Naziv
Indijska književnost 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
66374
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s vedskom književnošću, najstarijom sačuvanom književnošću koja je nastala na tlu indijskoga potpontinenta, ali i najstarijom književnošću sačuvanom na nekom indoeuropskome jeziku. Uvod u sanskrtsku epsku književnost.
Sadržaj
 1. Uvod - vedski korpus u povijesnoj i jezičnoj perspektivi.
 2. Vedski korpus: Ṛk-saṃhitā (uvod)
 3. Vedski korpus: Ṛk-saṃhitā (čitanje i raščlamba izabranih sūkta)
 4. Vedski korpus: Ṛk-saṃhitā (čitanje i raščlamba izabranih sūkta, slušanje vedske recitacije)
 5. Vedski korpus: Sāma-, Yajuḥ i Atharva-saṃhitā
 6. Āraṇyake i brāhmaṇe (uvod)
 7. Āraṇyake i brāhmaṇe (čitanje i raščlamba izabranih ulomaka)
 8. Književnost upaniṣadi (uvod)
 9. Književnost upaniṣadi (čitanje izabranih upaniṣadskih ulomaka)
 10. Vedānge ili pomoćna vedska djela
 11. Uvod u sasnkrtsku epsku književnost
 12. Obilježja epske književnosti. Epovi u užem smislu. Razlikovanje usmene i pisane epike. Narodni i autorski epovi. Homersko pitanje i Parry-Lordova teorija.
 13. Sanskrtska epika – djela koja ubrajamo u sanskrtsku epsku književnost. Posebno mjesto dvaju velikih epova – Rāmāyaṇe i Mahābhārate.
 14. Pitanje autorstva i datacije dvaju velikih epova. Recenzije i izdanja sanskrtskih epova. Povijest istraživanja.
 15. Sadržaj sanskrtskih epova. Usmeno prema pisanome u sanskrtskoj epici. Obilježja usmenosti u sanskrtskoj epici. Formule, teme, ponavljanja, nedosljednosti. Kompozicijske razlike Rāmāyaṇe i Mahābhārate

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati i imenovati glavne značajke poetike i estetike vedske i epske književnosti.
 2. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih književnih razdoblja i rodova u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u okviru povijesti indijskih književnosti.
 3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila pojedinih unutar vedske i epske književnosti, te ih međusobno usporediti.
 4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti stilistički i sadržajno vedsk i epska književna djela u odnosu na društveno-povijesni i kulturni kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja, čitanje i analiza odabranih ulomaka književnoga teksta, audio-vizualna pomagala, studentske prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav, Stara indijska književnost, Nakladni zavod MH, Zagreb 1973.
 2. Ježić, Mislav (1989.) Ṛgvedske himni. Zagreb: Globus.
 3. Ježić, Mislav (1999.) Ṛgvedske upanišadi. Zagreb: Matica hrvatska.
Dopunska literatura
 1. Brockington, J. L., The Sanskrit Epics, Brill, Leiden-Boston-Köln, 1998. (dostupno u knjižnici Odsjeka, ali još nema u elektroničkom katalogu)
 2. Jamison, S i Joel Brereton (2014.) The Rig Veda, The Earliest Religious Poetry of India. New York: Oxford Univesity Press.
 3. Olivelle, Patrick (1998.) The Early Upaniṣads. New York: Oxford Univesity Press.
 4. Hopkins, E. W., The great epic of India : its character and origin, Calcutta, 1969.
 5. H. Jacobi, Das Rāmāyaṇa: Geschichte und Inhalt nebst Concordanz der gedruckten Recensionen, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar