Naziv
Arheologija neolitika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117444
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Studenti samostalno obrađuju odabranu užu temu iz problematike neolitizacije europskih zemalja, pronalaze i proučavaju relevantnu literaturu i potom svoj rad izlažu pred kolegama-studentima čime ih se privikava na javno izlaganje i obranu svojih stavova. Rad se predaje i u pisanom obliku čime ih se uvodi u osnove pisanja stručnih i znanstvenih radova.
Sadržaj
 1. Mezolitik Grčke
 2. Mezolitik Hrvatske
 3. Neolitizacija Cipra
 4. Rani neolitik Tesalije
 5. Srednji i kasni neolitik Tesalije
 6. Rani neolitik Trakije
 7. Lepenski vir i neolitizacija JI Europe
 8. Starčevačka kultura
 9. Kultura Koros-Cris
 10. Neolitizacija i rani neolitik istočne jadranske obale
 11. Neolitizacija i rani neolitik zapadne jadranske obale
 12. Rani neolitik Transdanubije
 13. Kultura linearnotrakaste keramike i neolitizacija srednje Europe
 14. Neolitik srednje i JI Europe
 15. Nove spoznaje o dinamici razvoja europskog neolitika kroz perspektivu kronologije

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti moguće uzroke i mehanizme prijelaza s lovno-skupljačkog na proizvodno gospodarstvo
 2. Studenti će moći objasniti različite tehnološke, gospodarske, socijalne, duhovne procese koji utječu na razvoj neolitičkih zajednica na određenom području
 3. Moći će prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje o neolitičkom načinu života i teorije o nastanku u razvoju procesa neolitizacije
 4. Moći će se kritički osvrnuti na kronološki i tipološki položaj arheološke građe unutar postojećih neolitičkih kronologija i tipologija za različita područja Europe i Hrvatske
 5. Moći će prezentirati svoja saznanja o određenoj neolitičkoj temi ostalim studentima
 6. Moći će napisati seminarski rad sa svim parametrima stručnoga rada
Metode podučavanja
Student uz konzultacije s nastavnikom odabire temu, traži prikladnu literaturu te oblikuju pp prezentaciju. Usmeno izlaže i brani svoju temu pred ostalim studentima, o njoj se raspravlja. Na temelju svega toga oblikuje rad kao pisani stručni rad praćen znanstvenom aparaturom.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se usmeno izlaganje uz power point prezentaciju te pismeno oblikovan seminarski rad praćen znanstvenom aparaturom.

Obavezna literatura
 1. Literatura nije unaprijed zadana već ju sami studenti pronalaze u skladu s izabranom temom seminarskog rada uz savjetovanje s nastavnikom-mentorom
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij