Naziv
Indijska književnost 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
66375
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Upoznavanje studenata s buddhističkom izvankanonskom književnošću na srednjo- i staroindijskom jeziku, zatim s jinističkom, sanskrtskom pripovjedačkom književnošću kao i s klasičnom indijskom književnošću – pjesništvom. Pristup je književno povijesni unutar pojedinog žanra. Kako bi studenti bolje upoznali pojedine književne oblike nastavnici će im prirediti primjere za čitanje (u prijevodu) iz pojedinih književnih razdoblja koji će se na satu tumačiti.
Sadržaj
 1. Rani post-kanonski tekstovi s posebnim osvrtom na Milindapañhu.
 2. Ceylonske kronike (Dīpavaṁsa i Mahāvaṁsa); Buddhaghosa.
 3. Buddhistička književnost na hibridnom i klasičnom sanskrtu (Mahāvastu, Lalitavistara, Buddhacarita)
 4. Jinistička književnost.
 5. Sanskrtska pripovjedačka književnost I: Pañcatantra.
 6. Sanskrtska pripovjedačka književnost II: (Guṇāḍhya: Bṛhatkathā; Buddhasvāmin: Bṛhatkathāślokasaṃgraha; Kšemendra: Bṛhatkathāmāñjarī; Somadeva: Kathāsaritsāgara; anonimna narativna djela: Vetālapaṃcaviṃśaṭiā; Siṃhāsanadvātriṃśikā; Śukasaptati).
 7. Uvod u kāvyu – definicija klasične indijske književnosti kāvye; bitna obilježja kāvye; pjesnik kavi; svjetovna književost kāvye i njezine teme.
 8. Klasifikacija – prikazi indijskih i suvremenih klasifikacija; pokušaj određenja kronologije kāvye.
 9. Laghukāvya (pjesništvo malih oblika) – Muktaka (sadržajno cjelovita pjesma u jednom stihu).
 10. Hāla: Sattasaī.
 11. Bhartṛhari: Śatakatraya; primjeri iz Nītiśatake, Śṛṇgāraśatake i Vairāgyaśatake.
 12. Amaru: Amaruśataka i ostali autori laghukāvye.
 13. Ṛtusaṃhāra; Sandeśakāvya / Dūtakāvya: Kālidāsina Meghadūta.
 14. Mahākāvya: Kālidāsa (Kumārasambhava; Raghuvaṃśa).
 15. Religiozno pjesništvo: Jayadevina Gītagovinda i ostali oblici laghukāvye.

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati i imenovati glavne značajke poetike i estetike buddhističke izvankanonske književnosti, ako i klasičnoga sasnkrtskoga pjesništva.
 2. Student će moći opisati specifičnosti buddhističke izvankanonske književnosti, ako i klasičnoga sasnkrtskoga pjesništva u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u okviru povijesti indijskih književnosti.
 3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila buddhističke izvankanonske književnosti, ako i klasičnoga sanskrtskoga pjesništva, te ih međusobno usporediti.
 4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti stilistički i sadržajno književna djela različitih razdoblja i rodova u odnosu na društveno-povijesni i kulturni kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja, čitanje ulomaka tekstova i analiza na satu.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav: Stara indijska književnost. Zagreb: Nakladni zavod MH, 1973.
 2. Ježić, Mislav: Amarukina stotina: Stotina prizora ljuvenih. Zagreb: ArTrezor naklada, 2011. str. 15-151.
Dopunska literatura
 1. Basham, A.L.: The Wonder that was India, Grove Press, New York, 1959., str.415-432: Classical Sanskrit Poetry.
 2. Glasenapp, Helmuth von: Die Literaturen Indiens: von ihren Anfangen bis zur Gegenwart, A.Kroner Verlag, Stuttgart, 1961., str.188-232.
 3. Gönc Moačanin, Klara: Apologija koja to nije: Rabīndranāth Tagore kao romanopisac i sanskrtska prozna tradicija, Književna smotra 54-55, 1984., str.42-48 ili u Sahṛdaya – Književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996., str.109-114.
 4. Gönc Moačanin, Klara: Posvećenost riječi i uloga sjećanja u indijskoj knjižvnosti u Sahṛdaya – Književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996., str.11-26 > posebno str.20-24.
 5. Ježić, Mislav: Čitanje klasičnog indijskog teksta – Daṇḍin, Forum, 12, 1975., str.1084-1099.
 6. Ježić, Mislav: Izbor pjesama iz Amaruove Stotine, Književna smotra, 30, 1978., str.59-64.
 7. Keith, A. Berriedale: A History of Sanskrit Literature, Oxford University Press, Oxford, 1960.
 8. Keith, A. Berriedale: Classical Sanskrit Literature, Y.M.C.A.Publishing House, Calcutta, 1958.
 9. Lienhard, S.: A History of Classical Poetry: Sanskrit-Pali-Prakrit, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1984.
 10. Macdonell, Arthur A.: A History of Sanskrit Literature, Motilal Banarsidass, 1976. (1.izd.1899.) > str. 268-291 + str.312-326
 11. Warder, A.K.: Classical Literature u A Cultural History of India, edited by A.L.Basham, Oxford University Press, Delhi, 1989., str. 170-196.
 12. Winternitz, Moriz: Geschichte der indischen Literatur, Bd.3, K.F.Koehler Verlag, Stuttgart, 1968. (1.izd.1920.), str.1-160 + str.265-376

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar