit i znanost; pregled potvrda fizičara o velikom prasku – i usporedba s mitovima)
 13. Mitovi, vjerovanja i metafore: iskonske vode, tijela prabića; tijela prabića, praroditelji, misli i riječi)
 14. Razvitak kozmogonija u zapadnom civilizacijskom arealu
 15. Potopi – i nove kozmogonije

Ishodi učenja
 1. Studenti će imati priliku proučavati tematiku podrijetla iz različitih kulturnih i vremenskih okvira;
 2. Studenti će naučiti seriju mitova, legendi i "znanstvenih" tumačenja o podrijetlu svijeta i raznih naroda, i to od prvih zapisanih izvora do najnovijih analiza;
 3. Studenti će na kraju kolegija, zbog svog stečenog znanje, biti u stanju komentirati također neke današnje (važne) teze povezane s tematikom kolegijom.
Metode podučavanja
Predavanja bit će ilustrirana slajdovima iz PPT prezentacije, i bit će isto nadopunjena, po potrebi, audiovizualnim materijalom, uglavnom filmskim. Ako nije dostupan na hrvatskom, filmski materijal bit će titlovan na hrvatski jezik, ili eventualno prikazan na kraju predavanja kao neobavezni. Predavanja (plus) ilustracija trajat će sat i pol tjedno - i seminari će se održati tijekom termina za konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Studenti moraju dolaziti na predavanja, te sudjelovati u seminarima. Dužni su pripremiti jednu seminarsku prezentaciju (od 15-20 minuta), ili alternativno napisati seminarski rad (1.500-2.000 riječi). Nakon predavanja održat će se ispit u pisanom obliku. Završna ocjena sastavit će se prema ovoj shemi: 30% seminarska prezentacija ili seminarski rad, 50% prvi pisani ispiti i 20% sudjelovanje u diskusijama i 10% završni usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Beltz, Walter (1984). Biblijska mitologija. Bog i bogovi. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 2. Budak, Neven (ur.) (1995). Etnogeneza Hrvata. Zagreb: Matica hrvatska.
 3. Campbell, Joseph (2001). Moć mita. Zagreb: Misli
 4. Heršak, Emil (ur.) (1998). Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti – Školska knjiga.
 5. Heršak, Emil i Boris Nikšić (2007). "Hrvatska etnogeneza: pregled komponentnih etapa i interpretacija (s naglaskom na euroazijske/nomadske sadržaje)", Migracijske teme, god 23, br. 3, str. 251-268.
Dopunska literatura
 1. Акимова, О. А. (1988) "Развитие средневековых представлений о происхождении хор-ва¬тов", u: Е. П. Наумов. Этнические процессы в центральной и юговосточной Европе. Москва: Наука, str. 55–63.
 2. Anderson, Benedict (1990). Nacija. Zamišljena zajednica. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Bromlej, Julian Vladimirovič (1971). "O termine 'etnos'", Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knj. 45, str. 187–194.
 4. Campbell, Joseph (2009). Junak s tisuću lica. Zagreb: Jesenski i Turk
 5. Campbell, Joseph. The Masks of God: Primitive Mythology, London: Secker & Warburg, 1960.
 6. Сапожникова, Рахиль Бенционовны (2005). "Анализ понятия 'идентичность': Теоретические и методологические основания, Вестник ТГПУ, sv. 1 (45), Серия: психология, str. 13–17.
 7. Ely, John D. "Community and the Politics of Identity: Toward the genealogy of A Nation-State Con-cept", Stanford Electronic Humanities Review, sv. 5.2, 1997.
 8. Fabian, A.C. (1988). Origins. The Darwin College Lectures. Cambridge University Press.
 9. Graves, Robert i Raphael Patai (1969). Hebrejski mitovi. Zagreb: Naprijed
 10. Литаврин, Геннадий Григорьевич (ur.) (1995). Свод древнейших письменых известий о славянах. I + II. Москва: РАН.
 11. Гумилёв, Лев Николаевич (1989). Этногенез и биосфера земли. Ленинград: Изда-тельство Ленинградского университета
 12. Гуревич, Арон Яковлевич (1972). История и сага. О произведении Снорри Стурлусона "Хеймскрингла". Москва: Наука.
 13. Hawking, Stephen (1996). Kratka povijest vremena. Od velikog praska do crnih jama. Zagreb: Izvori.
 14. Heršak, Emil (2004). Drevne seobe, Zagreb: Školske knjiga, 2005.
 15. Heršak, Emil i Lazanin, Sanja (1999). „Veze srednjoazijskih prostora s hrvatskim srednjo-vjekovljem“, Migracijske teme, god. 15, br. 1-2, str. 15–34.
 16. Heziod (Hesiodus) (2005). Poslovi i dani. Postanak bogova. Homerove himne (prev. ranimir Glavičić). Zagreb: Demetra.
 17. Jirásek, Alois (2008). Staré pověsti české. Prag: Albatros.
 18. Kramer, Samuel Noah (1966). Historija počinje u Sumeru. Zagreb: Epoha.
 19. Kramer, Samuel Noah (1961). Sumerian Mythology: Study of Spiritual and Literary Achievement in the Third Millennium B.C. Philadelphia: University of Pennsylvania Press (obnovljeno izdanje, nakon prvoga iz 1944. godine).
 20. Крюков, Михаиль Василевич; Софронов, Михаиль Викторович i Чебоксаров, Николай Николаевич (1978). Древные китайцы: проблемы этногенеза. Москва: Наука.
 21. László, Bulcsú (2012). Hvalopj´ev S´ūncu. Zagreb: Odjel za orijentalistiku Hrvatskoga filološkog društva
 22. Leakey, Richard E. (2006). Porijetklo ljudske vrste. Zagreb: Konzor.
 23. Leeming, David Adams, Encyclopedia of Creation Myths. Santa Barbara, 1996.
 24. Locke, John (1825). An Essay concerning Human Understanding. London: Thomas Tegg.
 25. Lönnrot, Elias (sastavio) (1963). The Kalevala, or Poems from the Kaleva District Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 26. Lönnrot, Elias (2009). Kalevala [prev. Slavko Peleh], Bjelovar: Čvor.
 27. Sturluson, Snorri (1997). Edda. Gylfaginning = obmanjivanje Gylfija [prijevod s islandskoga, predgovor i bilješka o islandskom jeziku Dora Maček]. Zagreb: Artresor naklada
 28. [Nestor] (1950). Повесть временных лет. Текст и перевод – Д.С. Дихачева и Б.А. Романова, I. Москва-Ленинград: Наука
 29. Obama, Barrack (2008). Snovi mojega oca. Priča o rasi i naslijeđu. Zagreb: Naklada Zadro.
 30. Otto, Walter Friedrich (2004). Bogovi Grčke. Slika božanskog u zrcalu grčkog duha. [izv. Die Götter Griechenlands]. Zagreb: AGM
 31. Pribojević, Vinko (1951). "O podrijetlu i zgodama Slavena" (De origine successibusque Slavorum). Zagreb: JAZU.
 32. Ruhlen, Merritt (1994). The Origin of Language. Tracing the Evolution of the Mother Tongue. New York: John Wiley.
 33. Steinbeck, John. The Log from the Sea of Cortez. New York: Viking Press,1951.
 34. Smith, Anthony David (1988). The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell.
 35. Tenšek, Marijan (2005). Krapina i priče o Čehu, Lehu i Mehu. Krapina: Elektronika-Nakladnik.
 36. Vergilije Maron, Publije (1994). Djela P. Vergila Marona [preveo i protumačio Tomo Maretić]. Velika Gorica: Papir.
 37. Woolfson, Michael M. Time, Space, Stars & Man: the Story of the Big Bang. London: Imperial College Press, 2009.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar