Naziv
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124288
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Poboljšati kompetenciju u hrvatskome standardnom jeziku
Sadržaj
 1. Sinteza, rekapitulacija
 2. Sinteza, rekapitulacija
 3. Osnovni pojmovi standardologije
 4. Osnove hrvatske normativne gramatike
 5. Osnove hrvatskog pravopisa
 6. Principi pravilnog pisanja i izražavanja na hrvatskom jeziku
 7. Analiza pojedinih specifičnih problema hrvatskoga standardnog jezika na izabranim tekstovima
 8. Odnos stilski obilježenih i neobilježenih leksema
 9. Odnos prema posuđenicama i internacionalizmima
 10. Slaganje glagolskih vremena i njihova stilska obojenost
 11. Red riječi u rečenici
 12. Razvoj izvornogovorničke kompetencije
 13. Pragmatički signali za odabir primjerenih pravogovornih normi
 14. Leksičke norme hrvatskog standardnog jezika u pojedinim prijevodnm situacijama
 15. Kritička analiza „jezičnih savjetnika" za hrvatski jezik, izdanih posljednjih desetak godina

Ishodi učenja
 1. Suvereno ovladati hrvatskim pravopisom
 2. Razumjeti razliku između standardnog i nestandardnog jezika
 3. Razumjeti pragmatičnu primjenu standarda i nestandarda
 4. Suvereno ovladati stilističkim osobitostima hrvatskoga u kontrastu s njemačkim
 5. Svladati jezične osobitosti hrvatskoga s obzirom na tekstne vrste
Metode podučavanja
seminarska diskusija
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Barić, E. i dr.(1995): Hrvatska gramatika, Zagreb;
 2. Hrvatski jezični savjetnik, (1999), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb
 3. Silić, J./ Pranjković, I. (2006): Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Kovačević, M./Badurina, L. (2001): Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka
 2. Samardžija, M. (1999): Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij