Naziv
Indijske religije
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
36661
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s religijama koje su bitno oblilježile Indiju. Indija je dala nekoliko velikih religija svijetu. Neke su se, a najviše od njih buddhizam, i širile daleko preko granica indije. Religije su i pretpostavka za razumijevanje mnogih sastavnica indijske književnosti i filozofije.
Sadržaj
 1. Uvod: indijske religije, domaće i one koje su došle u Indiju izvana. Usporedba zajedničkih značajaka indijskih religija, brahmanizma / hinduizma, buddhizma i jinizma s jedne strane i abrahamskih religija, judaizma, kršćanstva i islama s druge. Pojam dijaloga među religijama i povijesni oblici doticaja i dijaloga.
 2. Periodizacija povijesti brahmanizma / hinduizma, pet razdoblja. Periodizacija povijesti buddhizma, tri razdoblja. Kontinuitet jinizma. Osamostaljivanje sikkhizma iz hinduizma. Religija indske uljudbe (3.-2. tisućljeće pr. Khr.) i arhajske religije.
 3. Vedizam. Datiranje vedskih tekstova. Ustroj Veda, tri Vede i četvrta: svećeničke službe. Rodovi tekstova. Primjeri. Kozmologija, etika, eshatologija. Obredi u brāhmaṇama: objavni i kućni. Magijski obredi u Atharvavedi. Duhovnost upaniṣadi: nebo i oslobođenje, karman, ātman, put duše, obred i spoznaja.
 4. Princip rasporeda Ṛksaṃhite. Princip rasporeda građe u brāhmaṇama. Panteon, tri grupe božanstava, razdoblja iz kojih potječu: indoeuropsko, indoiransko i indoarijsko.
 5. Kozmologija, etika, eshatologija. Obredi u brāhmaṇama: objavni i kućni. Magijski obredi u Atharvavedi. Duhovnost upaniṣadi: nebo i oslobođenje, karman, ātman, put duše, obred i spoznaja.
 6. Buddhizam i jinizam. Prostor, vrijeme, problemi datacije. Društvene promjene i promjene u duhovnosti. Buddha. Buddhistički kanon. Temeljni pojmovi buddhizma: četiri plemenite istine, osomerostruki put, ćudoređe, spoznaja, zadubljenje.
 7. Buddhistički akozmizam: lanac zavisnoga nastanka. Prionuće i probuđenje / oslobođenje: nirvāṇa. Stvaranje redovničke zajednice. Hram, stūpa i samostan. Redovnička disciplina i put k usavršavanju.
 8. Jina. 24 tīrthaṃkare, legende.Temeljne predodžbe đinizma. Kozmologija. Razdoblja srednjega svijeta. Redovnička zajednica. Hram i obredi. Karman, ćudoređe i oslobođenje. Sličnosti i razlike između buddhizma i jinizma.
 9. Epsko-purāṇsko-śāstrinski brahmanizam. Načelno uključivanje śūdra u zajednicu. Viṣṇuizam i śivizam. Hramovi i kipovi. Epska književnost i mitološke predodžbe. Teološke, kozmografske i kronološke predodžbe. Ikonografija.
 10. Supruge ili śakti bogova. Viṣṇuove avatāre, Kṛṣṇa i Rāma. Śivinih pet lica. Novi panteon. Darśana i pūja. Nova duhovnost. Sāṃkhya i yoga.
 11. Tantrički brahmanizam: viṣṇuističke, śivističke i śaktističke sljedbe i njihovi tantrički tekstovi. Kozmogonijske spekulacije. Tantrički obredi: paśu, vīra i divya. Panteon, teologija i ikonografija. Tantre, mantre i yantre.
 12. Tantristička duhovnost: teološki nadograđena sāṃkhya i tantrička yoga: kuṇḍalinī-yoga. Tantrizam kao srednjovjekovna sinteza brahmanizma s mnogobrojnim pučkim i domorodačkim utjecajima.
 13. Mahāyanski i tantrički buddhizam. Tekstovi, kultovi, obredi, filozofija. Sljedbe starijega, mahāyanskoga i tantričkoga buddhizma. Širenje buddhizma cijelom Azijom. Indijsko podrijetlo buddhističkih sljedaba u Kini, Japanu ili na Tibetu.
 14. Afghanistanski muslimani osvajaju Indiju. Iščeznuće buddhizma. Razvoj mlađega brahmanizma ili hinduizma. Bhakti: književnost na dravidskim i novoindoarijskim jezicima koja izražuje novu pobožnost. Nirguṇa i saguṇa-bhakti. Suočenje s islamom, postanak sikkhizma.
 15. Neohinduizam. Indijski vjerski reformatori, učitelji i vođe. Ram Mohan Roy, Svāmī Dayānanda Sarasvatī i njihove organizacije. Suočenje s kršćanstvom. Tagore i Gāndhī. Suvremena sekularna država i religijska raznolikost u Indiji. Kaste i jednakost pred zakonom. Islam i kršćanstvo u suvremenoj Indiji. Islam i Pakistan. Buddhistička Śrī Laṅka. «Komunalizam» i «inkluzivizam», pitanje identiteta i pitanje tolerancije, sekularizam i duhovnost u suvremenoj Indiji.

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati glavne značajke religija nastalih na tlu indijskoga potkontinenta: brahmanizma, buddhizma, đinizma i sikhizma, međusobno i u odnosu na druge glavne svjetske religije.
 2. Student će moći prepoznati i svojim riječima objasniti povijesne razvojne faze, grananja i religijske škole brahmanističke, buddhističke, đinističke i sikhističke.
 3. Student će moći samostalno kategorizirati i komentirati elemente pojedinih religija, temeljne predodžbe, teološke, kozmološke i psihološke pojmove, obrede i pravila života, materijalne izraze u arhitekturi i ikonografiji, te etičke, egzistencijalne i eshatološke nazore, i međusobno ih usporediti.
 4. Student će moći usporediti i samostalno zaključiti o sličnosti i međusobnim utjecajima i prožimanjima indijskih religija.
 5. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih religija ili specifičnosti pojedinih filozofskih škola ili književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih razdoblja u razvoju kulture indijskoga potkontinenta
Metode podučavanja
Predavanja, čitanje izabranih odlomaka u nastavnikovu prijevodu, rasprava, mogući seminarski radovi i prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ježić, Mislav – Jauk-Pinhak, Milka – Gőnc-Moačanin, Klara (2001.), Istočne religije (Skripta za studente), Zagreb.
 2. Klostermeier, Klaus K. (21994.), A Survey of Hinduism, New York.
 3. Schumann, H. Wolfgang (engl. prijev. 1973.), Buddhism. An Outline of Its Teachings and Schools, London.
Dopunska literatura
 1. Gonda, Jan – Bareau, André – Schubring, Walther – Fűhrer-Haimendorf, Christoph von (1962. – 1965. – 1966.), Les religions de l’ Inde I – III, Paris. Njem. izd.: Die Religionen Indiens, Stuttgart.
 2. Glasenapp, Helmuth von (1943.), Die Religionen Indiens, Stuttgart.
 3. Davy, Marie Madeleine (ur.) (hrv. prijev. K. Gőnc-Moačanin i dr.1990.), Enciklopedija mistika I – II, Zagreb.
 4. Brockington, John (1981.), The Sacred Thread. Hinduism in Its Continuity and Diversity, Edinburgh.
 5. Flood, Gavin (izd.) (2003., 2005.), The Blackwell Companion to Hinduism, Blackwell Publishing Ltd., Malden MA – Oxford UK – Carlton Victoria Australia.
 6. Schlingloff, Dieter (1962. – 1963.), Die Religion des Buddhismus: I. Der Heilsweg des Mőnchtums, II: Der Heilsweg fűr die Welt, Gőschen, Berlin.
 7. Bechert, Heinz & Gombrich, Richard (ur.) (11984., 1995.), The World of Buddhism, London.
 8. Gupta, Sanyukta – Hoens, Dirk Jan – Goudriaan, Teun (1979.), Hindu Tantrism, Leiden – Kőln.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar